Enquiry creation date: 2021-03-15

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z183/194982

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 40/P/2021

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont rurociągu azotu 0,45 MPa DN150 na estakadzie ciąg IX”
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont rurociągu azotu 0,45 MPa – DN150 – na odcinku od zasuwy DN150 na estakadzie ciąg IX za słupem nr 33 (przecięcie z estakadą ciąg XIX) do istniejącego rurociągu na estakadzie ciąg IX za słupem nr 1 (przecięcie z estakadą ciąg XIV) – węzeł „G”. Długość remontowanego odcinka rurociągu
– ok. 375 mb. Na remontowany odcinek należy opracować uproszczoną dokumentację remontową
i powykonawczą. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• Wykonanie uproszczonej dokumentacji remontowej (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą
i spustową) uzgodnionej z Użytkownikiem,
• Położenie nowych rur DN150 (inne usytuowanie na estakadzie w stosunku do istniejącego rurociągu), 168,3x5 – długość ok. 235 mb. (od słupa nr 33 do słupa nr 11 estakady ciąg IX), materiał P355NL1, maksymalne parametry robocze: ciśnienie – 5,5 bar, temperatura otoczenia,
• Na odcinku od słupa nr 11 estakady ciąg IX do słupa nr 1 (przecięcie z estakadą ciąg XIV) – węzeł „G” na istniejącym rurociągu DN125 należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne rurociągu i podwieszeń
z wymianą taśmy izolacyjnej (polyken) – długość ok. 140 mb, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5-I (dotyczy całego remontowanego odcinka rurociągu),
• Wykonanie nowych podpór i zamocowań rurociągu od słupa nr 33 do słupa nr 11 estakady ciąg IX
(w miejscu zamocowań rurociąg owinięty taśmą izolacyjną - polyken),
• Zabudowa trzech kompensatorów,
• Zabudowa zaworu odcinającego DN150 (zawór kulowy, pełnoprzelotowy o dowolnym kierunku przepływu) wraz z dwoma spustami – przed i za zaworem DN50 – wykonanie w okresie postoju instalacji,
• Zabudowa zaczepu DN50 wraz z zaworem oraz wpalenie istniejącego zaczepu DN80,
• Po zabudowie rurociągu przedmuchanie rurociągu w celu usunięcia zanieczyszczeń,
• Wykonanie próby szczelności i badań nieniszczących spoin (RT, PT)– zakres zgodnie z przepisami WUDT,
• Demontaż istniejących rur DN150 na odcinku ok. 235 mb,
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić rusztowania budowlane, pracę dźwigów i transport,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.


3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnych rurociągach energetycznych/technologicznych, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Zamawiającym, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru Prac montażowych.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy (dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO).
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Prac i płatności zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 2 niniejszej SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Do 31.08.2021 r.

6. Warunki gwarancji - warunek formalny dopuszczający

Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.
Oferent udzieli gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia. 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości wykonanych Prac na okres minimum 60 m-cy liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

7. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Jarosław Buczek – tel. 785 780 187; mail: jaroslaw.buczek@grupaazoty.com.
oraz
Stanisław Bednarczyk – tel. 785 780 171; mail: stanislaw.bednarczyk@grupaazoty.com.
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym
w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich Prac oraz odprowadzenia ścieków i wód
z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań
i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji prac remontowych dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania Prac. Brak zapoznania się Oferenta
z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji prac remontowych.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.
III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w PLN.
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Przedstawiona w ofercie cena całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 2 do SIWZ i na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont rurociągu azotu 0,45 MPa DN150 na estakadzie ciąg IX 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 40/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 40/P/2021 REMONT RUROCIĄGU AZOTU 0,45 MPa DN150 NA ESTAKADZIE CIĄG IX"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...