Enquiry creation date: 2021-03-05

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z135/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 35/P/2021

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie stałej usługi w zakresie rekultywacji zdegradowanych terenów zielonych dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w okresie od 15.04.2021 r. do 29.02.2024 r.”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wykonywanie stałej usługi w zakresie rekultywacji zdegradowanych terenów zielonych, obejmującej następujące prace:
a) plantowanie ręczne,
b) plantowanie mechaniczne,
c) nawożenie ziemi,
d) sianie trawy,
e) zrębkowanie gałęzi i krzewów z terenów zakładowych (m3 urobku zrębkowanych gałęzi).

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia:
      Nie dotyczy.

4. Harmonogram zadania:
Nie dotyczy.

   5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
15.04.2021 r. - 29.02.2024 r.

   6. Warunki gwarancji:
Nie dotyczy.

7. Wizja lokalna
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Oferent, który prześle „zgłoszenie wizji lokalnej” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej – papierowej (np. podczas wizji lokalnej) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:

Bożena Śniecikowska kom. 785 780 120 e- mail: bozena.sniecikowska@grupaazoty.com
Piotr Moździerz kom. 785 780 137 e- mail: piotr.mozdzierz@grupaazoty.com

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu wykonywanej usługi, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów, narzędzi niezbędnych do wykonania prac, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich prac oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu objętego usługą. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją wykonywanej usługi, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji usługi.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą prowadzone w strefie EX, Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu wykonywanej usługi w swojej ofercie.

PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców wskazanych w Załączniku nr 10 do SIWZ (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników
jak za własne działania lub zaniechania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.

Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia – Szacunkowy udział Podwykonawców w realizacji zakresu zamówienia nie może przekroczyć 50%. 

Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania działań Podwykonawców w zakresie bhp i ochrony środowiska na każdym etapie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Oferenta nieprzestrzegania przez Podwykonawcę ustalonych i zaakceptowanych wymagań w zakresie bhp i ochrony środowiska, Oferent ma obowiązek przerwać prace i potwierdzić pisemnie (Notatka) zaistniałą sytuację z podaniem przyczyn przerwania prac.
Dopuszczenie Podwykonawcy do podjęcia przerwanych prac będzie możliwe po wdrożeniu przez niego skutecznych działań gwarantujących spełnienie wymagań zawartych w Umowie.
Ponadto Oferent zobowiązany jest do sprawdzania dowodów:
- na spełnienie przez Podwykonawcę wymagań formalno-prawnych, przed zawarciem Umowy, (decyzje i pozwolenie),
- sprawności technicznej (maszyn, urządzeń, wyposażenia w sprzęt ochrony osobistej), 
- kompetencji personelu Podwykonawców (zdrowotne, wiedza zawodowa i bhp), przed dopuszczeniem do wykonania pracy.
O powyższym Oferent ma obowiązek powiadomić Zamawiającego dołączając kserokopie dokumentów potwierdzających stan faktyczny.
Podwykonawca zobowiązany jest do informowania Oferenta o zagrożeniach mogących wystąpić podczas wykonywania prac i do zgłoszenia zdarzeń potencjalnie wypadkowych powstałych w czasie realizacji Umowy.
Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy prowadzony jest przez Zamawiającego, a wykonanie prac potwierdzane jest comiesięcznym Protokołem odbioru wykonanych robót. 
Oferent będzie zobowiązany załączać do okresowych świadectw płatności potwierdzonych oświadczeń
o zapłacie na rzecz Podwykonawców.      

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dopuszcza się wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. 
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.

CENA OFERTY
W ofercie należy podać ceny wykonania przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 2 do SIWZ ”Formularz cenowy”
w podziale na ceny jednostkowe dla prac wymienionych w punktach:
a) plantowanie ręczne za/m2
b) plantowanie mechaniczne za/m2
c) nawożenie ziemi za/m2
d) sianie trawy za/m2
e) zrębkowanie gałęzi i krzewów z terenów zakładowych (m3 urobku zrębkowanych gałęzi) za/m3

Do wyżej wymienionych cen jednostkowych netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe netto będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz cenowy – Załącznik nr 2, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Wymagane jest wadium w wysokości 5. 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. plantowanie ręczne [m2 ] 1 M2 Read
2. plantowanie mechaniczne [m2 ] 1 M2 Read
3. nawożenie ziemi [m2 ] 1 M2 Read
4. sianie trawy [m2 ] 1 M2 Read
5. zrębkowanie gałęzi i krzewów [m3 urobku zrębkowanych gałęzi] 1 M3 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 35/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 35/P/2021 Wykonanie stałej usługi w zakresie rekultywacji zdegradowanych terenów zielonych dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w okresie od 15.04.2021 r. do 29.02.2024 r."

Item Question title Date of question Status
1. Przedmiar 2021-03-12 08:20
2. jednolity regulamin zamówień 2021-03-11 13:33
3. WARUNEK UDZIAŁU 2021-03-11 12:13
4. wadium 2021-03-11 11:05

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...