Enquiry creation date: 2021-03-10

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z255/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodnie z SIWZ 39/P/2021
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont rurociągu wody grzewczej od budynku Telekomunikacji do hali Koltar; 2xDN125”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian,
a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.


Przedmiotem zamówienia jest remont rurociągów wody grzewczej DN125 – zasilanie i powrót na odcinku od istniejących rurociągów wody grzewczej przy ogrodzeniu obok budynku Telekomunikacji F-8 do istniejących rurociągów wody grzewczej obok hali Koltaru - obiekt G-1. Długość remontowanego odcinka rurociągu: zasilanie – ok. 170m, powrót – ok. 170m. Na remontowany odcinek należy opracować również uproszczoną dokumentację remontową (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą spustową i odpowietrzającą) i powykonawczą. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• Wykonanie uproszczonej dokumentacji remontowej (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą spustową i odpowietrzającą) uzgodnionej z Użytkownikiem,
• Wykonanie nowych konstrukcji wsporczych (nadbudowa istniejących konstrukcji) oraz podpór,
• Na rozbudowanych konstrukcjach wsporczych położenie nowych podwójnych rur preizolowanych DN125 (139,7x5) – materiał P235GH w jednej osłonie typu SPIRO aluocynk, maksymalne parametry robocze: ciśnienie: 10 bar, temperatura: 150 °C
• Demontaż istniejących rur wody grzewczej DN125 oraz 2 rur DN40 i rury DN32,
• Czyszczenie strumieniowo-ścierne i malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5-I, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych (odporność na promieniowanie UV),
• Zakup nowej armatury odcinającej (zasuwy) – DN125 na PN16: zasilanie – 1 szt., powrót – 1 szt.,
• Zabudowa spustów DN40 (2 szt.) oraz zaczepów: DN125, DN65, DN40 na każdą rurę z zaworami,
• Wykonanie próby szczelności i badań nieniszczących spoin (RT, PT)– zakres zgodnie z przepisami WUDT,
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę dźwigów, transport, dostawę uszczelek i śrub zgodnych
z dokumentacją techniczną,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.


3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnych rurociągach energetycznych/technologicznych, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Zamawiającym, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru Prac montażowych.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Prac i płatności zgodnie z zapisami Rozdziału. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
15.09.2021 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. REMONT RUROCIĄGU WODY GRZEWCZEJ OD BUDYNKU TELEKOMUNIKACJI DO HALI KOLTAR; 2xDN125” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z sIWZ 39/P/2021

Questions to the inquiry "REMONT RUROCIĄGU WODY GRZEWCZEJ OD BUDYNKU TELEKOMUNIKACJI DO HALI KOLTAR; 2xDN125” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...