Enquiry creation date: 2021-01-25

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z206/310416/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana terminu składania ofert na 05.02.2021 r.

Enquiry contents:

Proszę o przedstawienie oferty na wykonanie, dostawę i montaż zbiorników i rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych (w tym modernizacja istniejących zbiorników z tworzyw sztucznych) i załączonymi do nich rysunkami oraz na dostawę i montaż armatury i pomp zgodnie z załączonym zestawieniem oraz dostawę i montaż armatury i pomp w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja absorbcji Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) kotła nr 5"

1. Zakres oferty na zbiorniki zgodnie ze specyfikacją techniczną nr B19005_V101A, w tym:

a) Wykonanie, dostawa i montaż zbiorników:

· (A-05.1) Zbiornik 1 przygotowania zawiesiny magnezytu wraz z mieszadłem,

· (A-05.2) Zbiornik 2 przygotowania zawiesiny magnezytu wraz z mieszadłem,

· (A-17) Zbiornik neutralizacji ścieków kwaśnych wraz z mieszadłem,

· (A-23) Zbiornik awaryjny wody procesowej.

b) Demontaże elementów zbędnych na instalacji IOS w rejonie posadowienia nowych zbiorników.

c) Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

Spis załączników:

L.P.

NAZWA

NR DOKUMENTU

1.

Opis specyfikacji technicznej

B19005_V101A

2.

Lista zbiorcza zbiorników

B19005_V200A

3.

Rysunek zbiornika A-05.1

B19005_002R

4.

Rysunek zbiornika A-05.2

B19005_003R

5.

Rysunek zbiornika A-17

B19005_004R

6.

Rysunek zbiornika A-23

B19005_009R

7.

Analiza mediów

B19005_013A

Dodatkowe załączniki do uzupełnienia:

3. Oświadczenie oferenta

4. Oświadczenie o zachowaniu poufności

5. Lista podwykonawców

6. Referencje


Wymagana gwarancja: 24 miesiące


Warunki płatności:

- 100% wartości zamówienia płatne po dokonaniu: dostawy, montażu, uruchomieniu, przeprowadzeniu instruktażu z zakresu obsługi Towaru i przekazaniu do eksploatacji, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawcę oraz po dostarczeniu do Odbiorcy następujących dokumentów:

(1) Faktury VAT;

(2) zaakceptowanej przez Odbiorcę, bezwarunkowej i nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej Właściwego Usunięcia Wad i Usterek (WUWiU) na 20% wartości netto dostawy ważnej przez okres gwarancji + 30 dni lub blokady na koncie do czasu zakończenia gwarancji + 30 dni.

/lub/

- 90% wartości netto zamówienia, sukcesywnie do postępu prac i dostaw na podstawie protokołu częściowego odbioru prac i dostaw, na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

- 10% wartości netto zamówienia, po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru, na podstawie faktury, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury;


Dopuszcza się wypłatę zaliczki pokrytą gwarancją bankową lub ubezpieczeniową zaakceptowana przez Odbiorcę, bezwarunkowa i nieodwołalna ważnej przez okres wykonywania umowy + 30 dni.

Wymagana zaakceptowana przez Odbiorcę, bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa Właściwego Usunięcia Wad i Usterek (WUWiU) na 20% wartości netto dostawy ważnej przez okres gwarancji + 30 dni lub blokady na koncie do czasu zakończenia gwarancji + 30 dni.

Planowany termin realizacji prac:

3 miesiące (kwiecień – czerwiec 2021r).

Planowane uruchomienie instalacji 15 czerwca 2021r.


W razie pytań dotyczących zapytania proszę o kontakt z Panem Tomaszem Klikowiczem tel. 785 780 730 lub 14 637 30 25.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie, dostawa i montaż zbiorników i rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych (w tym modernizacja istniejących zbiorników z tworzyw sztucznych) i załączonymi do nich rysunkami oraz na dostawę i montaż armatury i pomp zgodnie z załączonym zestawieniem oraz dostawę i montaż armatury i pomp 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie, dostawa i montaż zbiorników i rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz dostawa i montaż armatury i pomp - kpl. 1"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...