Enquiry creation date: 2020-10-19

Remzap Sp z o.o

Ignacego Mościckiego 12

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001762

Enquiry No. Z453/311561

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

W części merytorycznej proszę o podanie terminu związania z ofertą oraz realnego terminu dostawy do każdej pozycji.

Proszę o dołączenie podpisanego oświadczenia z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy

Brak akceptacji będzie skutkował odrzuceniem oferty


Zastrzegamy sobie prawo do zakupu częściowego.


Osoba do kontaktu: Marcin Chabora (81) 473-11-57

Puławy, 19.10.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE Z453/311561

1. Informacje ogólne

Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa profili stalowych - łącznie 7009 kg.

ZAMAWIAJĄCY: REMZAP Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu prowadzonym na Platformie Zakupowej pod adresem:https://grupaazoty.logintrade.net/

Zakres oferty technicznej: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania -  należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty oraz uwagami do każdej pozycji.

Materiały musza być fabrycznie nowe i wolne od wad.

Zakres oferty handlowej: Proszę o podanie cen jednostkowych.

DO OFERTY NALEŻY DOLICZYĆ CENĘ, ATESTÓW ITP. WYMIENIONYCH W ZAPYTANIU JAKO WYMAGANE.

Wszystkie dodatkowo załączone oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.

Zakres dostawy: Zakres dostawy zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania - należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty oraz uwagami do każdej pozycji.

Baza dostawy: DDP Puławy wg Incoterms 2010. Magazyn Remzap Sp. z o.o. W przypadku dostaw z zagranicy prosimy o podanie kraju pochodzenia.

Termin dostawy: 10.11.2020r.

Forma dostawy: jednorazowa lub częściowa

Cena: Prosimy o podanie ceny w złotych polskich (PLN)

Warunki płatności: Preferowana płatność jednorazowa z terminem płatności min. 30 dni po otrzymaniu faktury VAT na konto wskazane w jej treści. Podstawą wystawienia faktury jest protokół przyjęcia dostawy. Warunkiem realizacji przelewu jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia/podpisanie umowy przez obie strony. W przypadku płatności częściowych dopuszczamy fakturowanie nie częściej niż 1 (jedna) faktura na miesiąc.

Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielania gwarancji producenta

Referencje: Prosimy o przesłanie listy referencyjnej w szczególności w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz informacji na temat wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Język oferty: Oferta powinna być opracowana w języku polskim.

Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:

w sprawach formalnych:

Olga Pataj tel.: +4881/473-13-32, fax: +4881/473-11-69

e-mail: opataj@remzap.pl

w sprawach technicznych:

Marcin Chabora +4881/473-11-57 fax:: +4881/473-11-69

e-mail: mchabora@remzap.pl

w sprawach związanych z Platformą Zakupową oraz sprawach dotyczących aukcji elektronicznej Dział Helpdesk, tel: +4871/787-35-34; +4871/787-37-27; +4871/787-37-57

e-mail:helpdesk@logintrade.net

Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 26.10.2020r. do godz. 09:00 Przedłożenie oferty w terminie późniejszym wymaga naszej zgody na piśmie.

Ważność oferty: Co najmniej 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą. Dostawca będzie związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej przez 30 dni od daty jej zakończenia.

Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia i/lub umowy przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą. Wszelkie propozycje pracowników Zamawiającego, składane w toku postępowania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wobec czego ich przyjęcie przez Oferenta nie będzie skutkować uznaniem, iż doszło do zawarcia umowy. Jedynie otrzymanie przez Oferenta zamówienia i/lub umowy podpisanej przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego stanowi potwierdzenie wyboru Oferenta i oznacza powierzenie wykonania zadania na warunkach określonych w zamówieniu i/lub umowie.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany” oraz w załączniku nr 1 do zapytania jako "proponowane".

Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej na 3 dni przed terminem złożenia oferty. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.

Zamawiający może przed upływem terminu składania zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania.

Tryb procedowania:

I etap – techniczny – weryfikacja ofert: korespondencja w sprawie wyjaśnień, uzupełnień ofert, ewentualnie odrzucenie ofert.

II etap – handlowy – składanie ofert ostatecznych z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzonej na Platformie Zakupowej (dotyczy ofert nieodrzuconych na wcześniejszym etapie postępowania). Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty lub nieuzasadniona odmowa wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, jest równoznaczna z przyjęciem za ostateczne warunków handlowych przestawionych w ofercie pierwotnej.

Kryteria oceny ofert: cena.

Warunki decydujące o przyjęciu ofert:

Oferta została zaakceptowana technicznie

Wartość oferty jest najkorzystniejsza po zakończeniu etapu handlowego

Z postępowania o udzielenie wyklucza się:

Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;

Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;

Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, które lub których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano z przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

Oferentów, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej.

Oferentów, którzy:

-nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału pozwalającego na wykonanie zamówienia;

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.

Do oferty należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia opisanego w niniejszym punkcie.

Zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy:

Treść oferty w sposób istotny nie odpowiada treści zapytania ofertowego

Pomimo wezwania do uzupełnienia Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń, wyjaśnień/uzupełnień lub pomimo przesłanych wyjaśnień/uzupełnień ofert w dalszym ciągu nie spełnia wymagań zapytania ofertowego.

Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Wybór oferty: Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy złożyli ofertę, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert zostaną powiadomieni o wynikach akcji ofertowej tj. uzyskają informację czy ich oferta uznana została za najkorzystniejszą bez ujawniania danych i warunków ofert pozostałych uczestników postępowania. Zastrzegamy, że w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta w rankingu uzyskała kolejny wynik spośród pozostałych ofert (artykuł 703 § 1 KC nie znajduje zastosowania). Z uwagi na powyższe wszyscy oferenci pozostają związani treścią złożonych ofert do upływu okresu ich ważności lub powiadomienia przez Zamawiającego o zwarciu umowy z innym uczestnikiem postępowania w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu ponosi Oferent.

Dodatkowe zastrzeżenia:

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom.

Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego w odniesieniu do istotnych warunków Zapytania ofertowego, w tym stanowiących kryteria oceny ofert.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym.

Niniejsze Zapytanie ofertowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nie można go powielać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Korespondencja e-mailowa jest wiążąca.

Dane zawarte w załączniku nr 1 do zapytania mają znaczenie nadrzędne nad innymi zapisami przedstawionymi przez Dostawcę/Podwykonawcę w swojej ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo mają zapisy z załącznika nr 1 do zapytania.

Wszelka dokumentacja techniczna, która będzie przekazana Oferentom przez Zamawiającego celem przygotowania ofert będzie stanowić własność Zamawiającego i nie może być powielana ani udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer postępowania Z453/311561 Pozostajemy w Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego.

2. Kary umowne

Odstąpienie od Umowy:

Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 35% ceny netto wskazanej w ofercie Wykonawcy. Jednakże nie więcej niż różnica pomiędzy ofertą tego Wykonawcy a ofertą następną w kolejności.

Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody, której wysokość przewyższa wartość zastrzeżonej w pkt. 1 kary umownej.

Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy spowoduje wykreślenie Oferenta/Dostawcy z listy Dostawców.


3. Załączniki:

    1. Załącznik nr 1 do zapytania

    2. Karta uwag do umowy

    3. Wzór oświadczenia

    4. Wzór umowy sprzedaży

    5. Klauzula informacyjna dla Oferentów

    6. OWW

    7. Załącznik nr 3 do Umowy: Klauzula Informacyjna

    8. Załącznik nr 2 do Umowy: Protokół Odbioru uzg.

    9. Oświadczenie Oferenta


4. Informacje dodatkowe

Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem 2018r. roku uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem:https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformiehttps://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

Proszę o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.

Uwaga!

Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.

Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone.

Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/ zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowania z tego tytułu.

Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem lub wszystkimi Oferentami dopuszczonymi do etapu cen ostatecznych przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego.


„Prosimy o akceptację załączonego wzoru umowy jako podstawy do sporządzenia umowy. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z zapisów prosimy o przedstawienie uwag na Karcie Uwag do 3 dni przed złożeniem oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej celem uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. Brak wniesionych uwag będzie traktowany jako akceptacja zapisów w pełnym brzmieniu.”


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Płaskownik 25x 5 S235JR 12 KG 1103001-008 Read
2. Płaskownik 30x 5 S235JR 22 KG 1103001-009 Read
3. Płaskownik 40x 6 S235JR 34 KG 1103001-002 Read
4. Płaskownik 50x 8 S235JR 415 KG 1103001-005 Read
5. Płaskownik 60x 8 S235JR 272 KG 1103001-038 Read
6. Płaskownik 120x 8 S235JR 181 KG 1103001-022 Read
7. Płaskownik 150x 10 S235JR 425 KG 1103001-024 Read
8. Kątownik 30x30 x4 S235JR 43 KG 1103101-032 Read
9. Kątownik 50X50 x5 S235JR 23 KG - Read
10. Kątownik 50x50 x8 S235JR 105 KG 1103101-083 Read
11. Kątownik 60x60 x8 S235JR 171 KG 1103101-024 Read
12. Kątownik 70x70 x8 S235JR 51 KG 1103101-084 Read
13. Kątownik 100x50 x8 S235JR 108 KG 1103101-085 Read
14. Kątownik 100x65 x8 S235JR 120 KG 1103101-086 Read
15. Dwuteownik HEA 100 S235JR 201 KG 1100321-003 Read
16. DWUTEOWNIK HEA120 S235JR 120 KG 1103301-013 Read
17. DWUTEOWNIK HEB100 S235JR 490 KG 1103301-065 Read
18. DWUTEOWNIK HEB120 S235JR 1602 KG 1103301-019 Read
19. DWUTEOWNIK HEB200 S235JR 736 KG 1103301-043 Read
20. ceownik 50 S235JR 135 KG - Read
21. Ceownik 65 S235JR 128 KG - Read
22. Ceownik 80 S235JR 208 KG - Read
23. Ceownik 100 S235JR 382 KG - Read
24. ceownik 120 S235JR 161 KG - Read
25. Ceownik 140 S235JR 864 KG - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa profili stalowych - łącznie 7009 kg."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...