Enquiry creation date: 2020-11-27

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z125/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 136/P/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Doposażenie instalacji pilotowej wytwarzania nawozów z dodatkami funkcjonalnymi”. Obecnie na Wydziale Nawozów znajduje się bęben natrysku granul nawozu wraz z możliwością natrysku granul środkiem przeciw pyleniu, który stosowany jest do prowadzenia badań nad otrzymaniem nawozów o ulepszonych własnościach. W ramach zamówienia planuje się rozbudowę tej instalacji o dodatkowe wyposażanie, które umożliwi prowadzenie badań procesu wytwarzania nowych nawozów
Kod CPV: 42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania,
  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
  45000000-7 Roboty budowlane
Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn. „Specjalistyczne produkty nawozowe na bazie saletrosiarczanu amonu z funkcjonalnymi dodatkami”, o numerze POIR.01.01.01-00-1491/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przygotowanie na bazie przekazanych przez Zamawiającego Założeń Projektowych projektu wykonawczego doposażenia instalacji pilotowej, a następnie realizacji doposażenia instalacji
i przygotowanie niezbędnej do funkcjonowania instalacji dokumentacji w tym dokumentacji techniczno-ruchowej.
Zakres obejmuje następujące elementy:
 zbiornik na ciekłe dodatki wraz z pompą i odwietrzeniem
 rurociąg dodatków ciekłych i pompy
 podajniki ślimakowe
 zbiornik na dodatki stałe wraz ze stanowiskiem rozładowczym i odpylaniem
 wciągnik
 emulgator
 młynek
 podłączenia elektryczne 
 aparatura kontrolno-pomiarowa
 fundamenty 

Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączonej do SIWZ Dokumentacji Technicznej (Załącznik 11 do SIWZ). Wersja elektroniczna Dokumentacji Technicznej (Załącznik nr 11 do SIWZ) zostanie udostępniona Oferentom, którzy prześlą na adres: biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenie o zachowaniu poufności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Oferent, który prześle „oświadczenie o poufności” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej - papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.


Do podstawowych zadań Oferenta należy:

1. Część Projektowa:
1.1. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej zbiorniki, aparaty, maszyny i urządzenia:
1.1.1. Arkusze danych technicznych aparatów (ADTA)
1.1.2. Rysunki założeniowe aparatów, urządzeń i zbiorników
1.1.3. Ogólne wymagania techniczne
1.1.4. Lista wyposażenia

1.2. Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia pełnej wielobranżowej dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej i edytowalnej (rozszerzenie plików .dwg i .doc) umożliwiającą prawidłową realizację projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie elementów doposażenia.

Uwagi:
• Dokumentacja będzie opracowana na podstawie Założeń Projektowych stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.
• Oferent zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień i dokonywania potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych oraz do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkich opinii, ekspertyz, decyzji i uzgodnień uzyskanych na etapie projektowym do akceptacji.
• Projekty Wykonawcze w zakresie szczegółowych rozwiązań należy uzgodnić z rzeczoznawcą               ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, higieniczo-zdrowotnych, bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Dokumentacja przed przekazaniem do realizacji musi być zatwierdzona przez Zamawiającego na Komisji Oceny i Odbioru Dokumentacji,
• Wszystkie prace muszą być uzgadniane z Użytkownikiem.
• Konstrukcje stalowe, armatura, urządzenia i rurociągi powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne dla kategorii korozyjności C5-I wg PN – EN ISO 12944-2
• Rurociągi, urządzenia i armatura powinny posiadać oznakowanie zgodne z normami oraz wytycznymi zawartymi w zarządzeniach wewnętrznych Zamawiającego


2. Część Realizacyjna – polegająca na zakontraktowaniu dostaw zbiorników, pomp, armatury i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych i instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, jak również:
2.1. Zapewnienie funkcji Kierownika budowy oraz Kierowników robót – jeżeli konieczne
2.2. Zapewnienie Koordynatora ds. BHP.
2.3. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej.
2.4. Opracowanie Planu BIOZ.
2.5. Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia miejsca pracy.
2.6. Realizacja zadania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
2.7. Utylizacja odpadów budowlanych.
2.8. Uporządkowanie miejsca pracy i likwidacja zaplecza po zakończeniu prac.
2.9. Oznakowanie obiektu zgodnie z procedurami i zaleceniami Użytkownika.
2.10. Wykonanie prób, badań i sprawdzeń wymaganych przepisami.
2.11. Udział w rozruchu mechanicznym zainstalowanych urządzeń, instalacji oraz rozruchu technologicznym.
2.12. Inne, które oferent uważa za niezbędne.UWAGI:          
• Oferent przedstawi Projekt Organizacji Robót i Montażu do zatwierdzenia przez Zamawiającego minimum 2 tygodnie przed wejściem na budowę bezwzględnie, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
• Przy realizacji robót wymagane jest stosowanie się do przepisów wewnątrzzakładowych: Zarządzeń Wewnętrznych i Procedur Zapewnienia Jakości w szczególności procedur P-719, P-720. (Zarządzenia Wewnętrzne i Procedury do wglądu lub do przekazania w formie elektronicznej).
• Oferent zapewni szkolenie pracowników w zakresie BHP.


Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przekazaną mu przez Zamawiającego Dokumentacją Techniczną (Załącznik nr 11 do SIWZ) oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień odnośnie wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami i specyfikacjami.
Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Oferenta będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ.
Opis innych wymagań:
1) Oferent zapewni dostęp do części zamiennych przez okres 2 lat od daty dostawy
2) Oferent załączy informację dotyczącą sumarycznego poziomu zużycia energii [kWh] przez nowe aparaty i urządzenia – zużycie energii stanowi kryterium oceny oferty. Oferowana suma energochłonności nie może być wyższa niż 38 kWh.
3) inne określone w niniejszej SIWZ


3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.


 Realizacja całego zakresu projektu powinna być zgodna z obowiązującym prawem budowlanym,
z obowiązującymi przepisami i normami, w tym dostawa i uruchomienie urządzeń, zbiorników 
i instalacji, rurociągów i armatury, elementów AKPiA i elektrycznych, elementów konstrukcji etc., zgodnie z zakresem ujętym w Załączniku nr 11 do SIWZ,

 W ramach realizacji projektu Oferent dostarczy dokumentację jakościową (atesty, świadectwa, inwentaryzacja geodezyjna, protokoły z prób i badań etc.),

 Oferent zapewni uczestnictwo w odbiorze stosownych służb (również czynny udział
w komisjach odbiorowych GA S.A.), udział w rozruchu technologicznym4. Harmonogram zadania:
Oferent jest zobowiązany do załączenia do składanej oferty harmonogramu prac uwzględniającego:
 terminy określone w punkcie „Terminy realizacji przedmiotu zamówienia”
 termin opracowania i protokolarne przekazanie Projektów Wykonawczych Zamawiającemu
 termin rozpoczęcia i zakończenia prac wszystkich branż wraz z uwzględnieniem planowanych dostaw materiałów i przekazanie do eksploatacji.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

Etap Działania Oczekiwany termin realizacji
1 Doposażenie instalacji - Wykonanie Projektu Wykonawczego do 6 tygodni od daty podpisania umowy*
2 Doposażenie instalacji - Wykonanie prac budowlanych (fundamenty) do 6 tygodni od daty zatwierdzenia Projektu Wykonawczego*
3 Doposażenie instalacji – etapowo** do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

*termin dla poszczególnych etapów będzie doprecyzowany po wyborze oferenta na etapie podpisywania umowy z zastrzeżeniem, że termin końcowy nie może ulec zmianie
**Zamawiający planuje etapowe/miesięczne odbiory/płatności za zrealizowane prace.

6. Warunki gwarancji
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 m-ce liczonej od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

7. Wizja lokalna
Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej przez Oferenta. Odbycie wizji lokalnej przez Oferenta nie jest warunkiem wymaganym dla złożenia oferty, a tylko możliwością zapoznania się z się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i panującymi tam warunkami. Oferent, który zrezygnuje z odbycia wizji lokalnej nie będzie mógł podczas wykonywania umowy zgłaszać uwag do sposobu jej realizacji, stanu faktycznego i okoliczności związanych z wykonaniem zamówienia, o którym lub których mógł się dowiedzieć podczas wizji lokalnej.”
Założenia Projektowe stanowiące Załącznik nr 11 do SIWZ (możliwe do otrzymania po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności) zawierają dokumentację fotograficzną lokalizacji instalacji pilotowej.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Daniel Szczerba – tel. 785 780 606; mail: daniel.szczerba@grupaazoty.com.
oraz
Sebastian Jagusiński – tel. 785 780 641; mail: sebastian.jagusinski@grupaazoty.com.
Oferent, który prześle „zgłoszenie wizji lokalnej” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej – papierowej (np. podczas wizji lokalnej) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Oferent w przypadku odbycia wizji lokalnej zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Dział Bezpieczeństwa GA SA oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych
i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

III. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę
o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 6 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników
jak za własne działania lub zaniechania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio podwykonawcy.

Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dopuszcza się wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty:
- Oświadczenie Oferenta załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, oświadczenie o zachowaniu poufności załącznik nr 9 do SIWZ, wydruk komputerowy lub odpis z KRS/zaświadczenie CEiDG należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, na formularzu stanowiącym załącznik 5 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie Oferenci składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu;
- pozostałe wymagane dokumenty w niniejszej SIWZ Oferenci składają łącznie.

IV. CENA OFERTY

W ofercie należy podać łączną cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana
w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie łączna cena netto za realizację przedmiotu zamówienia, będzie ceną licytowaną w aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalno-merytoryczne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić ich podpisane skany.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.


Informacja o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego https://tarnow.grupaazoty.com/przetargi-i-ogloszenia

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Doposażenie instalacji pilotowej wytwarzania nawozów z dodatkami funkcjonalnymi 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 85%
  2. Energochłonność - 15%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 136/P/2020

Questions to the inquiry "Przetarg 136/P/2020 Doposażenie instalacji pilotowej wytwarzania nawozów z dodatkami funkcjonalnymi"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...