Enquiry creation date: 2021-02-23

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z133/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 29/P/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa filtrów kieszeniowych G4 oraz filtrów kompaktowych F7 i E10.

Ilość:
1. Filtry G4 - 160 szt.,
2. Filtry F7 - 80 szt.,
3. Filtry E10 - 82 szt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość:

1. Filtry G4:
Filtry kieszeniowe do powietrza Hi-Cap HC 66/580
klasy filtracji: G4 wg PN-EN 779:2012, EN 1822:2009, Coarse 60% wg ISO 16890,
materiał filtracyjny: włókno syntetyczne,
rama: z tworzywa sztucznego,
wymiary: szer./wys./głęb. - 592/592/580;
ilość kieszeni - 6,
powierzchnia filtracji: 4,2 m2;
nominalny przepływ powietrza - 3400 m3/h,
początkowy spadek ciśnienia - 45 Pa;
max temp. pracy - 70 st.C;
System mocowania - ramy montażowe typu 4MPS i obudowy FC-HF/FKDA.

2. Filtry F7:
Filtry kompaktowe wysokiej wydajności z ramą czołową 25 mm do powietrza OPAKFIL ES 7 ENERGY SAVER OPGP-F7-592x592x296-01,
klasy filtracji: F7 wg PN-EN 779:2012: F7, ePM1 60% wg ISO 16890,
materiał filtracyjny: włókno szklane o strukturze papieru,
separatory: z kleju topliwego,
uszczelnienie ramki: poliuretanowe,
rama: z tworzywa sztucznego,
wymiary: szer./wys./głęb. - 592/592/296;
powierzchnia filtracji 17,0 m2;
nominalny przepływ powietrza - 3400 m3/h,
początkowy spadek ciśnienia - >35 Pa;
max temp. pracy - 70 st.C;
System mocowania - ramy montażowe typu 4MPS i obudowy FC-HF/FKDA.

3. Filtry E10
Filtry kompaktowe bardzo wysokiej skuteczności i wydajności filtracji powietrza z ramą czołową 25 mm; klasa filtracji E10 wg PN-EN 1822:2009;
wymiary: 592x592x600 mm;
powierzchnia filtracji: 45,3 m2;
nominalny przepływ: 4250 m3/h;
końcowy spadek ciśnienia: 600 Pa;
skuteczność dla MPPS min. 95%;
materiał filtracyjny: włókno szklane o strukturze papieru;
rama z tworzywa sztucznego ABS;
uszczelka ciągła PU po stronie wylotu;
separatory z kleju topliwego;
siatka: areodynamiczna z tworzywa sztucznego po stronie wylotu;
ciśnienie rozrywające >=6250Pa;
max. temp. pracy: 70st.C;
początkowy spadek ciśnienia >40Pa;

Wymagana klasa energetyczna A+ wg EUROVENT

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia o właściwościach nie gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego. Oferent może przyjąć produkty innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających wymaganiom opisanym w SIWZ. Ewentualne występujące w SIWZ nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe) typy i pochodzenie produktów są jedynie doprecyzowaniem oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: najpóźniej do dnia 30.06.2021 r.

CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 1 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz ceny jednostkowej (PLN/szt.).
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe netto za 1 szt. będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Po zakończeniu aukcji Oferent jest zobowiązany do przesłania zaktualizowanych cen jednostkowych na Formularzu Cenowym – Załącznik nr 2.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ i na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdy z wymienionych rodzajów filtra z osobna. Jeden Oferent może złożyć ofertę na jeden, dwa lub wszystkie rodzaje filtrów będące przedmiotem zamówienia. Ocena oferty będzie dotyczyła każdego rodzaju filtra z osobna.

Wymagane jest wadium dla każdej z części osobno w wysokości:
Część I - 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
Część II - 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
Część III - 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Filtry G4 160 ST Read
2. Filtry F7 80 ST Read
3. Filtry E10 82 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 29/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 29/P/2021 Zakup i dostawa filtrów kieszeniowych G4 oraz kompaktowych F7 i E10 w ilości 322 szt."

Item Question title Date of question Status
1. Uszczegółowienie na filtry E10 2021-03-08 09:12
2. Uszczegółowienie na filtry F7 2021-03-08 09:11
3. Zapytanie o certyfikat 2021-03-02 11:23
4. Zapytanie o certyfikat 2021-02-24 09:40

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...