Enquiry creation date: 2020-12-18

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z126/279910/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający publikuje treść pytania i odpowiedzi do SIWZ 145/P/2020

Pytanie: W załączniku z kwotami na Niemcy pojawiają się puste pola proszę o informacje.
Odpowiedź: W Formularzu Cenowym - Załącznik nr 2a do SIWZ, dla kierunku Niemiec zostały wskazane obszary kodów pocztowych dla których Oferent zobowiązany jest podać ceny stawek frachtowych netto EUR / fracht

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 145/P/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: Postępowanie na usługi w zakresie transportu samochodowego: silosowe usługi przewozowe dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w latach 2021-2023”

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Ilość planowanych silosowych usług przewozowych w roku do Odbiorców:
Grupa Azoty S.A. – Tarnów zgodnie z załącznikiem nr 2a niniejszej SIWZ wynosi około 2 500 szt. i uzależniona jest od bieżących zamówień na produkty.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. zgodnie z załącznikiem nr 2b niniejszej SIWZ wynosi około 2500 szt. i uzależniona jest od bieżących zamówień na produkty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości usług przewozowych. Oferowana cena jednostkowa (stawka frachtowa) pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Oferentowi z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

3.1 Transport produktu luzem odbywał się będzie w silosach samochodowych kiprowanych o pojemności 60-63m³, przeznaczonych do przewozu materiałów sypkich neutralnych w atmosferze azotu,
3.2 Produkty przewożone w silosach samochodowych nie są klasyfikowane jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych ADR, RID, IMDG,
3.3 Partię ładunków stanowi zawartość jednego silosu samochodowego (min. 24 tony produktu),
3.4 Grupa Azoty S.A. prowadzić będzie załadunek całodobowy, a podstawienie samochodu będzie w terminie wskazanym na zleceniu przewozowym,
3.5 W razie konieczności wymagane podstawienie samochodu pod załadunek do 12 godz. od momentu zgłoszenia zapotrzebowania,
3.6 Wymagane przesyłanie danych awizacyjnych samochodu/kierowcy za pośrednictwem platformy SOOT najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanego załadunku,
3.7 Silosy samochodowe podstawiane pod załadunek muszą być czyste(potwierdzone certyfikatem mycia cysterny w specjalistycznej myjni) i sprawne technicznie.

4. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia: 01.03.2021 r. – 31.12.2023 r.

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem w formie pisemnej Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części zakresu przedmiotu zamówienia.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest przestawić mu do akceptacji Listę Podwykonawców oraz wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część zakresu przedmiotu zamówienia bezpośrednio Podwykonawcy.
Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w EURO za fracht dla destynacji międzynarodowych i w PLN dla destynacji krajowych realizacji zamówienia w Formularzu Cenowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawione w ofercie sumy stawek frachtów netto wskazanych miast lub obszarów dla każdego państwa z osobna będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne. Aukcje przeprowadzone zostaną odrębnie dla Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.


Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 2 części zgodnie z Formularzami Cenowymi stanowiącymi załącznik nr 2a do SIWZ (Grupa Azoty S.A. Tarnów) oraz załącznik nr 2b do SIWZ (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.). Oferent może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Oferent w zależności od wybranej przez siebie części zamówienia zobowiązany jest do podania stawek frachtów dla wszystkich wskazanych kierunków na Formularzu cenowym - Załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla NIEMIEC 1 US Read
2. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla FRANCJI I BELGII 1 US Read
3. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla HISZPANII 1 US Read
4. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla IRLANDII 1 US Read
5. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla HOLANDII 1 US Read
6. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla WŁOCH 1 US Read
7. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla CZECH 1 US Read
8. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla AUSTRII 1 US Read
9. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla FINLANDII 1 US Read
10. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla ANGLII 1 US Read
11. TARNÓW - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla SŁOWACJI 1 US Read
12. TARNÓW - Suma stawek frachtowych PLN/fracht dla POLSKI 1 US Read
13. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla NIEMIEC 1 US Read
14. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla BELGII 1 US Read
15. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla HOLANDII 1 US Read
16. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla WŁOCH 1 US Read
17. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla SZWECJI 1 US Read
18. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla AUSTRII 1 US Read
19. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla RUMUNII 1 US Read
20. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla NORWEGII 1 US Read
21. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla WĘGIER 1 US Read
22. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla DANII 1 US Read
23. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht dla LITWY 1 US Read
24. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych PLN/fracht dla POLSKI 1 US Read
25. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht z NIEMIEC do Puław 1 US Read
26. PUŁAWY - Suma stawek frachtowych EUR/fracht z HOLANDII do Puław 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 145/P/2020

Questions to the inquiry "Przetarg 145/P/2020 Postępowanie na usługi w zakresie transportu samochodowego: silosowe usługi przewozowe dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w latach 2021-2023"

Item Question title Date of question Status
1. Refer cd 2020-12-29 08:56
2. Referencje 2020-12-28 16:02

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...