Enquiry creation date: 2021-02-15

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z231/259597

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części zamiennych do sprężarki metanu Howden i sprężarek gazu syntezowego Borsig i Zwickauer Maschinenfabrik.

Ilość: wg poniższej specyfikacji
1. Części zamienne do Sprężarki metanu H2 Howden typ P166-165 esh, nr seryjny P0000163:
1.1 Pierścień tłokowy uszczelniający typ 302/CPI/315 średnica cylindra fi 165mm – 10 szt.
1.2 Pierścień prowadzący typ 318/CPI/315 średnica cylindra fi 165mm – 2 szt.
1.3 Dławica główna średnica tłoczyska fi 50mm - 2 kpl.
1.4 Dławica Pośrednia średnica tłoczyska fi 50mm – 2 kpl.
1.5 Dławica olejowa średnica tłoczyska fi 50mm – 2 kpl.

2. Części zamienne do sprężarki gazu syntezowego BORSIG typ Bx45/2Su - dławica typu 135. Rys.PL1-97-061.A
2.1 Elementy uszczelniające (pierścienie) dławicy typ 135 średnica tłoczyska fi 105mm – 4 kpl.
2.2 Zestaw o-ringów do dławic – 4 kpl.

3. Części zamienne do sprężarki gazu syntezowego Zwickauer Maschinenfabrik typ R280-315/50PL1-03-51
3.1  Elementy uszczelniające (pierścienie) dławicy typ 135 średnica tłoczyska fi 105mm – 2kpl.
3.2 Zestaw o-ringów do dławic – 2kpl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: wymagane świadectwo jakości.

Warunki gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty montażu. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: najpóźniej do dnia 30.04.2021 r..

III. CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto, cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 1 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz ceny jednostkowe (PLN/szt) i (PLN/kpl).
Przedstawiona w ofercie cena całkowita netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Po zakończeniu aukcji Oferent jest zobowiązany do przesłania zaktualizowanych cen jednostkowy na Formularzu Cenowym – Załącznik nr 2.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy Załącznik nr 2 i na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. zakup i dostawa części zamiennych do sprężarki metanu Howden i sprężarek gazu syntezowego Borsig i Zwickauer Maschinenfabrik 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Warranty - 20%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 24-P-2021

Questions to the inquiry "Przetarg 24-P-2021 „Zakup i dostawa części zamiennych do sprężarki metanu Howden i spężarek gazu syntezowego Borsig i Zwickauer Maschinenfabrik”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...