Enquiry creation date: 2021-01-08

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z127/279910/aktualizacja4

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający publikuje treść pytań i odpowiedzi do SIWZ 143/P/2020

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 143/P/2020

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa surowców: miedź elektrolityczna (8800 kg), cynk elektrolityczny (4400 kg), wodorotlenek sodu w roztworze (24000 kg), wodorotlenek glinu (4000 kg) oraz azotan lantanu (2000 kg) do wytwarzania katalizatorów dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”.

Kod CPV: 24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowej generacji katalizatora do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów syntezowych”, w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ilość :

Lp. Surowiec Ilość (kg)
1 miedź elektrolityczna 8 800
2 cynk elektrolityczny 4 400
3 wodorotlenek sodu w roztworze około 50% 24 000
4 wodorotlenek glinu 4 000
5 azotan lantanu 2 000


Warunki techniczne/Jakość:

Lp. Surowiec Specyfikacja WTS Załącznik
1 miedź elektrolityczna WTS-2018/NWK/8 Załącznik nr 5 do SIWZ
2 cynk elektrolityczny WTS-2018/NWK/9 Załącznik nr 6 do SIWZ
3 wodorotlenek sodu w roztworze około 50 % WTS-2018/NWK/17 Załącznik nr 7 do SIWZ
4 wodorotlenek glinu WTS-2018/NWK/11 Załącznik nr 8 do SIWZ
5 azotan lantanu Specyfikacja azotanu lantanu Załącznik nr 9 do SIWZ

Oferent dostarczy razem z surowcami świadectwa jakości i/lub specyfikację surowca.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.


Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: Grupa Azoty S.A., Tarnów, Magazyn główny

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: Maksymalnie 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
Termin realizacji zamówienia/dostawy punktowany jest w kryteriach oceny ofert.


CENA OFERTY

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowaną cenę netto w zależności od rodzaju surowca należy określić w PLN łącznie za całość oraz za jednostkę zamówienia tj.: 1 kg.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 1 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz ceny jednostkowej (PLN/kg).
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe netto za 1 kg dla każdego z surowców oddzielnie będą cenami licytowanymi podczas aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.


Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z wymienionych surowców z osobna. Jeden Oferent może złożyć ofertę na jeden, kilka lub wszystkie surowce będące przedmiotem zamówienia. Ocena oferty będzie dotyczyła każdego surowca z osobna.

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego https://tarnow.grupaazoty.com/przetargi-i-ogloszenia

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. miedź elektrolityczna 8800 KG Read
2. cynk elektrolityczny 4400 KG - Read
3. wodorotlenek sodu w roztworze około 50% 24000 KG Read
4. wodorotlenek glinu 4000 KG Read
5. azotan lantanu 2000 KG - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 143/P/2020

Questions to the inquiry "Przetarg 143/P/2020 Zakup i dostawa surowców: miedź elektrolityczna (8800 kg), cynk elektrolityczny (4400 kg), wodorotlenek sodu w roztworze (24000 kg), wodorotlenek glinu (4000 kg) oraz azotan lantanu (2000 kg) "

Item Question title Date of question Status
1. sposób kalkulacji ceny za wodorotlenek sodu 2021-01-07 11:20
2. pytanie do części 3 2020-12-21 11:42

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...