Enquiry creation date: 2020-12-02

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z131/194984/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uwaga, zmiana terminu składania ofert.
Decyzją Jednostki Dokonującej Zakupu termin składania ofert do przetargu 132/P/2020 został przesunięty i upływa 17.12.2020 o godz. 10.00.

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia pn.: „Rozbudowa stanowisk rozładunkowych fenolu” w formule „pod klucz” jest budowa nowego, kompletnego, dodatkowego stanowiska rozładowczego fenolu zlokalizowanego po zachodniej stronie rampy rozładowczej przy torze nr 219 oraz prace związane z tą rozbudową.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zadanie jest realizowane w formule „pod klucz” za wynagrodzenie ryczałtowe.
Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Wykonanie projektów wykonawczych z przewidzianym nadzorem autorskim wszystkich branż, które będą podlegały ocenie Inwestora i wymagały jego akceptacji.
2.2. Realizacja całego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wszystkich branż, w tym montaż i uruchomienie urządzeń i instalacji w uzgodnieniu z użytkownikiem, uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączniku nr 13 do SIWZ i obejmuje m.in.:

a) Prace branży budowlanej
• Rozbudowa podestu obsługowego
 demontaż konstrukcji stalowej
 konstrukcja stalowa podestu zabezpieczona antykorozyjnie do C5-I
 kraty pomostowe stalowe, ocynkowane
 stopnie schodowe stalowe, ocynkowane, 300x800
 fundamenty żelbetowe
• Rozbiórka istniejącego kanału biegnącego od tacy na stanowisku do szachtu zachodniego
• Rozbudowa tacy żelbetowej pod podestem obsługowym
 taca żelbetowa – roboty żelbetowe wraz z wykopami
 konstrukcje stalowe
 kraty pomostowe ocynkowane
• Wykonanie fundamentu żelbetowego pod ramię przeładunkowe
• Rozbudowa kanału żelbetowego na rurociągi ścieków i pary
 rozbiórka (wyburzenie) istniejącego kanału żelbetowego
 budowa nowego kanału żelbetowego wraz z robotami ziemnymi
• Taca podtorowa w formie wyłożenia rynnowego
 wykonanie wyłożenia rynnowego z blachy nierdzewnej gr. 1 mm na ruszcie drewnianym
 ruszt drewniany z podkładów kolejowych (20 szt. podkładów kolejowych)
 chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 mm wzdłuż wyłożenia rynnowego
 wykonanie z uwzględnieniem uwag przekazanych przez GA Centrum Infrastruktury
• Wykonanie konstrukcji stalowej przeznaczonej do zamontowania asekuracji pracownika wraz z zawiesiem i pasem samohamownym.

b) Prace branży montażowej i instalacyjnej:
• Dostawa i montaż ramiona do dolnego rozładunku fenolu
• Dostawa i montaż ramiona do górnego odprowadzania oparów
• Dostawa i montaż schodków opuszczanych
• Montaż rurociągów z armaturą
• Przedłużenie istniejącego kolektora fenolu
• Przedłużenie istniejącego kolektora oparów fenolu
• Przedłużenie istniejącego kolektora do resztkowania i podłączenie go do ramienia rozładowczego
• Wykonanie nowego odcinka DN50 łączącego w pobliżu nowych ramion kolektor oparów z rurociągiem ssącym fenolu
• Modernizacja kolumny absorpcyjnej – modyfikacja systemu rozprowadzania cieczy na wypełnieniu
• Zabudowa natrysku bezpieczeństwa wraz z zasilaniem wodą pitną (przyłącze wodociągowe DN40 wraz z zasuwą).
c) Prace branży elektrycznej
• Wykonanie zasilania zamontowanych urządzeń
• Wykonanie instalacji siły i ogrzewania elektrycznego
• Zasilanie elektroniczne urządzenia do kontroli ciągłości uziemienia
• Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego
• Wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych
• Uzupełnienie wyposażenia rozdzielnicy 0,4 kV RS E-187
• Trasy kabli zasilających i sterowniczych.
d) Prace branży AKPiA:
• Montaż i podłączenie urządzeń AKPiA
• Wykonanie tras kablowych
• Rozbudowa systemu sterowania DCS
• Wykonanie oprogramowania wraz z wizualizacją w istniejącym systemie DCS.
2.3. Dokumentacja powykonawcza i jakościowo-odbiorowa (m.in. atesty, świadectwa, protokoły z prób i badań, inwentaryzacja geodezyjna etc.), odbiór w stosownych służbach (również czynny udział w komisjach odbiorowych GA S.A.), uzyskanie decyzji zezwalających na eksploatację (jeśli wymagane), rozruch technologiczny, szkolenie załogi, przekazanie do eksploatacji.

W ofercie należy podać nazwę producenta ramion, jego typ wraz ze specyfikację techniczną.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączniku nr 13 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna. Wersja elektroniczna Dokumentacji Technicznej możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z przekazaną przez Zamawiającego Dokumentacją Techniczną - załącznik nr 13 do SIWZ oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień wszelkich ewentualnych zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami
i specyfikacjami. Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Wykonawcy będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ. Wszelkie zmiany dokonane w dokumentacji przez Zamawiającego w okresie niniejszego postępowania przetargowego włączając, ale nie ograniczając się do odpowiedzi na pytania Oferentów będą stanowiły integralną część dokumentacji przetargowej.
3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

