Enquiry creation date: 2020-11-13

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z219/259597

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest „Wdrożenie w Grupie Azoty S.A. Systemu NetIQ Advanced Authentication”, umożliwiającego autentykację two factor authentication („2FA”) dla 6000 kont oraz usługa szkoleniowa.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu Zamówienia.
1. Zakres przedmiotu wdrożenia obejmuje:
a. Wdrożenie posiadanego przez Zamawiającego produktu NetIQ Advanced Authentication zgodnie z wymienionymi niżej wymaganiami:
- Instalacja i konfiguracja oprogramowania NetIQ Advanced Authentication („NetIQ AA”) w dwóch lokalizacjach Data Center w konfiguracji HA – platformy wirtualne oraz systemowe do instalacji NetIQ AA przygotuje Zamawiający zgodnie z wymaganiami Wykonawcy określonymi w Projekcie Technicznym;
- Integracja NetIQ AA z usługą Microsoft Active Directory Zamawiającego jako źródła kont użytkowników;
- Konfiguracja NetIQ AA w celu ochrony logowania do Microsoft Active Directory za pomocą 2FA, metodami: sms, aplikacja na smartfonie, wysyłka kodu na email. Inne metody 2FA będą skonfigurowane na żądanie Zamawiającego;
- Oprogramowanie NetIQ AA będzie dystrybuowane i instalowane na stacjach roboczych przez dział IT Grupy Azoty;
- Integracja NetIQ AA z istniejącą / dostępną bramą SMS Grupy Azoty;
- Integracja z istniejącą u Zamawiającego infrastrukturą VPN, konfiguracja NetIQ AA do autentykacji 2FA przy zestawianiu kanału VPN do koncentratora VPN z wykorzystaniem wybranej metody (aplikacja na smartfonie, sms, wysyłka kodu na email);
- Integracja / instalacja oprogramowania serwera proxy https do izolacji komunikacji smartphone z NetIQ AA w celu uzyskania większego bezpieczeństwa;
- Integracja NetIQ AA z serwerem Microsoft IIS i Web Exchange OWA;
- Integracja NetIQ AA z NextCloud dla autentykacji przez SAML lub sms, aplikację na smartfonie, email;

b. Szkolenie warsztatowe w trakcie wdrożenia z konfiguracji (przekazanie know-how) i obsługi systemu - szkolenie jedno lub dwu-dniowe, w zależności od potrzeb inżynierów IT Zamawiającego;
c. Szkolenie powdrożeniowe, zgodnie w wymaganiami określonymi w pkt. 3 poniżej;
d. Wykonanie Dokumentacji, która będzie podlegała weryfikacji i akceptacji przez inżynierów IT Zamawiającego.

2. Szczegółowy zakres prac:
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu Zamówienia w dwóch etapach obejmujących:
a) Etap I:
 Opracowanie planu wdrożenia wraz ze szczegółowym harmonogramem realizacji prac – harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego,
 Sporządzenie Projektu Technicznego wdrożenia NetIQ AA w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, zawierającego co najmniej:
i. specyfikację wdrażanego Systemu i jego wymagania względem instalacji;
ii. specyfikację posiadanych przez Zamawiającego licencji NetIQ AA;
iii. architekturę wdrażanego Systemu;
iv. szczegóły techniczne implementacji, w tym wymagania konfiguracyjne;
v. schemat i specyfikacja komunikacji między elementami NetIQ AA;
vi. schemat logicznego rozmieszczenia modułów NetIQ AA.

