Enquiry creation date: 2021-02-15

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z131/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 13/P/2021

Przedmiotem Umowy jest opracowanie analizy procesów biznesowych oraz przygotowanie zakresu i warunków wdrożenia S/4 HANA w Spółkach Grupy Azoty (jeden model biznesowy wdrożenia dla 4 Spółek), w zakresie:
A. Analizy wymagań w zakresie procesów wymienionych w Tabeli nr 1. systemów zintegrowanych (podstawą jest przebieg procesów biznesowych w tych obszarach vs konfiguracja procesów w rozwiązaniu SAP Model Company dla branży chemicznej – zwany dalej „SMC1809”) w odniesieniu do planowanego wdrożenia systemu SAP S/4 HANA;
B. Zdefiniowania wymagań funkcjonalnych dla przyszłego systemu SAP S/4 HANA;
Propozycja wymagań merytorycznych i organizacyjnych związanych z zaplanowaniem wdrożenia skonsolidowanego rozwiązania SAP S/4 HANA w 4 Spółkach Zamawiającego
Przedmiotem Umowy, objęte zostaną Spółki Grupy Azoty:
• Grupa Azoty Spółka Akcyjna – GA ZAT,
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna – GA ZAK,
• Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna – GA ZCH,
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" Spółka Akcyjna – GA ZAP,
Pod pojęciem „analizy procesów biznesowych” Zamawiający rozumie porównanie istniejących procesów biznesowych w SMC1809 i Best Practices z obecnymi procesami biznesowymi wymienionymi w Tabeli nr 1 poniżej. Zamawiający dostarczy Wykonawcy opis procesów obecnie funkcjonujących w Spółkach. W przypadku procesów, które nie występują w SMC1809 i Best Practices, Zamawiający oczekuje, że na podstawie dostarczonych opisów procesu funkcjonującego w Spółkach, Wykonawca we współpracy z zespołem Zamawiającego, dokona wyboru optymalnego przebiegu procesu z punktu widzenia standardu SAP S/4 HANA oraz wskaże ewentualne braki lub zmiany konieczne do realizacji w kolejnym etapie projektu.
Do celów strategicznych niniejszego projektu należy w szczególności:
• Wykorzystanie prac wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy do ujednolicenia
i optymalizacji procesów biznesowych realizowanych w Spółkach Grupy Azoty w wymaganych obszarach w oparciu o SAP Model Company dla branży chemicznej;
• Określenie właściwych warunków i zakresu przyszłego projektu, gwarantującego powodzenie wdrożenia systemu SAP S/4 HANA;
• Wybór metody i sposobu wdrożenia, który pozwoli na osiągnięcie zdefiniowanych przed rozpoczęciem realizacji wdrożenia SAP S/4 HANA celów biznesowych;
• Określenie istotnych elementów przyszłego projektu z punktu widzenia możliwych zagrożeń organizacyjnych i funkcjonalnych.

Niniejszy projekt stanowiący Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach programu wdrożenia u Zamawiającego nowego skonsolidowanego systemu SAP S/4 HANA, dla tego programu przyjęto następujące cele strategiczne:
• Wdrożenie zunifikowanych i scentralizowanych procesów biznesowych w ramach SAP S/4 HANA w czterech Spółkach;
• Wdrożenie jednolitego skonsolidowanego systemu obejmującego ten sam zestaw danych w czterech Spółkach, maksymalnie wykorzystując standardy SAP, SMC1809 oraz Best Practices.
• Integracja z funkcjonującymi w spółkach systemami, których pozostawienie uzasadnione będzie funkcjonalnie (Zamawiający zakłada maksymalizację wykorzystania standardu SAP S/4 HANA);
• Migracja danych z systemów SAP ERP i rozwiązań zintegrowanych zawarta
w zakresie wdrożenia systemu SAP S/4 HANA;
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w podziale na trzy etapy:
a) Etap I – przeprowadzenie i opracowanie analizy dopasowania procesów biznesowych skonfigurowanych w SAP Model Company for Chemicals lub aktualizacja obecnych procesów biznesowych do potrzeb Spółek Grupy Azoty objętych przyszłym, skonsolidowanym wdrożeniem – zwany w dalszej części dokumentu „Analizą Fit&Gap”;
b) Etap II - opracowanie warunków i zakresu migracji danych z obecnych rozwiązań SAP ERP ECC 6.0 z EHP 7 dla instancji obejmującej Spółki: Grupa Azoty S.A. / Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. / Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz dla instancji SAP ERP ECC 6.0 z EHP 5 obejmującej Spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. – zwany w dalszej części „Wymaganiami migracji”;
c) Etap III - opracowanie warunków i zakresu merytorycznego integracji systemów przewidzianych do integracji z planowanym do wdrożenia nowym rozwiązaniem SAP S/4 HANA dla Spółek GA ZAT, GA ZCH, GA ZAK, GA ZAP – zwany w dalszej części „Wymaganiami integracji”;


