Enquiry creation date: 2020-11-20

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Aleksandra ...

Enquiry No. Z102/198699/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

W dniu 20.11.2020 r. Zamawiający zamieścił plik: "Pytania i odpowiedzi 1-11".

W dniu 16.11.2020 r. zmianie uległ pkt XI SIWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 01.12.2020 r., do godz.10.00. Pozostałe terminy określone w SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający zamieścił zaktualizowaną SIWZ.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jestrealizacja w formule EPC zamierzenia pn.: „Stanowisko załadunkowe pod Estry Specjalne TOTM”. Szczegółowy zakres zadania i wymagania zostały opisane w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamówienie obejmuje zabudowę nowego ramienia nalewczego do załadunku estrów specjalnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi powiązanymi elementami, w tym:

 1. Wykonanie wszelkich niezbędnych prac inwentaryzacyjnych, ekspertyz technicznych, uzyskanie mapy do celów projektowych, prac geodezyjnych, prac pomiarowo-badawczych, ekspertyz, opinii oraz innych koniecznych dokumentów.

 2. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym kompletnej dokumentacji wykonawczej we wszystkich branżach: budowlanej, mechanicznej, technologicznej, elektrycznej oraz pomiarowej.

 3. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym kompletnej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę wraz z uzyskaniem koniecznych zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz innych niezbędnych dokumentów formalno-prawnych wymaganych przepisami prawa.

 4. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej i rejestracyjnej urządzenia NO w TDT
  (w całym zakresie zadania).

 5. Wykonanie odpowiednich projektów umożliwiających uzyskanie pozwoleń, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku gdy występuje taki obowiązek), przygotowanie dokumentów do zmian w pozwoleniu zintegrowanym oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Wszelkie koszty administracyjne ponosi Wykonawca, który na podstawie udzielonego przez Zarząd Grupy Azoty ZAK S.A. pełnomocnictwa będzie reprezentował Zamawiającego w urzędach celem uzyskania koniecznych decyzji i pozwoleń.

 6. Realizacja robót we wszystkich branżach, zgodnie z opracowaną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową.

 7. Przeprowadzenie wszelkich badań i prób określonych w uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji.

 8. Dostawa i montaż kompletnego stanowiska załadunku autocystern (w tym m.in. montaż niezbędnych urządzeń AKPiA, urządzeń elektrycznych, materiałów budowlanych oraz komponentów wchodzących w skład układu).

 9. Zabezpieczenie antykorozyjne do środowiska antykorozyjnego C5-I (kraty pomostowe nierdzewne – seratowane) wszelkich dostarczanych materiałów.

 10. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych, rozruchu oraz przekazanie stanowiska załadunku do eksploatacji.

 11. Uporządkowanie miejsca prowadzenia prac.

 12. Opracowanie dokumentacji powykonawczejz naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
  i uzupełnieniami wprowadzonymi w czasie budowy jest po stronie Wykonawcy.

 13. Dostarczenie Zamawiającemu każdorazowo dokumentacji w języku polskim w wersji papierowej
  (4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (1 egzemplarz w formacie pdf, dwg i doc).

 14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację jakościową, atesty oraz protokoły z prób
  i badań łącznie z deklaracją zgodności dla urządzeń złożonych oddzielnie dla każdego urządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 r Dz.U. 2008 nr. 199 poz. 1228

  Uwaga:

  W miejscu lokalizacji zadania znajdują się podziemne konstrukcje żelbetowe, które należy usunąć
  w koniecznym zakresie a wykop uzupełnić pospółką wraz z jej zagęszczeniem. Obrys konstrukcji przedstawiony jest na rysunku, który oferenci otrzymają na wizji lokalnej. Grubość płyty żelbetowej – ok. 1,00 m.

Grupa Azoty ZAK S.A.:

 • nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;

 • wymaga wniesienia wadium;

 • wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia i dokonania własnych pomiarów.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Stanowisko załadunkowe pod Estry Specjalne TOTM 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. I have read and confirm that I have read the information clause
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne określone są w SIWZ.

Questions to the inquiry "Stanowisko załadunkowe pod Estry Specjalne TOTM"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.