Enquiry creation date: 2020-11-19

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Michał ...

Enquiry No. Z130/194984/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zał. 11

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „System antywłamaniowy w budynku Dyrekcji Generalnej na terenie Grupy Azoty S.A. w formule „pod klucz”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1. Dostawę, montaż, konfigurację, uruchomienie do pełnej funkcjonalności systemu antywłamaniowego w budynku Dyrekcji Generalnej na terenie Grupy Azoty S.A. Przed przystąpieniem do realizacji zakresu Wykonawca przedstawi rysunki rozmieszczania poszczególnych urządzeń SSWiN naniesione na rzuty poszczególnych poziomów budynku do akceptacji Inwestora. Zadanie w swym zakresie obejmuje również uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.
1.2. Realizacja całego zadania modernizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wszystkich branż, w tym montaż i uruchomienie urządzeń i instalacji w uzgodnieniu z użytkownikiem. 

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączniku nr 12 do SIWZ i obejmuje:
a) Prace branży teletechnicznej
• Demontaż istniejących urządzeń systemu SSWIN i przekazanie pisemnie Inwestorowi.
• Adaptacja istniejącego okablowania do nowego systemu oraz usunięcie zbędnego lub uszkodzonego okablowania obecnego systemu.
• Wykonanie nowej instalacji teletechnicznej w miejscach nowoprojektowanych.
• Konfiguracja oprogramowania systemu w uzgodnieniu z użytkownikiem.
• Przekazanie kopi kompletnej konfiguracji sytemu użytkownikowi.

b) Prace branży elektrycznej
• wykonanie nowych instalacji elektrycznych do nowoprojektowanych urządzeń SSWIN.

1.3. Dokumentacja powykonawcza i jakościowo-odbiorowa (m.in. atesty, świadectwa, protokoły          z prób i badań etc), odbiór w stosownych służbach (również czynny udział w komisjach odbiorowych GA S.A.), szkolenie załogi, przekazanie do eksploatacji.


Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączniku nr 12 do SIWZ. Wersja elektroniczna możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności - według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. 
2. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
2.1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA S.A. oraz z przepisami Prawa Budowlanego.
2.2. Prace winny być zaprojektowane i wykonane zgodne z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz z przepisami Prawa Budowlanego.
2.3. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.
2.4. Rysunki Wykonawcze wykonane przez Wykonawcę będą oceniane przez Zamawiającego i wymagają jego akceptacji w okresie do 3 dni od dnia przekazania w/w dokumentów. Powyższe Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac.
2.5. Wymaga się, aby wszelkie zastosowane materiały i rozwiązania techniczne, a nieuszczegółowione w przekazanej dokumentacji były zarówno dobrej jakości jak i ekonomiczne pod względem ceny zakupu i eksploatacji oraz posiadały dopuszczenie do stosowania w kraju realizacji inwestycji. Zastosowane materiały wymagają uzyskania akceptacji inwestora w formie pisemnej.
2.6. Wykonawca w swoim zakresie prac uwzględni usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić podczas realizacji niniejszego zakresu.

Wymagania dla Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia:
 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowych kosztorysów całego zakresu prac, wszystkich branż (z określeniem specyfikacji wycenionych urządzeń, osprzętu, materiałów itp.),
 Wykonanie projektów Po stronie wykonawcy będzie sporządzenie w/w opracowań i uzgodnień oraz innej wymaganej do realizacji dokumentacji. Projekty wykonane przez Wykonawcę będą podlegały ocenie Inwestora i wymagały jego akceptacji,
 Realizacje prac zgodnie z załącznikiem nr 12 tj. Koncepcji p/n „System antywłamaniowy w budynku Dyrekcji Generalnej na terenie Grupy Azoty S.A. w formule „pod klucz”
 Udział w komisjach odbiorowych GA S.A.
 Czynny udział w odbiorach technicznych (wewnątrzzakładowych, urzędowych - jeśli wymagane etc.)
 Poczynienie wszelkich uzgodnień i odbiorów w stosownych służbach wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód (tam gdzie wymagane),
 Zapewnienie stosownego personelu wykonawcy, w tym osoby ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia prac: kierowników robót w poszczególnych branżach,
 Opracowanie Harmonogramu Organizacji Robót,
 Protokolarne odebranie placu budowy,
 Odbiory techniczne rusztowań, wykonanie zaplecza budowy, prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
 Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego/przepisami prawa (obowiązkowe płatne szkolenia wykonane przez służby Zamawiającego)
 Pokrycie kosztów wystawienia przepustek stałych upoważniających do wejścia na teren GA S.A.,
 Ewentualne ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie robót
 Usuniecie wszelkich ewentualnych kolizji,
 Zabezpieczenie powierzchni magazynowej do składowania dostaw materiałów,
 Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
 Wywiezienie z terenu Grupy AZOTY SA oraz utylizacja odpadów budowlanych potwierdzona kartą odpadu, (dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO),
 Złożenie złomu stalowego we wskazane miejsce na terenie GA S.A.
 Przekazanie dokumentacji jakościowo-odbiorowej i powykonawczej (protokoły odbioru, próby, certyfikaty, świadectwa itp.),
 Rozruch i przekazanie do eksploatacji
 Opracowanie instrukcji obsługi w uzgodnieniu z użytkownikiem, instrukcji stanowiskowej, projektu organizacji ruchu
 Szkolenie załogi.

    UWAGI: Wymagane jest stosowanie się przy realizacji robót do przepisów wewnątrz zakładowych:
 Zarządzeń Wewnętrznych.
 Procedur Systemu Zarządzania w szczególności P-719 i P-720.
 Zarządzenia Wewnętrzne i Procedury do wglądu lub do przekazania w formie elektronicznej.

3. Harmonogram zadania:
Oferent zobligowany jest dostarczyć wraz z ofertą do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wykonania całości prac z uwzględnieniem opracowania dokumentacji, prac budowlanych, teletechnicznych, elektrycznych itp. wraz z proponowanymi terminami płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Oczekiwane punkty realizacji:
 Wykonanie rysunków Wykonawczych
 Wykonanie prac demontażowych
 Wykonanie prac budowlanych
 Wykonanie prac montażowych
 Wykonanie prac elektrycznych
 Wykonanie prac konfiguracyjnych całości SSWIN
 Odbiór techniczny obiektu i przeprowadzenie uruchomienia
 Przekazanie obiektu do eksploatacji stałej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest konieczne)            

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. System antywłamaniowy 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ.

Questions to the inquiry "Przetarg 127/P/2020 System antywłamaniowy w budynku Dyrekcji Generalnej na terenie Grupy Azoty S.A. w formule „pod klucz”."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.