Enquiry creation date: 2021-03-16

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z182/194982/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

1.Zmiana zapisów w SIWZ
1) str.6 pkt 5 wiersz 4 Następuje usunięcie zapisu: "W roku 2021 należy wykonać etap I, II, III oraz V określonych w „załączniku uzupełniającym” pkt.10."
W jego miejsce zostaje wstawiony zapis: "W roku 2021 należy wykonać etapy I, II, III określone w „Załączniku uzupełniającym” pkt 10."

2)str.24 pkt 2 wiersz 10 Następuje usunięcie zapisu: "W roku 2021 należy wykonać etap I, II, III oraz V określonych w „załączniku uzupełniającym” pkt.10. (Wykonawca otrzyma po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zamówienie ze strony GA S.A.)."

W jego miejsce zostaje wstawiony zapis: "W roku 2021 należy wykonać etapy I, II, III określone w „Załączniku uzupełniającym” pkt 10."

W Załącznikach edytowalnych - Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy W punkcie 2 potwierdzeniu terminu realizacji zapis został zmieniony na poprawny: "W roku 2021 należy wykonać etapy I, II, III określone w „Załączniku uzupełniającym” pkt 10."

2. Zamawiający, dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej:
Jest:
str. 14 SIWZ pkt.14.Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte ich wykonanie
str.22 SIWZ Spis załączników do SIWZ: Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat
Str. 9 SIWZ Rozdział V pkt.3
- bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferent niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2 ostatnie zamknięte lata bilansowe: 2019 oraz wstępny za 2020 rok, lub za 3Q2020,
Str.13 SIWZ Zawartość oferty: pkt. 9 Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferent niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2019 oraz wstępny za 2020 rok, lub za 3Q2020,

Powinno być:
str. 14 SIWZ pkt.14.Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich dziesięciu lat, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte ich wykonanie
str.22 SIWZ Spis załączników do SIWZ: Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 10 lat
Str. 9 SIWZ Rozdział V pkt.3
- bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferent niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2 ostatnie zamknięte lata bilansowe: 2018 i 2019 oraz wstępny za 2020 rok lub za 3Q2020,
Str.13 SIWZ Zawartość oferty: pkt. 9 Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferent niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2018 i 2019 oraz wstępny za 2020 rok lub za 3Q2020,

