Enquiry creation date: 2021-03-03

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z254/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodnie z SIWZ 34/P/2021
1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace oraz dostawę niezbędnych materiałów:
I. Duże laboratorium:
1. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k z izolacją wełną
o gr. min. 5cm - ok. 50 m2
2. Wymiana okien /270x210cm, R,RU, białe, rolety/ - 2 szt.
3. Położenie płytek podłogowych - ok. 50 m2
4. Położenie płytek ściennych - ok. 55 m2
5. Skucie płytek ściennych - ok. 40 m2
6. Usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków,
szpachlowanie - ok. 35 m2
7. Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną /Dulux lub podobna/ - ok. 80 m2
8. Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych
z ościeżnicami /90 cm, klamki, zamki na wkładkę, białe/ - 2 szt.
9. Osadzenie kratek wentylacyjnych - 2 szt.
10. Wykonanie instalacji elektrycznej /20 obwodów/ - ok. 300 mb
11. Wymiana gniazd wtyczkowych i wyłączników - 40 szt.
12. Demontaż i montaż nowych lamp oświetleniowych /raster/ - 12 szt.
13. Demontaż i montaż kaloryferów z kpl. zaworów
/aluminiowe, ok. 20 elementów/ - 2 szt.
14. Przerobienie instalacji wod.-kan. - ok. 50 mb
15. Wykonanie kołnierzy podłączeniowych do wentylatorów - 1 szt.
16. Wykonanie przebicia przez dach /20cm/ - 1 szt.
17. Demontaż i montaż klimatyzatora - 1 szt.
18. Wykonanie tablicy bezpiecznikowej dla laboratorium /ok. 30 ob./ - 1 szt.
II. Szatnia:
1. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k z izolacją wełną
o gr. min. 15cm - ok. 25 m2
2. Wymiana okien /270x210cm, R,RU, białe, rolety/ - 1 szt.
3. Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych
z ościeżnicami /90 cm, klamki, zamki na wkładkę, białe/ - 1 szt.
4. Wyburzenie ścianki działowej - ok. 2 m2
5. Położenie płytek podłogowych - ok. 25 m2
6. Położenie płytek ściennych - ok. 45 m2
7. Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną /Dulux lub podobna/ - ok. 40 m2
8. Demontaż i montaż nowych lamp oświetleniowych /raster/ - 4 szt.
9. Wykonanie instalacji elektrycznej /4 obwody/ - ok. 150 mb
10. Wykonanie instalacji wod.-kan. - ok. 20 mb
11. Demontaż baterii i umywalki - 1 szt.
12. Demontaż i montaż nowych kaloryferów z kpl. zaworów
/aluminiowy, ok. 10 elementów/ - 2 szt.
III. Łazienka:
1. Montaż baterii i umywalki z szafką - 2 szt.
2. Demontaż i montaż nowego kompaktu WC - 1 szt.
3. Demontaż kabiny prysznicowej - 2 szt.
4. Montaż nowej kabiny prysznicowej /90cm/ - 1 szt.
5. Osadzenie kratek wentylacyjnych - 3 szt.
6. Wykonanie instalacji elektrycznej /4 obwody/ - ok. 150 mb
7. Wymiana gniazd wtyczkowych i wyłączników - 5 szt.
8. Demontaż i montaż kaloryferów - 1 szt.
9. Przerobienie instalacji wod.-kan. - ok. 10 mb.
10. Montaż lustra /70x50/ - 1 szt.
11. Wymiana wentylatora łazienkowego - 1 szt.
IV. Prace ogólne:
1. Prace związane z przygotowaniem pomieszczeń do prac remontowych /wynoszenie i wnoszenie mebli, demontaż i montaż szafek laboratoryjnych itp./

1. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru Prac montażowych.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


2. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
3. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
18.06.2021 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont pomieszczeń laboratoryjnych i socjalnych w budynku C-60 Grupy Azoty S.A. 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z sIWZ 34/P/2021

Questions to the inquiry "„Remont pomieszczeń laboratoryjnych i socjalnych w budynku C-60 Grupy Azoty S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...