Enquiry creation date: 2021-03-22

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z256/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 47/P/2021
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Remont Generalny Jednostki Syntezy Nr 3
w Wydziale Amoniaku, Jednostka Biznesowa Nawozy” zgodnie z zakresem prac zawartym w punkcie 2 SIWZ.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian,
a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
2.1. Prace przygotowawczo zakończeniowe: Wykonanie zaślepień i odślepień rurociągów i aparatów na czas remontu Jednostki Syntezy Nr 3. Nadzór ze strony wykonawcy podczas uruchomienia Jednostki Syntezy Nr 3 po wykonanych pracach remontowych, aż do uzyskania pełnych parametrów pracy instalacji (przewidywany czas ok. 72godz.)
2.2. Instalacja Jednostki Syntezy NHз Nr 3 –

2.2.1. Węzeł Jednostki Syntezy nr 1-3: Termin realizacji zadania od 17.05.2021 do 16.06.2021
      
Przygotowanie aparatów zgodnie z wykazem do czynności dozorowych UDT
RW i PC:
 -  Separator gazu VRM  nr ew.23-6132, nr fabr. 4018,    RW, PC 
- Separator odoliwienia filtrów nr ew. 23-0120, nr fabr. 18510,    RW, PC 
- Odoliwiacz układu mrożącego  nr ew.23-9168, nr fabr. 12058,    RW, PC 
- Odoliwiacz układu mrożącego nr ew.23-9169 , nr fabr. 12060,    RW, PC

Zawory bezpieczeństwa zgodnie z wykazem; demontaż, legalizacja UDT,
  montaż na stanowisko
 - nr ew. 334/74, po=1,2 MPa DN80/150 - Separator V RM
 - nr ew. P411909, po=1,2 MPa,  DN80/150 - Separator V RM
 - nr ew. 15/76, po=1,2 MPa, DN80/150 - Separator V RM
  - nr ew. 10/97, po=1,25 MPa, DN20/32 - Separator filtrów
  - nr ew. 263/96, po=1,25 MPa, DN20/32 - Separator filtrów          
  - nr ew. 11/3346, po=1,6 MPa,  DN25/40 - Odoliwiacz układów mrożących


2.2.2. Węzeł Stokażu amoniaku ciekłego: Termin realizacji zadania od 17.05.2021 do 16.06.2021
     - Demontaż starego układu PC-39
    - Wymiana odcinka rurociągu DN-65 – produkcja z wymienników (ok. 40 mb)

2.2.3. Węzeł Pompowni T: Termin realizacji zadania od 07.06 do 11.06.2021
     - Demontaż wnętrz zasuw DN 800 na tłoczeniu pomp nr 2,5,6,7;
2.2.4. Węzeł Jednostki Syntezy nr 3: Termin realizacji zadania  od 01.09.2021 do 30.09.2021
 
Prace remontowe: Demontaż i montaż armatury, czyszczenie aparatów 
  
  - czyszczenie i kontrola stanu technicznego przestrzeni wodnej kondensatora wodnego.
  - wymiana zaworów amoniakalnych na układach mrożeniowych
  - DN 32, PN 40,  8 szt.
  - DN 25, PN 40,  4 szt.

  - remont/wymiana zaworów amoniakalnych na odgazownikach
  DN 32, PN 40 , 6 szt.
  DN 50, PN 40 , 2 szt.

  -wymiana zaworów na odsolinach i wydmuchu z kotła
 -DN 50, PN 40 , 4 szt.

 -wymiana zaworów do poboru analiz
 -DN10, PN 400, 5 szt.
 

