Enquiry creation date: 2021-02-17

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z132/279910/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

1. Zamawiający publikuje treść pytania i odpowiedź do SIWZ 25/P/2021:
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie dostawy Pręta gwintowanego (Śruba dwustronna) - szt.1200, M24 X 150 wg PN-EN 1515-1/(DIN 976) zgodnie ze szkicem w załączeniu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie zgodne z załączonym szkicem (w załączeniu)

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 25/P/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa śrub dwustronnych M24 x 150 z nakrętkami:
Śruba dwustronna M24 L=150 mm wg PN-EN 1515-1, gat. mat. 1.4980 wg PN-EN10269 (1200 szt.)
Nakrętka M24 wg ISO 3506-2, gat. mat. A2-70 wg ISO 4032 (2400 szt.)

1200 kpl. ( 1 kpl. składa się z 1 szt. śruby i 2 szt. nakrętek).
Uwaga: Śruby należy dostarczyć z nakręconymi nakrętkami !
Wymagany Atest 3.1 + PED
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia. 

Ilość: 1 200 kpl.
Opakowanie : Śruby zapakowane na podstawie standardowych palet Euro.

WARUNKI TECHNICZNE/JAKOŚĆ: PRZY DOSTAWIE WYMAGANY ATEST 3.1 + PED

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty prawidłowo wystawionej  faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: do 30.04.2021r.

III. CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 1 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz ceny jednostkowej (PLN/kpl).
Przedstawiona w ofercie cena jednostkowa netto za zakup i dostawę jednego kpl. przedmiotu zamówienia będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ i na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i dostawa 1200 kompletów śrub dwustronnych dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie 1200 KPL Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 25/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 25/P/2021 Zakup i dostawa 1200 kompletów śrub dwustronnych dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...