Enquiry creation date: 2021-01-21

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z212/335529

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!


Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.


     UWAGA!
     Specyfikacja:

Tablice barwy pomarańczowej powinny mieć właściwości odblaskowe, szerokość 40 cm i

wysokość 30 cm; powinny być otoczone czarnym obrzeżem o szerokości 15 mm. Materiały

użyte do wytworzenia tablicy powinny być odporne na warunki atmosferyczne i zapewniać trwałość oznakowania.

UWAGA: Barwa pomarańczowa tablic w normalnych warunkach użytkowania powinna

zawierać współrzędne trójchromatyczne leżące wewnątrz pola wykresu kolorymetrycznego,

utworzonego przez połączenie następujących współrzędnych:


Współrzędne trójchromatyczne punktów narożnych pola wykresu kolorymetrycznego

x 0,52 0,52 0,578 0,618

y 0,38 0,40 0,422 0,38

Współczynnik luminancji barwy odbitej:> 0,12.

Środek odniesienia E, światło wzorcowe C, normalny kąt padania 45° i kąt obserwacji 0°.

Współczynnik natężenia światła odbitego przy kącie oświetlenia 5°, obserwowany pod

kątem 0,2°: nie mniejszy niż 20 kandeli na luks na m2.


Numer rozpoznawczy zagrożenia i numer UN powinny być naniesione czarnymi cyframi o

wysokości 100 mm i grubości linii 15 mm. Numer rozpoznawczy zagrożenia powinien

znajdować się w górnej części tablicy, a numer UN w jej części dolnej; numery te powinny

być oddzielone czarną poziomą linią o grubości 15 mm, przebiegającą w połowie wysokości tablicy.

Tło: pomarańczowe.

Obrzeże, linia pozioma i cyfry: czarne, o grubości 15 mm

Dopuszczalna tolerancja wymiarów podanych w niniejszym podrozdziale wynosi±10%.


     
      Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00

Kisielewicz Szymon – kontakt: tel.: +48 77 4812354, e-mail: szymon.kisielewicz@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:


- cenę jednostkową,

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2020,

- warunki płatności – przelew minimum 30 dni po dostawie,

- warunki gwarancji,


Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.


Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


="background-attachment:>

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Etykiety samoprzylepne ADR/RID 30/1212 wg. wzoru oraz specyfikacji 200 ST - 30 1212 -1-.jpg
30 1212.jpg
Read
2. Etykiety samoprzylepne ADR/RID Isobutanol wg. wzoru 200 ST - Isobutanol 1.jpg
Isobutanol 3.jpg
Isobutanol 2.jpg
Read
3. Etykiety samoprzylepne ADR/RID Ognik wg. wzoru 200 ST - Ognik.jpg
Read
4. Etykiety samoprzylepne ADR/RID Ognik 1212 wg. wzoru 200 ST - Ognik 1212.jpg
Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Warunki dostawy: DDP - magazyn Grupa Azoty ZAK S.A.
  4. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem:
  6. Oświadczam, że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://zak.grupaazoty.com/pl/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 10%
  2. Price - 90%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa - Etykiety samop. ADR/RID 30/1212 - 200szt, Etykiety samop. ADR/RID Isobutanol - 200szt, Etykiety samop. ADR/RID Ognik - 200szt, Etykiety samop. ADR/RID Ognik 1212 - 200szt"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2021-01-25 14:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...