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 32/P/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia pn.: „Modernizacja sieci wody grzewczej” w formule „pod klucz”” jest modernizacja sieci grzewczej na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zadanie jest realizowane w formule „pod klucz” za wynagrodzenie ryczałtowe. Zakres zamówienia podstawowego m.in. obejmuje:
 Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie Projektu Wykonawczego z przewidzianym nadzorem autorskim wszystkich branż. Projekty wykonane przez Wykonawcę będą podlegały ocenie Inwestora i wymagały jego akceptacji.
 Realizacja całego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wszystkich branż, w tym montaż i uruchomienie instalacji w uzgodnieniu z użytkownikiem, uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączniku nr 13 do SIWZ.
 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie zakończenia prac budowlanych) zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego
 Dokumentacja powykonawcza i jakościowo-odbiorowa (m.in. atesty, świadectwa, inwentaryzacja geodezyjna, protokoły z prób i badań etc), odbiór w stosownych służbach (również czynny udział w komisjach odbiorowych GA S.A.), uzyskanie decyzji zezwalających na eksploatację UDT (jeśli wymagane) rozruch technologiczny, szkolenie załogi, przekazanie do eksploatacji stałej.
Uwaga:
 Oferent wyceni w swojej ofercie, jako opcja wykonanie punktów określonych w załączniku technicznym pn. „Załącznik uzupełniający do koncepcji dla projektu „Modernizacja sieci wody grzewczej w Grupie Azoty S.A.” tj.:
 pkt. 4 (w zakresie ewentualnej powłoki antydyfuzyjnej rur preizolowanych),
 pkt.11 (w zakresie ewentualnego wykonania wizualizacji i schematów sieci wody grzewczej w programie In-Touch, 2 czujników temperatury i 12 pomiarów ciśnień na rurociągach wody grzewczej z dostarczeniem sygnału do operatorów sieci telemetrycznej.
Każdy z w/w punktów stanowić będzie osobną pozycję w wycenie opcji (zgodnie z formularzem cenowym).
Powyższe opcje Oferent uwzględni w cenie ryczałtowej dla całego zadania inwestycyjnego. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Korzystając z prawa opcji Zamawiający może zwiększyć wartość zamówienia podstawowego o wykonanie zakresu prac zgodnie z pkt. 4 i 11 załącznika technicznego pn. „Załącznik uzupełniający do koncepcji dla projektu „Modernizacja sieci wody grzewczej w Grupie Azoty S.A.” W związku z czym jako opcję należy uwzględnić i wycenić powyższe punkty w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Oferenta ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych prac, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. Oferowane ceny za poszczególne pozycje w załączniku nr. 2 pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Oferentowi z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadne roszczenia.
Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i załączonej dokumentacji technicznej załączniku nr 13 do SIWZ. – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik nr. 12 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z przekazaną mu przez Zamawiającego Dokumentacją Techniczną - załącznik nr 13 do SIWZ oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami i specyfikacjami (w przypadku rozbieżności pomiędzy koncepcją techniczną a załącznikiem uzupełniającym należy priorytetowo potraktować załącznik uzupełniający.) Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Oferenta będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ. Wszelkie zmiany dokonane w dokumentacji przez Zamawiającego w okresie niniejszego postępowania przetargowego włączając, ale nie ograniczając się do odpowiedzi na pytania Oferentów będą stanowiły integralną część dokumentacji przetargowej.
3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
3.1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA. oraz z przepisami Prawa Budowlanego
3.2. Prace winny być zaprojektowane i wykonane zgodne z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz z przepisami Prawa Budowlanego
3.3. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.
3.4. Projekt Wykonawczy wielobranżowy wykonany przez Wykonawcę będzie oceniany przez Zamawiającego i wymaga jego akceptacji w okresie do 2 tygodni od dnia przekazania w/w projektu Powyższe Wykonawca uwzględni w harmonogramie swoich prac.
3.5. Wymaga się, aby wszelkie zastosowane materiały i rozwiązania techniczne, a nieuszczegółowione w przekazanej dokumentacji były zarówno dobrej jakości jak i ekonomiczne pod względem ceny zakupu i eksploatacji oraz posiadały dopuszczenie do stosowania w kraju realizacji inwestycji. Zastosowane materiały, armatura, urządzenia wymagają uzyskania akceptacji inwestora w formie pisemnej.
3.6. Wykonawca w swoim zakresie prac uwzględni usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić podczas realizacji niniejszego zakresu.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia uproszczonych kosztorysów całego zakresu prac wszystkich branż, zawierających ilości przewidzianych przez oferentów materiałów, robocizny i sprzętu w ich ofertach (kosztorys w celach poglądowych)

 Wykonanie projektu wykonawczego z przewidzianym nadzorem autorskim wszystkich branż, uzyskanie pozwolenie na budowę (jeśli wymagane), uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie zakończenia prac budowlanych). Po stronie Wykonawcy będzie sporządzenie w/w opracowań i uzgodnień oraz innej wymaganej do realizacji dokumentacji. Projekty wykonane przez Wykonawcę będą podlegały ocenie Inwestora i wymagały jego akceptacji
 Realizacja prac w tym m.in. dostawa i montaż rur preizolowanych, kołnierzy, armatury, muf izolacyjnych, kształtek etc. wg specyfikacji załączonej do postępowania przetargowego oraz dostawa, montaż i uruchomienie armatury/urządzeń wg specyfikacji zawartych w załączniku nr 13.
 Przewidzenie realizacji prac zgodnie z etapami wskazanymi w dokumentacji technicznej (załącznik nr 13) z uwzględnieniem okresów grzewczych, podczas których demontaż starych i montaż nowych rurociągów nie będzie możliwy (oprócz etapu IV, który może być realizowany w okresie grzewczym)
 Udział w komisjach odbiorowych GA S.A.
 Czynny udział w odbiorach technicznych (wewnątrzzakładowych, PINB, UDT- jeśli wymagane etc.) Wszelkie uzgodnienia i odbiory w stosownych służbach wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód (tam gdzie wymagane),
 Zapewnienie stosownego personelu wykonawcy, w tym osoby ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia prac: objęcie funkcji kierownika budowy, kierowników robót w poszczególnych branżach, objęcie funkcji koordynatora BHP
 Opracowanie Projektu Organizacji Robót, planu BIOZ
 Uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli wymagane)
 Przygotowanie dokumentów wymaganych do zgłoszenia prac zgodnie z art.30 Prawa Budowlanego(jeśli wymagane)
 Protokolarne odebranie placu budowy/protokolarne przekazanie obiektu eksploatacji do remontu (P-602),
 Odbiory techniczne rusztowań, wykonanie zaplecza budowy, prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
 Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego/przepisami prawa (obowiązkowe płatne szkolenia wykonane przez służby Zamawiającego)
 Pokrycie kosztów wystawienia przepustek stałych upoważniających do wejścia na teren GA S.A.,
 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą (przekazanie do centrum infrastruktury GA S.A.)
 Ewentualne ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie robót
 Usuniecie wszelkich ewentualnych kolizji, w tym usunięcie nieczynnych rurociągów, które są podwieszone do likwidowanych rur albo prawidłowe podwieszenie rurociągów czynnych, podwieszonych do rurociągów przewidzianych do demontażu
 Zabezpieczenie powierzchni magazynowej do składowania dostaw materiałów,
 Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
 Wywiezienie z terenu Grupy AZOTY SA oraz utylizacja odpadów budowlanych potwierdzona kartą odpadu, w tym izolacji demontowanych rurociągów (dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO)
 Demontaż starych rurociągów i ich odwiezienie na złom zakładowy
 Dostosowanie istniejącej konstrukcji pod zamocowanie nowych rurociągów (podpory i konstrukcje wsporcze pod nowe rurociągi)
 Zaprojektowanie i wykonanie podestów do obsługi armatury zabudowywanej (przewidzenie miejsc do obsługi)
 Złożenie złomu stalowego we wskazane miejsce na terenie GA S.A. (orurowanie, ewentualne demontowane elementy stalowe)
 Przekazanie dokumentacji jakościowo-odbiorowej i powykonawczej (protokoły odbioru, próby, certyfikaty, świadectwa, badania spoin itp.),
 Rozruch i przekazanie do eksploatacji
 Zezwoleń na prace szczególnie niebezpieczne (P-719)Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 Opracowanie instrukcji obsługi w uzgodnieniu z użytkownikiem, instrukcji stanowiskowej,
 Szkolenie załogi.

