Enquiry creation date: 2021-01-13

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z176/194982/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana w ustawieniach zapytania - możliwość składania ofert częściowych.

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 146/p/2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa palet drewnianych wykonanych zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną podaną w załączniku nr 6 do SIWZ.

Ilości dla Grupy Azoty S.A. Tarnów:
1. Paleta drewniana 1000 x 1200 zgodnie z WTS – 2020/NV/VLN/11 – ilość 30000 szt.
Dostawa samochodowa – transport paleta na palecie
( nie dopuszcza się w czasie transportu zakładania palety w paletę)
2. Paleta drewniana 1000 x 1200 zgodnie z WTS – 2020/NK/6-1 - ilość 7000 szt.
3. Paleta drewniana 1000 x 1200 IPPC – ilość 500 szt.
4. Paleta drewniana CP1 IPPC - ilość 2000 szt.
5. Paleta drewniana 1100 x 1100 IPPC niska – ilość 7000 szt.
6. Paleta drewniana 1140 x 1140 – ilość 2300 szt.
7. Paleta drewniana 1140 x 1140 IPPC – ilość 500 szt.
8. Paleta drewniana CP3 IPPC – ilość 40250 szt.
9. Paleta drewniana 1100 x 1350 IPPC wzmocniona – ilość 200 szt.
10. Paleta drewniana 1100 x 1200 IPPC na płozach – ilość 300 szt.
11. Paleta drewniana 1120 x 1200 IPPC – ilość 100 szt.
12. Paleta drewniana 1200 x 1200 na płozach 2 wejściowa IPPC pełny blat – ilość 500 szt.
13. Paleta drewniana 800 x 1200 EPAL – ilość 400 szt.
14. Paleta drewniana 800 x 1200 przemysłowa – ilość 140000 szt.
Nośność min 1500 kg, wytrzymałość pozwalająca na kilkakrotne przemieszczenie palet
z nawozem przy użyciu wózka widłowego. Dostawa samochodowa – transport paleta na palecie
( nie dopuszcza się w czasie transportu zakładania palety w paletę)
15. Paleta drewniana 1000 x 1200 EUR3 – ilość 2000 szt.

Ilość dla GA „Compounding” Sp. z o.o. Tarnów: 
 
1. Paleta drewniana CP1 IPPC - ilość 12000 szt. 

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Oferenta Certyfikatu potwierdzającego posiadanie numeru rejestracyjnego Producentów Palet CP. Dotyczy to tylko tych Oferentów, którzy złożą ofertę na dostawę palet typu CP. Palety drewniane CP to palety spełniające aktualne wymagania specyfikacji Chemical Industry Pallets definiowane przez jednostkę nadzorującą : Plastics Europe.

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej lub większej ilości palet w okresie od lutego 2021 do stycznia 2022, w zależności od potrzeb produkcyjnych Odbiorcy Wewnętrznego. Oferowane ceny jednostkowe pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z WTS, Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 60 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy:   DAP Grupa Azoty S.A. Tarnów, DAP G.A. „Compounding” Sp. z o.o. Tarnów.  Dostawy realizowane transportem samochodowym w cyklach nieregularnych. 
          
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: sukcesywnie w okresie od lutego 2021 do stycznia 2022 na podstawie bieżących Zamówień.

III. CENA OFERTY
W ofercie należy podać ceny wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferowane ceny należy określić w złotych polskich (PLN) netto , cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 2 do SIWZ cen jednostkowych (PLN/szt.) dla każdej z palet dla G.A. i GAC oraz wartości poszczególnych pozycji za ilości wskazane w Rozdziale II z doliczonymi kosztami transportu.
Oferowane ceny obejmują transport palet do miejsca dostawy, w tym: załadunek, przewóz oraz ubezpieczenie na czas przewozu palet do miejsca przeznaczenia. Rozładunek palet leży po stronie Zamawiającego, jednak Dostawca powinien posiadać wózek ręczny typu „paleciak” w celu umożliwienia odebrania palet z samochodu.
Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż PLN.
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe netto za 1 sztukę każdej z palet osobno dla Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Compounding będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 2 do SIWZ i na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Palety drewniane 1000 x 1200 G.A.S.A. 1 ST Read
2. Palety drewniane 1000 x 1200 G.A.S.A. 1 ST Read
3. Palety drewniane 1000 x 1200 IPPC G.A.S.A. 1 ST Read
4. Palety drewniane CP1 IPPC G.A.S.A. 1 ST Read
5. Palety drewniane 1100 x 1100 IPPC niskie G.A.S.A. 1 ST Read
6. Palety drewniane 1140 x 1140 G.A.S.A. 1 ST Read
7. Palety drewniane 1140 x 1140 IPPC G.A.S.A. 1 ST Read
8. Palety drewniane CP3 IPPC G.A.S.A. 1 ST Read
9. Palety 1100 x 1350 IPPC wzmocnione G.A.S.A. 1 ST Read
10. Palety 1100 x 1200 IPPC na płozach G.A.S.A. 1 ST Read
11. Palety 1120 x 1200 IPPC G.A.S.A. 1 ST Read
12. Palety 1200 x 1200 na płozach 2 wejściowe IPPC pełny blat G.A.S.A. 1 ST Read
13. Palety 800 x 1200 EPAL G.A.S.A. 1 ST Read
14. Palety 800 x 1200 przemysłowe G.A.S.A. 1 ST Read
15. Palety 1000 x 1200 EUR-3 G.A.S.A. 1 ST Read
16. Palety drewniane CP1 IPPC G.A.C. 1 ST Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 146/P/2020

Questions to the inquiry "Przetarg 146/P/2020 Zakup i dostawa palet drewnianych w ilości ok. 245 000 szt. dla Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o. w Tarnowie."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...