b) Etap II:
 Wdrożenie systemu NetIQ AA obejmujące:
i. Instalację i konfigurację Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
ii. Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego z konfiguracji (przekazanie know-how) i obsługi systemu w trakcie wdrożenia - szkolenie jedno lub dwu-dniowe, w zależności od potrzeb inżynierów IT Zamawiającego;
iii. Przeprowadzenie szkolenia powdrożeniowego dla administratorów zgodnie z wymaganiami w rozdziale II SIWZ ust. 3 - wydanie vouchera na ww. szkolenie ważnego przez okres jednego roku od zakończenia realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy;
iv. wykonanie scenariuszy testowych, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będą podstawowym dokumentem do przeprowadzenia testów funkcjonalnych potwierdzających poprawność wdrożenia NetIQ Advanced Authentication, w szczególności:
• testów poprawności działania konfiguracji HA zainstalowanych serwerów;
• testów autentykacji podczas logowania użytkowników do Microsoft Active Directory za pomocą 2FA wybranymi metodami;
• testów autentykacji podczas logowania użytkowników do VPN-a za pomocą 2FA wybranymi metodami;
• testów integracji serwerów NetIQ AA z AD, Ms Sharepoint, Ms IIS, Ms Exchange, serwerem proxy, serwerem NextCloud;
• testów wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych serwerów NetIQ Advanced Authentication;
v. opracowanie Dokumentacji, w skład której powinny wchodzić min.:
• dokumentacja konfiguracji serwerów NetIQ Advanced Authentication;
• procedura instalacji i konfiguracji serwerów NetIQ Advanced Authentication;
• szczegółowa dokumentacja powykonawcza wdrożenia poszczególnych integracji z: AD, Exchange, NextCloud;
• procedura tworzenia kopii zapasowych;
• procedura odtwarzania konfiguracji serwerów NetIQ Advanced Authentication z kopii zapasowych;
• procedura aktualizacji serwerów NetIQ Advanced Authentication do nowszych wersji wraz z opisem dobrych praktyk.
3. Szkolenie powdrożeniowe:
 Cel szkolenia: uzyskanie przez uczestników szkolenia umiejętności obsługi i konfiguracji systemu NetIQ AA.
 Miejsce szkolenia: Warszawa, Tarnów, ewentualnie szkolenia zdalne za zgodą Zamawiającego.
 Czas szkolenia: 40 godzin zegarowych.
 Grupy szkoleniowe: jedna grupa szkoleniowa o liczebności maksymalnie 8 osób.
 W przypadku szkolenia organizowanego w trybie stacjonarnym - Wykonawca zapewni wszelkie wymagane środki do przeprowadzenia szkolenia, w szczególności zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, obejmujące niżej zamieszczony zakres szkolenia. Szkolenie stacjonarne może się odbyć w siedzibie Zamawiającego po dokonaniu stosownych uzgodnień.
 Forma szkolenia: zajęcia wykładowo-warsztatowe – sprzęt i oprogramowanie na szkolenie zapewnia Wykonawca.
 Zakres szkolenia:
i. omówienie technologii;
ii. obsługa konsoli;
iii. konfiguracja reguł w systemie;
iv. tworzenie raportów;
v. omówienie konfiguracji elementów pracujących w systemie;
vi. omówienie i przetestowanie możliwych trybów archiwizacji/odtwarzania systemu;
vii. omówienie dokumentacji technicznej przygotowanej przez Wykonawcę w ramach wdrożenia.
 Termin realizacji szkolenia: do końca 2021 roku.

4. W celu wykonania wdrożenia Systemu, Zamawiający zapewni:
a) dostęp do wymaganych zasobów informatycznych i infrastruktury technicznej Zamawiającego dla pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot Zamówienia, w godz. od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), pod nadzorem administratora Zamawiającego;
b) po przekazaniu Projektu Technicznego opracowanego przez Wykonawcę i jego akceptacji przez Zamawiającego – dostosowanie infrastruktury IT Zamawiającego do wymagań w zakresie wynikającym z tego Projektu.
5. Terminy wykonania przedmiotu Zamówienia:
Etap I – do 15 dni od daty zawarcia umowy.
Etap II – do 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego bez uwag lub zastrzeżeń Protokołu Odbioru prac realizowanych w ramach I Etapu.
6. Harmonogram:
Oferent przedstawi wraz z ofertą ramowy harmonogram realizacji przedmiotu Zamówienia, określający zakres prac dla poszczególnych Etapów, z uwzględnieniem terminów ich zakończenia. Zaproponowany
w ofercie ramowy harmonogram prac będzie podlegać uzgodnieniom i akceptacji Zamawiającego na etapie negocjacji i podpisywania umowy.

II. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia, w tym w formie konsorcjum.
III. CENA OFERTY
W ofercie należy podać łączną cenę netto w PLN za wykonanie wszystkich prac składających się na przedmiot Zamówienia, w tym wszystkich prac wymaganych w ramach poszczególnych Etapów (Etapu I oraz Etapu II) wdrożenia Systemu NetIQ Advanced Authentication, opracowania wymaganej Dokumentacji, przeprowadzenie szkolenia, wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. Oferent przedstawi cenę za wykonanie wszystkich prac składających się na przedmiot Zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Formularz Cenowy. Przedstawiona w ofercie łączna cena netto za wykonanie przedmiotu Zamówienia będzie ceną licytowaną w aukcji elektronicznej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wdrożenie Systemu NetIQ Advanced Authentication dla Grupy Azoty S.A. 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. References - 20%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 125-P-2020 „Wdrożenie Systemu NetIQ Advanced Authentication dla Grupy Azoty S.A.”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...