Enquiry creation date: 2021-06-21

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z191/194982/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana zapisów SIWZ - Załącznik 12 Oświadczenie o zachowaniu poufności
§ 3. UJAWNIENIE INFORMACJI POUFNYCH pkt 3
Zapis pierwotny z SIWZ: "Każdy inny przypadek ujawnienia (naruszenia poufności) Informacji Poufnych przez Otrzymującego lub osoby, o których mowa w ust. 2, zobowiązuje Otrzymującego do zapłaty kary umownej w wysokości 50 000,00 zł, co nie ogranicza uprawnienia dochodzenia wyrównania szkody przenoszącej wysokość kary na zasadach ogólnych."
Zmiana zapisu na:
"Każdy inny przypadek ujawnienia (naruszenia poufności) Informacji Poufnych przez Otrzymującego lub osoby, o których mowa w ust. 2, zobowiązuje Otrzymującego do zapłaty kary umownej w wysokości 200 000,00 zł, co nie ogranicza uprawnienia dochodzenia wyrównania szkody przenoszącej wysokość kary na zasadach ogólnych."

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 80-P-2021

Przedmiot Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa budynku B-72 będącego w budowie wraz z częścią socjalną oraz budowa trzech hal namiotowych wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Realizacja prac zgodnie z Projektem Budowlanym i pozwoleniem na budowę w zakresie :
przebudowa budynku B-72 będącego w budowie wraz z częścią socjalną oraz budowa trzech hal namiotowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie:
dróg wewnętrznych, placów manewrowych, budowę wewnętrznych i poza budynkowych instalacji (wod-kan, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego, instalacji teletechnicznej i internetowej), na działkach nr 1/205, 1/208, 1/209, 1/202, 1/210, 1/312. obręb 203 przy ulicy C i nr 3 i 3a na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.

Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę.
Szczegółowy zakres zamówienia określono w dokumentacji technicznej:

Projekt Budowlany
• TOM I  Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektury BIOZ
• TOM II  Projekt Konstrukcji
Projekt instalacji sanitarnej
Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych
• Projekt Wykonawczy -Budowa przyłącza telekomunikacyjnego światłowodowego i  
             miedzianego do budynku B-72
• Wytyczne dla hal namiotowych
• Wytyczne dla instalacji pomiaru temperatury w magazynach
• Wytyczne dla instalacji Sygnalizacji Pożaru w postaci przycisków ROP
• Wytyczne dla instalacji dodatkowego hydrantu

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Oferenta ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych prac, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. Oferowane ceny za poszczególne pozycje w załączniku nr. 2 pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Oferentowi z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadne roszczenia.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i załączonej dokumentacji technicznej załączniku nr 13 do SIWZ. – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik nr. 12 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z przekazaną mu przez Zamawiającego Dokumentacją Techniczną - załącznik nr 13 do SIWZ oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami i specyfikacjami (w przypadku rozbieżności pomiędzy koncepcją techniczną a załącznikiem uzupełniającym należy priorytetowo potraktować załącznik uzupełniający.) Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Oferenta będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ. Wszelkie zmiany dokonane w dokumentacji przez Zamawiającego w okresie niniejszego postępowania przetargowego włączając, ale nie ograniczając się do odpowiedzi na pytania Oferentów będą stanowiły integralną część dokumentacji przetargowej.


2.1 Wyłączenia z przedmiotu zamówienia – prace już wykonane hala B-72
a. Hala B-72 -r. budowlane stan zamknięty
b. Dwa wjazdy z ulicy „3a”, droga manewrowa po stronie północnej budynku B-72, place manewrowe po stronie wschodniej i zachodniej budynku B-72
c. Część socjalna przy hali B-72 -stan surowy otwarty
d. instalacja zasilająca budynek B-72- obejmująca: złącze kablowe przy budynku C-59 wraz z liniami zasilającymi , linię kablową do budynku B-72, rozdzielnię główną w budynku B-72
e. Instalacja oświetlenia podstawowego hali
f. Instalacja oświetlenia terenu- w zakresie opraw montowanych na ścianach budynku strona: wschodnia, zachodnia oraz północna
g. instalacja detekcji CO oraz NH3
h. Instalacja zasilania wentylacji
i. instalacja odgromowa
j. Instalacja wentylacji przewietrzającej i awaryjnej

2.2 Prace dodatkowe wykraczające poza zakres Projektu Budowlanego i Wytycznych do 
Zamówienia są wyłączone z zakresu zamówienia i mogą być przedmiotem odrębnego porozumienia.
2.3 Niezidentyfikowane przeszkody w gruncie - w tym celu Oferent poda cenę za 1 m3 wyburzeń i utylizacji elementów żelbetowych i ceramicznych.
   (dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO).

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
3.1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA. oraz z przepisami Prawa Budowlanego
3.2. Prace winny być zaprojektowane i wykonane zgodne z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz z przepisami Prawa Budowlanego
3.3. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.
3.4. Projekt Wykonawczy wielobranżowy wykonany przez Wykonawcę będzie oceniany przez Zamawiającego i wymaga jego akceptacji w okresie do 2 tygodni od dnia przekazania w/w projektu Powyższe Wykonawca uwzględni w harmonogramie swoich prac.
3.5. Wymaga się, aby wszelkie zastosowane materiały i rozwiązania techniczne, a nieuszczegółowione w przekazanej dokumentacji były zarówno dobrej jakości jak i ekonomiczne pod względem ceny zakupu i eksploatacji oraz posiadały dopuszczenie do stosowania w kraju realizacji inwestycji. Zastosowane materiały, armatura, urządzenia wymagają uzyskania akceptacji inwestora w formie pisemnej.
3.6. Wykonawca w swoim zakresie prac uwzględni usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić podczas realizacji niniejszego zakresu.


Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

 opracowanie wielobranżowego Projektu Wykonawczego dla potrzeb realizacji zamierzenia inwestycyjnego, umożliwiającej prawidłową realizację zamierzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, (w zakresie formy, wymaganego stopnia uszczegółowienia), na bazie przekazanego przez Zamawiającego Projektu Budowlanego oraz Wytycznych.
 sporządzenie prawidłowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych przewidzianych do realizacji.
 wykonanie dokumentacji powykonawczej wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem dla zrealizowanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektów
 Projekt Wykonawczy w zakresie szczegółowych rozwiązań należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, higieniczno-zdrowotnych, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Projekt Wykonawczy będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
 Zapewnienie funkcji Kierownika budowy i Kierowników robót.
 Opracowanie Projektu Organizacji Robót.
 Opracowanie Planu BIOZ.
 Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości.
 Opracowanie Projektu Organizacji Robót.
 Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej.
 Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia placu budowy.
 Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego
 Koszty przepustek stałych.
 Ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwoleń na wykonanie robót dla każdej 8-godzinnej zmiany.
 Wykonanie dróg tymczasowych.
 Zabezpieczenie magazynu do składowania dostaw urządzeń i materiałów.
 Opłaty za media używane do budowy na podstawie odczytów z podliczników oraz cen określonych w taryfikatorach.
 Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
 Utylizacja odpadów budowlanych (dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO).
 Przygotowanie dokumentów do wprowadzenia do systemu SAP/PM/CMMS nowo wytworzonego wyposażenia technicznego wg wymogów Okólnika 18/2015 § 7.
 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie
 Inne, które Oferent uważa za niezbędne.
 Wymagane jest stosowanie się przy realizacji robót do przepisów wewnątrz zakładowych:
Zarządzeń Wewnętrznych
Procedur Systemu Zarządzania w szczególności P-719 i P-720.
Zarządzenia Wewnętrzne i Procedury do wglądu lub do przekazania w formie elektronicznej
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych
 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Dziennik budowy wydany przez Urząd Miasta Tarnowa – odpowiedzialny Kierownik budowy.
 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Dzienniki budowy branżowe – odpowiedzialny Kierownik robót danej branży.
 Kontrola jakości wykonanych robót oraz wbudowywanych materiałów winna być realizowana zgodnie z Planem Zapewnienia Jakości przez Kierownika budowy, Kierowników robót, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz Użytkownika. 
 W procesie realizacji budowy planuje się organizowanie cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem zainteresowanych stron.
 Odbiór robót zanikających odbywa się przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez odpowiedni wpis do dziennika budowy.
 Odbiory branżowe
 Odbiór techniczny całości wykonanych prac i prób odbywa się przez Komisję Bezpieczeństwa Technicznego na podstawie ZW nr 31/2005.
 Komisyjne przekazywanie do prób kompleksowych i eksploatacji wstępnej/stałej odbywa się na podstawie ZW nr 36/2012.
 Wykonanie zamówienia kończy się bezusterkowym protokołem przekazania do eksploatacji stałej po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wydane przez PNB.
 Na okres realizacji umowy i okresu gwarancji Wykonawca przekazuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg zapisów w pkt VII SIWZ.
 Niestosowanie się do przepisów BHP będzie zagrożone penalizacją wg taryfikatora kar Grupy Azoty S.A.

4. Harmonogram zadania:
Oferent zobligowany jest dostarczyć wraz z ofertą do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego harmonogram wykonania całości prac z uwzględnieniem dostaw, prac budowlanych, montażu itp.

5. Termin Realizacji przedmiotu zamówienia

rozpoczęcie realizacji - sierpień 2021 r.
zakończenie prac budowlanych - grudzień 2021 r. /termin oczekiwany/
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - styczeń 2022 r. /termin oczekiwany/


6. Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawne wykonanie, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy słownie: trzydziestu sześciu miesięcy liczonych od przekazania do eksploatacji stałej, a w przypadku nie przekazania do eksploatacji z winy Zamawiającego, okres gwarancji zaczyna swój bieg po 4 miesiącach od bezusterkowego odbioru protokołami branżowymi i odbioru przez Komisję Bezpieczeństwa Technicznego.

7. Wizja lokalna
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwościami dojazdu i transportu materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia robót budowlanych oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych
i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.
Brak zapoznania się Wykonawcy z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie z zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu: Krzysztof Mirek – tel. 785 780 130 ; mail: krzysztof.mirek@grupaazoty.com
     Paweł Górnik  - tel. 785 780 132; mail: pawel.gornik@grupaazoty.com

Wykonawca pod rygorem nieważności jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: środy i czwartki w godz. 11-13 w okresie od ogłoszenia SIWZ do terminu złożenia ofert.

III. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia pod następującymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie tj.
- udział podwykonawcy podlega każdorazowo ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.


Konsorcjum. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
Dopuszcza się wspólne ubieganie Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. 
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.
IV. CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowaną cenę netto należy określić w PLN.
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferent oferuje łączną ryczałtową ceną za wykonanie zadania.

Przedstawiona w ofercie cena całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, oraz kosztorys ofertowy a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przebudowa budynku B-72 będącego w budowie wraz z częścią socjalną oraz budowa trzech hal namiotowych wraz z zagospodarowaniem terenu 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 80/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 80/P/2021 Przebudowa budynku B-72 będącego w budowie wraz z częścią socjalną oraz budowa trzech hal namiotowych wraz z zagospodarowaniem terenu"

Item Question title Date of question Status
1. Rozmieszczenie czujników 2021-07-08 14:15
2. dotyczy rozmieszczenia czujników 2021-07-08 09:55
3. Pytania do postęowania 80_P_2021 2021-07-05 11:20

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...