3.1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA. oraz z przepisami Prawa Budowlanego.
3.2. Prace winny być zaprojektowane i wykonane zgodne z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych
i instalacyjnych oraz z przepisami Prawa Budowlanego.
3.3. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.
3.4. Projekty Wykonawcze wykonane przez Wykonawcę będą oceniane przez Zamawiającego i wymagają jego akceptacji w okresie do 2 tygodni od dnia przekazania w/w projektów. Powyższe Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac.
3.5. Wymaga się, aby wszelkie zastosowane materiały i rozwiązania techniczne, a nieuszczegółowione w przekazanej dokumentacji były zarówno dobrej jakości jak i ekonomiczne pod względem ceny zakupu
i eksploatacji oraz posiadały dopuszczenie do stosowania w kraju realizacji inwestycji. Zastosowane materiały wymagają uzyskania akceptacji inwestora w formie pisemnej.
3.6. Wykonawca w swoim zakresie prac uwzględni usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić podczas realizacji niniejszego zakresu.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:
 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysów całego zakresu prac, wszystkich branż (z określeniem specyfikacji wycenionych urządzeń, osprzętu, materiałów itp.),
 Wykonanie projektów wykonawczych z przewidzianym nadzorem autorskim wszystkich branż. Po stronie wykonawcy będzie sporządzenie w/w opracowań i uzgodnień oraz innej wymaganej do realizacji dokumentacji. Projekty wykonane przez Wykonawcę będą podlegały ocenie Inwestora i wymagały jego akceptacji
 Realizacja prac zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ tj. Koncepcji technicznej pn. „Rozbudowa stanowisk rozładunkowych fenolu”
 Udział w komisjach odbiorowych GA S.A.
 Czynny udział w odbiorach technicznych (wewnątrzzakładowych, urzędowych - jeśli wymagane etc.)
 Wszelkie uzgodnienia i odbiory w stosownych służbach wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód, w tym m.in. PINB, TDT (tam gdzie wymagane),
 Dokumentacja ramienia rozładowczego oraz oparowego ma posiadać akceptację TDT lub zapewnienie, że taką akceptację uzyska
 Zapewnienie stosownego personelu wykonawcy, w tym osoby ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia prac: objęcie funkcji kierownika budowy, kierowników robót w poszczególnych branżach, objęcie funkcji koordynatora BHP
 Opracowanie Projektu Organizacji Robót, planu BIOZ
 Zaktualizowanie stref zagrożenia wybuchem
 Protokolarne odebranie placu budowy
 Wymagany dobór urządzeń, elementów instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym
 Wymagane odpowiednie zabezpieczenie ze względu na prowadzenie prac na terenie instalacji w której występują strefy zagrożenia wybuchem oraz zabezpieczenie istniejącej części instalacji przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych
 Odbiory techniczne rusztowań, wykonanie zaplecza budowy, prawidłowe zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy,
 Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego/przepisami prawa (obowiązkowe płatne szkolenia wykonane przez służby Zamawiającego)
 Pokrycie kosztów wystawienia przepustek stałych upoważniających do wejścia na teren GA S.A.,
 Ewentualne ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie robót
 Usuniecie wszelkich ewentualnych kolizji,
 Zabezpieczenie powierzchni magazynowej do składowania dostaw materiałów,
 Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
 Wywiezienie z terenu Grupy AZOTY SA oraz utylizacja odpadów budowlanych potwierdzona kartą odpadu (dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO)
 Złożenie złomu stalowego we wskazane miejsce na terenie GA S.A.
 Przekazanie dokumentacji jakościowo-odbiorowej i powykonawczej (protokoły odbioru, próby, certyfikaty, świadectwa itp.),
 Rozruch i przekazanie do eksploatacji
 Opracowanie instrukcji obsługi w uzgodnieniu z użytkownikiem, instrukcji stanowiskowej
 Szkolenie załogi.


    UWAGI: Wymagane jest stosowanie się przy realizacji robót do przepisów wewnątrz zakładowych:
 Zarządzeń Wewnętrznych.
 Procedur Systemu Zarządzania w szczególności P-719 i P-720.
 Zarządzenia Wewnętrzne i Procedury do wglądu lub do przekazania w formie elektronicznej.

4. Harmonogram zadania:
Oferent zobligowany jest dostarczyć wraz z ofertą do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wykonania całości prac z uwzględnieniem opracowania dokumentacji, dostaw, prac budowlanych, montażowych, elektrycznych i AKPiA itp. wraz z proponowanymi terminami płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Oczekiwane punkty realizacji:
 Wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
 Wykonanie prac budowlanych
 Wykonanie prac montażowych i instalacyjnych
 Wykonanie niezbędnych wpięć w trakcie najbliższego postoju remontowego instalacji
 Wykonanie prac elektrycznych
 Wykonanie prac AKPiA
 Odbiór techniczny obiektu i przeprowadzenie rozruchu technologicznego
 Wykonanie prac wykończeniowych (min. oznakowania BHP, oznakowanie obiektu tablicą informacyjną, uporządkowanie terenu)
 Przekazanie obiektu do eksploatacji stałej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie            

Zamawiający oczekuje realizacji zgodnie z następującymi terminami:

 opracowanie dokumentacji - projekt budowlany i projekt wykonawczy (wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego): do 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia przez Grupa Azoty S.A.
 zakończenie zadania tj. zakończenie wszystkich prac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, odbiory, rozruchy, przekazanie dokumentacji powykonawczej i jakościowo–odbiorowej, przekazanie do eksploatacji: do dnia 31.12.2021 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Rozbudowa stanowisk rozładunkowych fenolu 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 132/P/2020 Rozbudowa stanowisk rozładunkowych fenolu w formule „pod klucz”."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...