Autoryzacje/uprawnienia:
Oferent musi być certyfikowanym partnerem wytwórcy oprogramowania SAP

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający określa maksymalny termin realizacji projektu na 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Warunki gwarancji:
Gwarancja Jakości Oferenta („Gwarancja”) na Przedmiot Umowy wynosi 12 miesięcy, będzie liczona od daty podpisania przez Zamawiającego ostatniego Protokołu Odbioru („Okres Gwarancji”) i będzie udzielona Zamawiającemu na zasadach opisanych w Umowie.
Oferent gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy będzie w pełni zgodny z zakresem i specyfikacją zamieszczoną w Załącznik nr 1, Załączniku nr 3 oraz Załączniku nr 4 do Umowy.

CENA OFERTY

W ofercie należy podać zryczałtowane ceny wykonania poszczególnych Etapów od 1 do 3 oraz całkowitą zryczałtowaną cenę wykonania przedmiotu zamówienia stanowiącą sumę cen wykonania Etapów od 1 do 3.
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto, cyfrowo i słownie.
Do wyżej wymienionej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie cena całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji w formie aukcji elektronicznej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Wymagane jest wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie analizy procesów biznesowych oraz przygotowanie zakresu i warunków wdrożenia S/4 HANA w Spółkach Grupy Azoty z wykorzystaniem SAP Model Company 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. References - 30%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 13/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 13/P/2021 Wykonanie analizy procesów biznesowych oraz przygotowanie zakresu i warunków wdrożenia S/4 HANA w Spółkach Grupy Azoty z wykorzystaniem SAP Model Company"

Item Question title Date of question Status
1. dot. SIWZ 2021-03-11 08:28
2. Wdrażany system 2021-03-05 13:06
3. Typ wdrożenia 2021-03-05 13:01
4. Wdrażana wersja S4 2021-03-05 12:59
5. Dotyczy SIWZ 2021-03-05 09:17
6. dot. SIWZ 2021-03-04 08:41
7. Plan kont dla PL 2021-03-03 20:47
8. Udokumentowanie procesów 2021-03-03 20:45
9. Zawartość pakietu SMC1809 2021-03-03 20:43
10. Zawartość pakietu 2021-03-03 20:42
11. Określenie wspólnych słowników 2021-03-03 20:38
12. Transfer wiedzy 2021-03-03 20:35
13. Udostępnienie systemów 2021-03-03 20:34
14. Dokumentacja wdrożonego systemu SAP 2021-03-03 20:32
15. Poziom szczegółowości procesów 2021-03-03 20:31
16. Lista systemów zintegrowanych z SAP 2021-03-03 20:30
17. Lista systemów zintegrowanych z HR 2021-03-03 20:28
18. dotyczy § 9 ust. 2 – 7 w związku z art. 11 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (UPPDO) 2021-03-03 11:33
19. dotyczy § 7 ust. 3 pkt a) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (UPPDO) 2021-03-03 11:32
20. dotyczy § 7 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (UPPDO) 2021-03-03 11:31
21. dot. SIWZ 2021-03-03 10:29
22. dot. SIWZ 2021-03-03 10:28
23. dot. SIWZ 2021-03-03 10:27
24. dot. SIWZ 2021-03-03 10:27
25. dot. SIWZ 2021-03-03 10:26
26. procesy 2021-03-02 12:57
27. procesy 2021-03-02 12:56
28. przebieg procesów dla Spółek 2021-03-02 12:55
29. instancja produkcyjna 2021-03-02 12:54
30. Procesy biznesowe w obszarze HR 2021-03-01 11:17
31. Pytanie dotyczące możliwości uczestnictwa we wdrożeniu 2021-02-17 10:05

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...