Enquiry creation date: 2021-03-12

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z140/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont rurociągu powietrza pomiarowego DN150 na estakadzie ciąg XII”
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont rurociągu powietrza pomiarowego DN150 – na odcinku od zasuwy DN150 na estakadzie ciąg XII przy słupie nr 13 (przecięcie z estakadą ciąg XXIII) do zasuwy DN150 na istniejącym rurociągu na estakadzie ciąg X na przęśle za słupem nr 15. Długość remontowanego odcinka rurociągu – ok. 220 mb. Na remontowany odcinek należy opracować uproszczoną dokumentację remontową i powykonawczą. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• Wykonanie uproszczonej dokumentacji remontowej (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą i spustową) uzgodnionej z Użytkownikiem,
• Położenie nowych rur DN150 (inne usytuowanie na estakadzie w stosunku do istniejącego rurociągu), 168,3x5 – materiał P355NL1, maksymalne parametry robocze: ciśnienie – 6 bar, temperatura – otoczenia
• Wykonanie nowych podpór i zamocowań rurociągu (w miejscu zamocowań rurociąg owinięty taśmą izolacyjną - polyken),
• Zabudowa dwóch kompensatorów,
• Zabudowa zaczepów 2xDN40 wraz z zaworami oraz 1xDN100 i 1x DN150 – bez zaworu,
• Zabudowa spustów 2xDN40 przy zasuwach odcinających,
• Malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5-I (dotyczy całego remontowanego odcinka rurociągu wraz z podporami i konstrukcjami wsporczymi),
• Po zabudowie rurociągu przedmuchanie rurociągu w celu usunięcia zanieczyszczeń,
• Wykonanie próby szczelności i badań nieniszczących spoin (RT, PT)– zakres zgodnie z przepisami WUDT,
• Demontaż istniejących rur DN150 na odcinku ok. 220mb,
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić rusztowania budowlane, pracę dźwigów i transport,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnych rurociągach energetycznych/technologicznych, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Zamawiającym, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 2 niniejszej SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
30.09.2021 r.

6. Warunki gwarancji - Warunek formalny dopuszczający

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

Oferent musi wykazać się osobistym wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia oferty, minimum dwóch zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i o wartości nie mniejszej, niż 100.000,00 PLN (słownie sto tysięcy złotych netto) każde.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont rurociągu powietrza pomiarowego 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ.

Questions to the inquiry "Przetarg 43-P-2021 Remont rurociągu powietrza pomiarowego DN150 na estakadzie ciąg XII."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...