Enquiry creation date: 2021-01-11

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z246/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodna z SIWZ 1/P/2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego: remont układu spalania amoniaku (w ramach remontu komponentu).W zakresie prac wykonanie nowego kondensatora wraz z demontażem i montażem kondensatora, demontaż i montaż elementów orurowania aparatu na instalacji II Jednostki Azotynu Amonu.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:


Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian,
a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
1.1 Etap pierwszy, termin: 09.10.2021 r.
• Wykonanie kondensatora zgodnie z dokumentacją. Konieczna wizja lokalna ze
względu na umiejscowienie istniejącego aparatu. Odbiór przez
Kontrolę Jakości Wytwórcy oraz Inspektora jednostki notyfikowanej UDT
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rejestracyjnej – aparat podlega pod UDT 
• Dostawa kondensatora na teren GA S.A. w terminie 09.10.2021r.

   1.2  Etap drugi obejmuje demontaż i montaż kondensatora do 30.10.2021r.
• Demontaż wyeksploatowanego kondensatora z konstrukcji wsporczej wraz z orurowaniem.
• Montaż nowego kondensatora na konstrukcji wsporczej z orurowaniem.
• Demontaż, montaż kondensatora z orurowaniem musi odbyć się w terminie nie przekraczającym pięć dni roboczych podczas wcześniej ustalonego postoju instalacji. Harmonogram prac do uzgodnienia z użytkownikiem do dnia 09.10.2021r. wraz z przekazanie kondensatora pod UDT.
• Zapewnienie funkcji Kierownika robót.
• Opracowanie Projektu Organizacji Robót.
• Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia placu budowy.
• Szkolenia BHP pracowników przez komórkę Grupa Azoty S.A. oraz szkolenie stanowiskowe
• Koszty przepustek stałych.
• Ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwoleń na wykonanie robót dla każdej 8-godzinnej zmiany.
• Sprzątanie budowy, likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
• Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych o kodzie 17 01 07.
• Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z zaplecza i sprzątania budowy o kodzie 20 03 01.
• Czyszczenie, zabezpieczenia antykorozyjne, izolacje termiczne, podpory i podwieszenia rurociągów.
• Dokumentacja powykonawcza i jakościowa zgodna ze standardami Grupy Azoty S.A.
• Fakturowanie: do 30.10.2021r.
• Inne, które Oferent uważa za niezbędne.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej– załącznik nr 13 do SIWZ – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont węzła spalania Amoniaku Wydział WKS i SHA II Jednostka Azotynu Amonu 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodne z SIWZ 1/P/2021

Questions to the inquiry "Remont węzła spalania Amoniaku Wydział WKS i SHA II Jednostka Azotynu Amonu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...