    UWAGI: Wymagane jest stosowanie się przy realizacji robót do przepisów wewnątrz zakładowych:

 Zarządzeń Wewnętrznych.
 Procedur Systemu Zarządzania w szczególności P-719 i P-720.
 Zarządzenia Wewnętrzne i Procedury do wglądu lub do przekazania w formie elektronicznej.

4. Harmonogram zadania:
Oferent zobligowany jest dostarczyć wraz z ofertą do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego harmonogram wykonania całości prac z uwzględnieniem dostaw, prac budowlanych, montażu itp. wraz z proponowanymi terminami płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- projekt wykonawczy – do 16 tygodni od daty złożenia zamówienia przez GA S.A.
-zakończenie całego zadania tj. zakończenie prac budowlanych, montażowych, odbiory, przekazanie dokumentacji powykonawczej i jakościowo – odbiorowe, przekazanie do eksploatacji – do 30 listopada 2022 (całość prac związana z wykonaniem montażu rurociągów musi być wykonana do rozpoczęcia sezonu grzewczego tj. do ok. 15.10.2022). W roku 2021 należy wykonać etap I, II, III oraz V określonych w „załączniku uzupełniającym” pkt.10.
6. Warunki gwarancji
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

7. Wizja lokalna
Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej przez Oferenta nie jest warunkiem wymaganym dla złożenia oferty, a tylko możliwością zapoznania się z się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i panującymi tam warunkami.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Marcin Tyński - kierownik projektu – tel. 785 780 102 ; mail: marcin.tynski@grupaazoty.com.
oraz
Jarosław Buczek – koordynator projektu – tel. 785 780 187; mail: jaroslaw.buczek@grupaazoty.com.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa GA SA oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą (oraz indywidualnych środków ochrony osobistej)upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.

Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych
i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

III. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia pod następującymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie tj.
- udział podwykonawcy podlega każdorazowo ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników
jak za własne działania lub zaniechania.


Konsorcjum. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

Dopuszcza się wspólne ubieganie Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. 
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.

IV. CENA OFERTY

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w PLN.
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferent oferuje łączną ryczałtową ceną (zadanie podstawowe + opcja) za wykonanie zadania w formule „pod klucz”, w tym wykonanie projektów, uzyskanie wszelkich wymaganych zgód, dostaw, prac budowlano-montażowych i instalacyjnych w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach wraz ze szkoleniem, wszelakimi odbiorami i dokumentacją powykonawczą oraz jakościowo-odbiorową, rejestracyjną np. UDT – jeśli wymagane.
Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto będzie ceną licytowaną podczas aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, oraz kosztorys ofertowy a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja sieci wody grzewczej” w formule „pod klucz 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 32/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 32/P/2021 Modernizacja sieci wody grzewczej” w formule „pod klucz”"

Item Question title Date of question Status
1. ZGŁOSZENIE ZAPYTANIA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Nr przetargu 32/P/2021 2021-03-26 10:37
2. Pytania do SIWZ 2021-03-24 08:33

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...