Enquiry creation date: 2021-03-04

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z134/279910/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 36/P/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa armatury przemysłowej do przeprowadzenia remontu na instalacjach VRM i JS 500 t/d

Ilość:
Zgodnie z załącznikiem nr. 2 do SIWZ– UR-000155993 postój remontowy VRM (Formularz Cenowy)
Zgodnie z załącznikiem nr. 3 do SIWZ– UR-000155994 postój remontowy JS 500t/d (Formularz Cenowy)
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia. 
Warunki techniczne/Jakość: Armatura nowa. Przy dostawie wymagany Atest 3.1 oraz Deklaracja Zgodności PED 2014/68/UE.

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia o właściwościach nie gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego. Wszystkie materiały oraz planowane rozwiązania równoważne i zamienne musza być uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Oferentem. Oferent może przyjąć produkty innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających wymaganiom opisanym w SIWZ. Ewentualne występujące w SIWZ nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe) typy i pochodzenie produktów są jedynie doprecyzowaniem oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: FCA Grupa Azoty S.A.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: Preferowany termin dostawy partiami w miarę dostępności armatury do 21.05.2021 r.


CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg. Załącznika nr 2 i 3 do SIWZ (Formularz cenowy) ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz ceny jednostkowe.
Przedstawiona w ofercie cena całkowita netto dla dostawy armatury VRM i JS 500t/d będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularze Cenowe – Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i dostawa armatury przemysłowej dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie (armatura VRM i JS 500t/d) 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 36/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 36/P/2021 Zakup i dostawa armatury przemysłowej dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...