Enquiry creation date: 2020-11-23

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z122/279910/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający załączył treść pytań i odpowiedzi do SIWZ 122/P/2020 z dnia 17.11.2020 r. oraz 18.11.2020 r.

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 122/P/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług serwisowych infrastruktury sprzętowej, tj. urządzeń wchodzących w skład infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, znajdujących się w lokalizacjach wymienionych w Załączniku numer 2 do SIWZ, w terminach tam określonych.

Oferent wykona Przedmiot Zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami oraz w niżej określonym zakresie:
1. Świadczeniem usług serwisowych objęte są urządzenia wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ i zlokalizowane w siedzibach Zamawiającego, wskazanych w tym załączniku dla każdego z urządzeń.
2. Usługi serwisowe będą świadczone w języku polskim, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, przy czym szczegółowy termin rozporządzenia świadczenia usług serwisowych dla poszczególnych urządzeń został określony w Złączniku nr 2 do SIWZ.
3. W ramach świadczenia usług serwisowych Oferent zobowiązuje się do:
a. udostepnienia Zamawiającemu poprzez sieć Internet systemu obsługi zgłoszeń serwisowych, umożliwiającego samodzielną rejestrację zgłoszeń awarii przez Zamawiającego oraz śledzenie ich statusów z uwzględnieniem daty i godziny dokonania każdej zmiany statusu;
b. zaewidencjonowania w udostępnionym Zamawiającemu internetowym systemie obsługi zgłoszeń serwisowych wszystkich urządzeń wskazanych w Złączniku nr 2 do SIWZ w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonywanie zgłoszeń dla każdego z tych urządzeń, z uwzględnieniem lokalizacji urządzeń wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ;
c. przyjmowania zgłoszeń awarii urządzeń za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz internetowego systemu obsługi zgłoszeń serwisowych;
d. rejestrowania w internetowym systemie obsługi zgłoszeń serwisowych wszystkich zgłoszeń awarii dokonanych przez Zamawiającego, w szczególności zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej oraz nadawania unikatowego identyfikatora dla każdego zarejestrowanego zgłoszenia;
e. w przypadku zgłoszenia awarii urządzenia – przeprowadzenia diagnostyki i dokonania naprawy zgodnie z pkt. 4 poniżej.
4. W ramach obsługi zgłoszeń dotyczących awarii urządzeń Oferent zobowiązuje się do:
a. przestrzegania wymaganego czasu reakcji na zgłoszenie awarii wynoszącego do 30 minut, liczonego od momentu dokonania zgłoszenia do rozpoczęcia pierwszych czynności diagnostycznych;
b. przeprowadzenia diagnostyki uszkodzonego urządzenia w miejscu jego instalacji lub zdalnie, na podstawie logów lub innych danych przekazanych przez Zamawiającego i pozyskanych przez niego zgodnie ze wskazówkami oraz instrukcjami przekazanymi przez Oferenta w ramach rozpoczętych czynności diagnostycznych;
c. skutecznej naprawy urządzenia w miejscu jego instalacji w terminie do 12 godzin od momentu dokonania zgłoszenia. W przypadku niemożności naprawy urządzenia Zamawiający wymaga dostarczenia, zainstalowania oraz uruchomienia urządzenia tego samego producenta, z tej samej linii produktowej, o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż parametry uszkodzonego sprzętu, które w pełni wydajnościowo i funkcjonalnie zastąpi uszkodzone urządzenie;
d. pozostawienia u Zamawiającego (z uwzględnieniem lokalizacji urządzeń wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ) wszelkich nośników danych, w szczególności dysków twardych i dysków SSD, znajdujących się w naprawianych lub wymienianych urządzeniach.
5. Wymieniane urządzenia lub ich elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i sprawne technicznie. W przypadku braku możliwości dostarczenia urządzeń lub ich elementów fabrycznie nowych i nieużywanych, Zamawiający akceptuje urządzenia lub ich elementy używane i w pełni sprawne techniczne, w szczególności odnowione przez producenta lub jego autoryzowany serwis (tzw. „refurbished”).
6. Zamawiający wymaga posiadania przez Oferenta zapasów magazynowych części zamiennych do wszystkich urządzeń wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ, uzupełniania ich w przypadku wykorzystania części w celu usunięcia awarii oraz utrzymywania tych zapasów przez cały okres świadczenia usług serwisowych, przy czym czas przygotowania zaplecza magazynowego nie jest wliczany do czasu świadczenia usług serwisowych.
7. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 30 dni od daty zgłoszenia awarii, pod warunkiem uzyskania w terminie do 12 godzin od momentu dokonania zgłoszenia zgody Zamawiającego na przedłużenie terminu naprawy oraz dostarczenia, zainstalowania oraz uruchomienia urządzenia zastępczego na czas naprawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4 lit. c).
8. Podane w ofercie cena świadczenia usług obejmuje wszystkie składniki cenotwórcze związane z usunięciem zgłoszonej usterki lub awarii, w szczególności koszty przesyłek, dojazdów, noclegów i diet z uwzględnieniem lokalizacji Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Wersja elektroniczna Załącznika nr 2 do SIWZ zostanie udostępniona Oferentom, którzy prześlą na adres: biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenie o zachowaniu poufności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, podpisane elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta, przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

W ofercie należy podać maksymalną łączną cenę netto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. Przedstawiona w ofercie maksymalna łączna cena netto za świadczenie usług serwisowych dla urządzeń Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A będzie ceną licytowaną w aukcji elektronicznej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne. Do oferty należy również załączyć wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ -Formularz cenowy a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan, w którym należy podać:
1. Miesięczny koszt świadczenia usług serwisowych dla każdego urządzenia Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
2. Maksymalny łączny koszt świadczenia usług dla spółki Grupa Azoty S.A. w całym okresie świadczenia Usług Serwisowych,
3. Maksymalny łączny koszt świadczenia usług dla spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w całym okresie świadczenia Usług Serwisowych.


Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.


Wymagane jest wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Świadczenie usług serwisowych infrastruktury sprzętowej IT dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w latach 2021-2023 - GA S.A. Tarnów; GA ZCH Police S.A. 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. References - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 122/P/2020

Questions to the inquiry "Przetarg 122/P/2020 Świadczenie usług serwisowych infrastruktury sprzętowej IT dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w latach 2021-2023"

Item Question title Date of question Status
1. dot. zał. nr 2 - lokalizacja sprzetu 2020-11-23 15:45

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...