Enquiry creation date: 2020-11-19

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Marzena ...

Enquiry No. Z242/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 130/P/2020
Przedmiotem zamówienia jest remont (wykonanie nowego aparatu) Odparowywacza  amoniaku poz. E5 ilość szt.1 z przekazaniem zbiornika pod UDT (paszport aparatu, protokoły badań, prób ciśnieniowych, atesty materiałowe i inne po 2 egz.)  wraz z demontażem starego i montażem nowego aparatu wraz z podłączeniem do istniejących rurociągów na inst. KDC w JBN. Dokumentacja Odparowywacza  amoniaku poz. E5  musi zostać zatwierdzona przez Radę Techniczną powołaną przez Użytkownika z udziałem Wykonawcy, koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej. (Załącznik nr13)

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
 Wykonanie kompletnej dokumentacji Odparowywacza  amoniaku poz. E5  i zatwierdzenie w UDT
 Wykonanie i odbiór Odolejacza amoniaku poz. E5 zgodnej z obowiązującymi wymogami prawnymi (WUDT/UC/2003 lub z PN-EN 13445 oraz Dyrektywą2014/68/UE, paszport aparatu, protokoły badań, prób ciśnieniowych, atesty materiałowe i inne po 2 egz.)
 Montaż Odparowywacza amoniaku poz. E5  na inst. KDC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych. Podłączenie aparatu do istniejących rurociągów technologicznych zgodnie ze wskazaniem Użytkownika, wraz z przynależną dokumentacją. Na rurociągu należy umieścić tablice informacyjne o medium transportowanym i kierunku przepływu wg ustaleń z Użytkownikiem.
 Parametry aparatu :
  przestrzeń płaszcza        przestrzeń rurek     
 Ciśnienie robocze pr.        (0,72 MPa)             0,8MPa  
 Temperatura robocza tr. :           170 oC                    250 oC
 Pojemność:                     1,85 m3                    0.016 m3
 Czynnik roboczy amoniak ciekły para wodna
 Masa :                   1900 kg.5
 Podstawowy materiał konstrukcyjny   18G2A   1.4541

UWAGA:
Ze względu na specyfikę prac remontowych, zamawiający wymaga aby prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem uprawnionego Kierownika Robót.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej– załącznik nr 13 do SIWZ – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

2. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
 
 zakup materiałów wg PN-EN zharmonizowanych z PED 2014/68/UE
 wykonanie aparatu wg PED 2014/68/UE i PN-EN 113445
 wszystkie króćce winny posiadać przeciw kołnierze wraz z kompletem śrub i uszczelek
 zabezpieczenie antykorozyjne  zewnątrz el. ze stali węglowej , w klasie C5-I,
 kontrola KJ wykonawcy - poświadczenia wykonania
 odbiór JN UDT,
 transport na miejsce budowy Grupa Azoty Tarnów.
 demontaż starego i montaż nowego aparatu E5 wraz z orurowaniem
 demontaż i montaż izolacji termicznej (wełna mineralna blacha AL.) wraz z utylizacja
 transport zdemontowanych elementów stalowych na miejsce wskazane prze Użytkownika 

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:
• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.

• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.

• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.


3. Harmonogram zadania:
Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zlecającemu do uzgodnienia i akceptacji harmonogram    realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

4. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Dostawa aparatu logo Grupa Azoty 10.05.2021
Montaż aparatu na instalacji w czasie postoju inst. KDC w terminie od 28.05 do 23.06 2021

5. Warunki gwarancji

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

6. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Remont Odparowywacza amoniaku poz. E5 w Jednostce Biznesowej Nawozy 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ 130/P/2020

Questions to the inquiry "„Remont Odparowywacza amoniaku poz. E5 w Jednostce Biznesowej Nawozy"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.