Enquiry creation date: 2020-12-09

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z175/194982/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana zapisów SIWZ Rozdz. III PODWYKONASTWO, KONSORCJUM:
Zapis z SIWZ:
„Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 8 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.”
Zmiana zapisu na:
„ Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem w formie pisemnej Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części zakresu przedmiotu zamówienia.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest przestawić mu do akceptacji Listę Podwykonawców ( zał. nr 8 do SIWZ) oraz wzór umowy z Podwykonawcą.
Reszta zapisów bez zmian.

Aktualizacja załącznik nr. 1 - patrz załącznik pn.: "aktualizacja załącznika nr 1 do SIWZ 134-p-2020"
Aktualizacja załącznik nr. 8 - patrz załącznik pn.: "aktualizacja załącznika nr 8 do SIWZ 134-p-2020"

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 134/P/2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „świadczenie drobnicowych usług przewozowych tworzyw sztucznych w latach 2021-2022” zgodnie z załącznikiem nr 2 – Formularz cenowy, do niniejszej SIWZ.
Ilość:

Ilość planowanych wysyłek drobnicowych tworzyw sztucznych w latach 2021-2022 do Odbiorców z Grupy Azoty S.A. – Tarnów oraz Spółek Grupy Azoty S.A.-Tarnów zgodnie z załącznikiem nr 2- Formularz cenowy do niniejszej SIWZ wynosi ok. 12 000 ton i uzależniona jest od bieżących zamówień na produkty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

I. Dostawca zapewni odbiór produktów na środki transportu od poniedziałku do piątku.
II. Ze względu na rozmieszczenie magazynów na zakładzie wymagane jest podstawienie samochodu najpóźniej do godz.12.00.
III. W razie awarii samochodu wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie tej sytuacji najpóźniej do godz.9.00.
IV. Głównymi tworzywami sztucznymi będącymi przedmiotem przewozu są Tarnamid (PA6) oraz Tarnoform (POM). Więcej informacji na temat specyfiki tworzyw sztucznych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych zamieszczonych jest na stronie internetowej Zamawiającego.
V. Dla kierunków od 0-500 km wymagane jest priorytetowe dostarczenie towaru na następny dzień roboczy. Dla kierunków powyżej 500 km w wyjątkowych sytuacjach uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym, dopuszcza się dostarczenie towaru do dwóch dni roboczych.
VI. Ze względu na dwa rodzaje tworzywa (naturalne i modyfikowane) palety są niestandardowe.
Wymiary jednostki ładunkowej przy modyfikacjach wynoszą 135 cm x 110 cm x 150 cm (długość/szerokość/wysokość). Wymiary jednostki ładunkowej przy tworzywach naturalnych wynoszą 120 cm x 100 cm x 150 cm , 114 cm x 114 cm x 160 cm.
VII. Występują różne formy opakowań tworzyw- są to worki 25 kg, oktabiny (worek o masie 1000 kg umieszczony w kartonie o wymiarach sześcianu). W przypadku rurek są to kręgi o średnicy 1m i wadze do 2 kg, a w przypadku osłonek – kartony lub worki jutowe.
VIII. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do elektronicznego systemu śledzenia przesyłek.
IX. W przypadku opóźnień w dostawie towaru spowodowanych z winy Dostawcy, zobowiązuje się on do powiadomienia odbiorcy o najbliższym terminie dostarczenia towaru.


1. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia od: luty 2021-31.12.2022 według zapotrzebowania Zamawiającego.
III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 8 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

Dopuszcza się wspólne ubieganie Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. 
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać ceny jednostkowe wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferowane ceny należy określić w złotówkach (PLN) netto cyfrowo i słownie dla wszystkich pozycji (ilości palet 1-10) w danych zakresach odległości.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 2 do SIWZ cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji wskazanych w załączniku oraz sumy wszystkich cen jednostkowych palet (w ilościach od 1-10) dla poszczególnych odległości (PLN/szt):
• do 100 km,
• od 100-300 km,
• od 300 – 500 km,
• powyżej 500 km
Ceny powinny obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Oferent z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
Do wyżej wymienionych cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie suma wszystkich cen jednostkowych (palet w ilościach od 1-10 dla poszczególnych odległości) netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Suma cen jednostkowych palet do 100 km 1 US Read
2. Suma cen jednostkowych palet 100-300 km 1 US Read
3. Suma cen jednostkowych palet 300-500 KM 1 US Read
4. Suma cen jednostkowych palet powyżej 500 KM 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 134/P/2020

Questions to the inquiry "Przetarg 134/P/2020 POSTĘPOWANIE NA USŁUGI Z ZAKRESU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO: DROBNICOWE USŁUGI PRZEWOZOWE TWORZYW SZTUCZNYCH w latach 2021 – 2022."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...