Enquiry creation date: 2021-06-15

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z143/279910/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający dokonał aktualizacji listy produktów.

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 79/P/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa armatury wysokociśnieniowej do przeprowadzenia remontu na instalacji ECII
Ilość:
1.
Zawór wysokociśnieniowy fig. VHP.5E0 DN25 PN110, do spawania sztuk 12
Materiał: 1.7335/Stellite
Przyłącza do spawania fi 26,9x4 mm
Klasa szczelności A, Napęd: kółko ręczne
Medium: para świeża Pr= 11 MPa, Tr= 510C
Wymagane świadectwo odbioru 3.1. Zawory malowane na srebrno.
Zawory nowe, deklaracja zgodności w oryginale z hologramem.
Badania zaworów zgodne z EN10266-1, Test P10,P11,P12 oraz
EN10266-2 Test F20. Użytkownik nie dopuszcza zamienników.

2.
Zawór wysokociśnieniowy fig. VHP.3E0 DN25 PN250, do spawania sztuk 40
Materiał: 1.0460/Stellite
Przyłącza do spawania fi 38x4,5 mm
Klasa szczelności A, Napęd: kółko ręczne
Medium: para świeża Pr= 19 MPa, Tr= 250C
Wymagane świadectwo odbioru 3.1. Zawory malowane na niebiesko.
Zawory nowe, deklaracja zgodności w oryginale z hologramem.
Badania zaworów zgodne z EN10266-1, Test P10,P11,P12 oraz
EN10266-2 Test F20. Użytkownik nie dopuszcza zamienników.

3.
Zawór wysokociśnieniowy fig. VHP.3E0 DN15 PN250, do spawania sztuk 25
Materiał: 1.0460/Stellite
Przyłącza do spawania fi 26,9x4 mm
Klasa szczelności A, Napęd: kółko ręczne
Medium: para świeża Pr= 19 MPa, Tr= 250C
Wymagane świadectwo odbioru 3.1. Zawory malowane na niebiesko.
Zawory nowe, deklaracja zgodności w oryginale z hologramem.
Badania zaworów zgodne z EN10266-1, Test P10,P11,P12 oraz
EN10266-2 Test F20. Użytkownik nie dopuszcza zamienników.

4.
Zawór wysokociśnieniowy fig. VHP.5E0 DN50 PN110, do spawania sztuk 2
Materiał: 1.7335/Stellite
Przyłącza do spawania fi 76,3x6,3 mm
Klasa szczelności A, Napęd: kółko ręczne
Medium: para świeża Pr= 11 MPa, Tr= 510C
Wymagane świadectwo odbioru 3.1. Zawory malowane na srebrno.
Zawory nowe, deklaracja zgodności w oryginale z hologramem.
Badania zaworów zgodne z EN10266-1, Test P10,P11,P12 oraz
EN10266-2 Test F20.

5.
Zawór zaporowy typ VENS 3EO DN40 PN40 z napędem ręcznym - koło ręczne. Sztuk 10
Materiał: 1.0460 (C22.8 zgodnie z DIN 17243), gniazdo i grzyb Stelitowane.
Przyłącze kołnierzowe zgodnie z EN-1092-1 typ:B wykonanie z przylgą gładką Ra = 3,2-6,3 mikrometra.
Klasa szczelności: A. Wymagane świadectwo odbioru 3.1
Medium: Woda zdemineralizowana, para wodna.
Zawory malowane na niebiesko. Zawory nowe, deklaracja zgodności w oryginale z hologramem. Użytkownik nie dopuszcza zamienników.

6.
Zawór zaporowy typ VENS 3EO DN50 PN40 z napędem ręcznym - koło ręczne. Sztuk 12
Materiał: 1.0460 (C22.8 zgodnie z DIN 17243), gniazdo i grzyb Stelitowane.
Przyłącze kołnierzowe zgodnie z EN-1092-1 typ:B wykonanie z przylgą gładką Ra = 3,2-6,3 mikrometra.
Klasa szczelności: A. Wymagane świadectwo odbioru 3.1
Medium: Woda zdemineralizowana, para wodna.
Zawory malowane na niebiesko. Zawory nowe, deklaracja zgodności w oryginale z hologramem. Użytkownik nie dopuszcza zamienników.

7.
Zawór zaporowy typ VENS 3EO DN80 PN40 z napędem ręcznym - koło ręczne. Sztuk 5
Materiał: 1.0460 (C22.8 zgodnie z DIN 17243), gniazdo i grzyb Stelitowane.
Przyłącze kołnierzowe zgodnie z EN-1092-1 typ:B wykonanie z przylgą gładką Ra = 3,2-6,3 mikrometra.
Klasa szczelności: A. Wymagane świadectwo odbioru 3.1
Medium: Woda zdemineralizowana, para wodna.
Zawory malowane na niebiesko. Zawory nowe, deklaracja zgodności w oryginale z hologramem. Użytkownik nie dopuszcza zamienników.

8.
Zawór zaporowy typ VENS 3EO DN100 PN40 z napędem ręcznym - koło ręczne. Sztuk 4
Materiał: 1.0460 (C22.8 zgodnie z DIN 17243), gniazdo i grzyb Stelitowane.
Przyłącze kołnierzowe zgodnie z EN-1092-1 typ:B wykonanie z przylgą gładką Ra = 3,2-6,3 mikrometra.
Klasa szczelności: A. Wymagane świadectwo odbioru 3.1
Medium: Woda zdemineralizowana, para wodna.
Zawory malowane na niebiesko. Zawory nowe, deklaracja zgodności w oryginale z hologramem. Użytkownik nie dopuszcza zamienników.


Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia. 

Warunki techniczne/Jakość: 
Pozycja 1-4 - Zawory nowe, deklaracja zgodności w oryginale z hologramem.
Badania zaworów zgodne z EN10266-1, Test P10,P11,P12 oraz
EN10266-2 Test F20. + Wymagane świadectwo odbioru 3.1
Pozycja 5-8 –Zawory nowe, deklaracja zgodności w oryginale z hologramem. Wymagane świadectwo odbioru 3.1

Zamawiający nie dopuszcza składania zamienników.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: FCA Grupa Azoty S.A.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: Preferowany termin dostawy do 05.08.2021 r. ( termin dostawy może ulec wydłużeniu ze względu na termin rozpoczęcia remontu na instalacji ECII)

CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferowaną cenę netto należy określić w PLN lub EUR netto łącznie za całość zamówienia, cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg. Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz ceny jednostkowe.
W przypadku złożenia oferty w walucie EUR, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego kursu z dnia otwarcia ofert wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.
Przedstawiona w ofercie cena całkowita netto dla dostawy armatury będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy – Załączniki nr 2 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zawór wysokociśnieniowy fig. VHP.5E0 DN25 PN110 12 ST - Read
2. Zawór wysokociśnieniowy fig. VHP.3E0 DN25 PN250 40 ST - Read
3. Zawór wysokociśnieniowy fig. VHP.3E0 DN15 PN250 25 ST - Read
4. Zawór wysokociśnieniowy fig. VHP.5E0 DN50 PN110 2 ST - Read
5. Zawór zaporowy typ VENS 3EO DN40 PN40 10 ST - Read
6. Zawór zaporowy typ VENS 3EO DN50 PN40 12 ST - Read
7. Zawór zaporowy typ VENS 3EO DN80 PN40 5 ST - Read
8. Zawór zaporowy typ VENS 3EO DN100 PN40 4 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 79/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 79/P/2021 Zakup i dostawa armatury wysokociśnieniowej dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w ilości 110 sztuk"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...