  Przygotowaniwe aparatów zgodnie z wykazem do czynności dozorowych UDT
   RW i PC, RG:
 - Chłodnica gazu świeżego nr ew.23-2809, nr fabr. CH6349, RW, PC 
 - Kondensator NH3 nr ew.23-7969, nr fabr. 10048 ,  RW, PC 
 - Wymiennik zimna nr ew.23-2814, nr fabr. CH6146, RW, PC 
 - Wymiennik ciepła nr ew.23-2816, nr fabr. CH6145,  RW, PC 
 - Odgazownik wymiennika nr ew.23-1941, nr fabr. C – 1121, RW, PC 
 - Odgazownik separatora nr ew.23-1940, nr fabr. C – 1120, RW, PC 
 - Separator nr ew.23-2813, nr fabr. CH6149, RW, PC 
- Chłodnica gazu syntezowego nr ew. 23-1636, nr fabr. 2121,   RW, PC 
 - Kondensator wodny nr ew.23-1637/8, nr fabr. 160124/6, RW, PC 
- Filtr oleju nr ew.23-2811, nr fabr. CH6147,   RW, PC 
- Filtr oleju nr ew.23-2812, nr fabr. CH6148,   RW, PC 
- Rurociąg DN 125 nr ew. N23-0390, nr fabr. 1886 , RG 
- Rurociąg DN125 nr ew. N23-0390, nr fabr. 1887 , RG 
-  Rurociąg DN125 nr ew. N23-0390, nr fabr. 1888, RG 
 
Zawory bezpieczeństwa zgodnie z wykazem; demontaż, legalizacja UDT,
    montaż na stanowisko:

  - nr ew. 09,  po=3,0 MPa, DN35/100 - Odgazownik wymiennika zimna
  - nr ew. 10, po=3,0 MPa, DN35/100 - Odgazownik wymiennika zimna
  - nr ew. 11, po=3,0 MPa, DN35/100 - Odgazownik separatora
  - nr ew. 12, po=3,0 MPa, DN35/100 - Odgazownik separatora
  - nr ew. 308629/1, po=1,6 MPa, DN80/150    - Kondensator NH3
  - nr ew. 154/75, po=1,6 MPa, DN125/200   - Kondensator NH3
  - nr ew. 308629/1, po=1,6 MPa,  DN125/200 - Chłodnica gazu świeżego
  - nr ew. 84/75, po=1,6 MPa, DN80/150 - Chłodnica gazu świeżego
  - nr ew. 10827335, po=2,8 MPa,  DN100/150 - Kocioł
  - nr ew. 0827336, po=2,8 MPa,  DN100/150 - Podgrzewacz wody

UWAGA!
Próby ciśnieniowe aparatów i rurociągów zostaną wykonane ciągami technologicznymi wg uzgodnień
z Użytkownikiem. Zaślepienia węzłów technologicznych do prób ciśnieniowych zostaną wskazane przez Użytkownika na wizji lokalnej.
   Po stronie Wykonawcy:

   ● materiały uszczelniające, śruby, nakrętki, zaślepki oraz materiały hutnicze konieczne do
    wykonania w/w prac remontowych, wykonanie rusztowań, demontaż i montaż izolacji, praca sprzętu  
    ciężkiego i transport.

Po stronie Zamawiającego :
● armatura do wymiany
Zamawiający wymaga aby prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem Kierownika Robót z wpisaniem imienia i nazwiska do protokołu przekazania obiektu do remontu. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie przybliżonym do zakresu zawartego w „Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia”. Każdy z pracowników powinien posiadać przeszkolenie z zakresu montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych wg PN-EN 1591-4: 2014-2 dla montażysty oraz dla nadzoru wg funkcji pełnionej podczas prac remontowych. Najpóźniej do dnia 14.05.2021 Wykonawca prześle wypełnianą tabelę „Wykaz pracowników biorących udział podczas remontu generalnego Jednostki Syntezy nr 3
z przypisaną brygadą remontową .
Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy z nazwą firmy (lub logo) w której pracują umieszczoną w widocznym miejscu.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej, Dokumentacja techniczna UDTw/w aparatów i rurociągów do wglądu u Użytkownika po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont Generalny Jednostki Syntezy Nr 3, w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.” 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 47/P/2021

Questions to the inquiry "„Remont Generalny Jednostki Syntezy Nr 3, w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...