Enquiry creation date: 2021-01-21

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z180/197782

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

 

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuję, że rozpoczęła akcję ofertową na wykonanie i dostawę niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

II etapem wyboru dostawcy będzie aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa pieczątek fotopolimerowych w automatach typu Wagraf 2, Wagraf 3, Wagraf 4, sukcesywnie w okresie 02.02.2021r.- 02.02.2024r. Wykonanie pieczątek zgodnie ze standardami i wzorem Grupa Azoty ZAK s.a.

Gumki w pieczątkach mogą być wytworzone z zastosowaniem technologii laserowej, charakteryzującej się wysoką dokładnością wykonania gumek z tekstem oraz wysoką jakością odbicia.

Szacunkowa ilość roczna wszystkich typów pieczątek łącznie to ok. 200 szt w tym wymiana płytek polimerowych w ilości 20 szt / rocznie.

Wybrany Dostawca realizujący zamówienia zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych Pracowników Grupy Azoty ZAK S.A.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pani Adriana Gruca – kontakt: tel.: +48 77 4813452, +48 695 380 999, fax: +48 77 4812360.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkowa netto pieczątek typu Wagraf 2, Wagraf 3, Wagraf 4 w PLN, płytki,

   które będą obowiązywały w okresie 02.02.2021r.- 02.02.2024r.,

- warunki płatności – przelew do 30 dni po dostawie,

- warunki dostawy - DDP Magazyn Zamawiającego – wg Incoterms 2020 ( niezależnie od ilości zamówionego asortymentu),

- termin realizacji – 1-3 dni od daty zgłoszenia potrzeby Zamawiającego, w sytuacjach awaryjnych zgodnie z ustaleniami,

- oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

- w ramach oferty niezbędne jest przesłanie próbek (pieczątka typ Wagraf 4) do oceny jakości. Nie przesłanie próbki pieczątki, powoduje, odrzucenie oferty.

  Termin przesyłki próbek pieczątek to 27.01.2021r. włącznie.

ADRES DO PRZESYŁKI:

GRUPA AZOTY ZAK S.A.

DZIAŁ ZAKUPÓW TECHNICZNYCH

UL. MOSTOWA 30A

SKRYTKA POCZTOWA 163

47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Po postępowaniu próbki zostaną zwrócone OFERENTOM.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do dostawy pieczątek innych typów niż wyszczególnionych w postepowaniu w sytuacjach awaryjnych i na warunkach obupólnie ustalonych. ( pieczątki typu Colop Shine, kieszonkowe).

Podane ilości pieczątek są szacunkowe i dotyczą jednego roku. Faktyczne ilości będą wynikały z bieżących potrzeb ODBIORCY i określane będą w Zamówieniach przesłanych do DOSTAWCY w formie e-mail.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Pieczątki typu Wagraf 2 z płytką tekstową fotopolimerową 80 ST - Read
2. Pieczątki typu Wagraf 3 z płytką tekstową fotopolimerową 60 ST - Read
3. Pieczątki typu Wagraf 4 z płytką tekstową fotopolimerową 40 ST - Read
4. Płytka tekstowa fotopolimerowa 20 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Warunki płatności – przelew do 30 dni po dostawie.
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Warunki dostawy: DDP Magazyn Zamawiającego – wg Incoterms 2020
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
  5. • Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
  6. Termin dostawy: 1-3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Miejsce dostawy pieczątek wskazane będzie przez Zamawiającego -  Kędzierzyn-koźle.


Questions to the inquiry "Zakup z wykonaniem i dostawą pieczątek fotopolimerowych w automatach typu Wagraf 2, Wagraf 3, Wagraf 4 w okresie 02.02.2021r.- 02.02.2024r - ok. 200 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...