Enquiry creation date: 2021-02-24

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z253/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 31/P/2021
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont rurociągu azotu 0,45 MPa DN150 na estakadzie ciąg XII”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian,
a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.


Przedmiotem zamówienia jest remont rurociągu azotu 0,45 MPa – DN150 – na odcinku od istniejącego rurociągu przy zasuwie DN150 na estakadzie ciąg V, między słupami nr 6 i nr 7 (przecięcie z estakadą ciąg XII), do zasuwy DN150 na istniejącym rurociągu na estakadzie ciąg XII 3m przed słupem nr 13 (przecięcie z estakadą ciąg XXIII). Długość remontowanego odcinka rurociągu – ok. 240 mb. Na remontowany odcinek należy opracować uproszczoną dokumentację remontową i powykonawczą. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• Wykonanie uproszczonej dokumentacji remontowej (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą i spustową) uzgodnionej z Użytkownikiem,
• Położenie nowych rur DN150 (inne usytuowanie na estakadzie w stosunku do istniejącego rurociągu), 168,3x5 – materiał P355NL1, maksymalne parametry robocze: ciśnienie – 5,5 bar, temperatura – otoczenia,
• Wykonanie nowych podpór i zamocowań rurociągu (w miejscu zamocowań rurociąg owinięty taśmą izolacyjną - polyken),
• Zabudowa trzech kompensatorów,
• Zabudowa zaworu odcinającego DN150 (zawór kulowy, pełnoprzelotowy o dowolnym kierunku przepływu)
• Zabudowa zaczepów 2xDN50 i 1x DN20 wraz z zaworami,
• Zabudowa spustu DN50 przy zasuwie na estakadzie ciąg V,
• Malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5-I (dotyczy całego remontowanego odcinka rurociągu wraz z podporami i konstrukcjami wsporczymi),
• Po zabudowie rurociągu przedmuchanie rurociągu w celu usunięcia zanieczyszczeń,
• Wykonanie próby szczelności i badań nieniszczących spoin (RT, PT)– zakres zgodnie z przepisami WUDT,
• Demontaż istniejących rur DN150 na odcinku ok. 240mb.,
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić rusztowania budowlane, pracę dźwigów i transport,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnych rurociągach energetycznych/technologicznych, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Zamawiającym, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru Prac montażowych.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
30.07.2021 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. REMONT RUROCIĄGU AZOTU 0,45 MPa DN150 na estakadzie ciąg XII 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ 31/P/2021

Questions to the inquiry "REMONT RUROCIĄGU AZOTU 0,45 MPa DN150 na estakadzie ciąg XII"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...