Enquiry creation date: 2020-11-19

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Michał ...

Enquiry No. Z132/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pieca rozkładczego AR3-1 Etap II, obejmujący wymianę 11 szt. rur katalitycznych wraz z wykonaniem antykorozji pieca rozkładczego AR3-1.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia, oferowane ceny za poszczególne pozycje w Załączniku nr 2 pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadne roszczenia.
Prace związane z wymianą 11 sztuk rur rozkładczych:
• demontaż poszycia dachowego nad wymienianymi rurami katalitycznym,
• demontaż wskazanych przez Użytkownika rur katalitycznych (11 szt.),
• montaż nowych rur katalitycznych (od góry połączenie kołnierzowe, od dołu spawanie z pigtailem dolnym) wraz z wymianą 100% śrub i uszczelek,
• wykonanie badań RT i VT połączeń pigtaili dolnych wraz z wynikami i raportami z badań,
• demontaż, utylizacja na koszt Wykonawcy i montaż nowej izolacji termicznej pomiędzy rurami a piecem i wymurówki uszkodzonej podczas prac remontowych związanych z wymianą 11 szt. rur,
• demontaż, utylizacja na koszt Wykonawcy i montaż nowej izolacji termicznej w osłonie blachy ocynkowanej pigtaili górnych i dolnych wymienianych 11 sztuk rur,
• montaż poszycia dachowego,
• wykonanie i dostawa nowych 5 kpl. pigtaili górnych i dolnych, demontaż i montaż z nowymi rurami katalitycznymi.

Pozostałe prace związane z remontem pieca AR3-1:
• rozkręcenie do wysypu katalizatora pozostałych 133 szt. rur oraz ponowne skręcenie po zasypie katalizatora wraz z wymianą 100% śrub i uszczelek,
• demontaż, utylizacja na koszt Wykonawcy i montaż nowej izolacji termicznej pomiędzy rurami a piecem na pozostałych 133 sztukach rur,
• demontaż, utylizacja na koszt Wykonawcy i montaż nowej izolacji termicznej w osłonie blachy ocynkowanej pigtaili górnych i dolnych pozostałych 133 sztuk rur,
• demontaż, utylizacja na koszt Wykonawcy i montaż nowej izolacji termicznej w osłonie blachy ocynkowanej na kolektorze górnym i dolnym łączących pigtaile,
• wykonanie antykorozji pieca AR3-1 (~350 m2, powłoka odporna na temp. 200°C, szczegóły do określenia podczas wizji lokalnej),
• Antykorozja podestów wraz z barierkami wokół pieca AR3-1,
• Wymiana krat VEMA wokół pieca rozkładczego AR3-1 wg uzgodnień z Użytkownikiem.
• dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO

UWAGA!
1) Po stronie Zamawiającego:
• nowe rury katalityczne do wymiany w ilości 11 szt.,
• kraty VEMA wraz z uchwytami.
2) Po stronie Wykonawcy: 
• transport nowych rur znajdujących się na terenie GA w Tarnowie do miejsca wymiany,
• transport zdemontowanych rur na miejsce wyznaczone przez zlecającego,
• dźwigi, zwyżki, rusztowania potrzebne do przeprowadzenia prac remontowych,
• nowe śruby, uszczelki, materiały izolacyjne i wymurówki żaroodporne, materiały spawalnicze,
Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i załączonej dokumentacji technicznej – załącznik nr 13 do SIWZ – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.

• Na wszystkie wykonane prace remontowe należy sporządzić dokumentację remontową powykonawczą zawierającą wyniki i raporty z badań spoin spawanych ( RT i VT – poziom jakości B wg PN-EN ISO 5817, badanie VT wg normy PN-EN ISO 17637, badanie RT wg normy PN-EN ISO 17636-1 klasa B poziom akceptacji 1 wg normy PN-EN ISO 10675-1) koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej. Ostateczny termin przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z protokołem odbioru końcowego prac remontowych nastąpi z dniem zakończenia prac.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.

• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Ze względu na specyfikę prac remontowych, zamawiający wymaga aby prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem uprawnionego Kierownika Robót.
• Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe z zakresie przybliżonym do zakresu zawartego w „Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia”. Każdy z pracowników powinien posiadać przeszkolenie z zakresu montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych wg PN-EN 1591-4: 2014-2 dla montażysty oraz dla nadzoru wg funkcji pełnionej podczas prac remontowych.
• Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy z nazwą firmy (lub logo) w której pracują umieszczoną w widocznym miejscu.
• Ze względu na zakres i ilość pracowników biorących udział w postoju remontowym 2021 r., wykonawca zobowiązany jest posiadać kontenery socjalne i przenośne toalety dla swoich pracowników w ilości odpowiedniej dla liczby pracowników zaangażowanych w prace. Użytkownik zapewnia miejsce w bliskiej odległości prowadzonych prac remontowych oraz możliwość podłączenia się do instalacji elektrycznej. Szczegóły do omówienia podczas wizji lokalnej.
• Najpóźniej do dnia 14.05.2021 Wykonawca prześle wypełnianą tabelę „Wykaz pracowników biorących udział podczas remontu pieca rozkładczego AR3-1 Etap II” (dotyczy tylko oferenta który w toku przeprowadzonego przetargu zostanie wyłoniony jako wykonawca zadania) do:
Piotr Kusiak – Piotr.Kusiak@grupaazoty.com
Piotr Wiśniewski – Piotr.Wisniewski@grupaazoty.com
Rafał Biały – Rafal.Bialy@grupaazoty.com


4. Harmonogram zadania:
Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zlecającemu do uzgodnienia i akceptacji harmonogram    realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia 17.05.2021 r. do 20.06.2021 r.
W tym:
- wykonanie i dostawa 5 kpl. pigtaili do 17.05.2021 r.
- wymiana 11 szt. rur rozkładczych, zakończenie spawania z pigtailami dolnymi do 05.06.2021 r.
- skręcenie wszystkich połączeń pomiędzy rurami rozkładczymi a pigtailami górnymi 144 szt. (po wymianie katalizatora) do 20.06.2021 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Instalacja i urządzenia do produkcji gazu syntezowego VRM – Remont pieca rozkładczego AR3-1 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 133/P/2020 Instalacja i urządzenia do produkcji gazu syntezowego VRM – Remont pieca rozkładczego AR3-1 Etap II"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.