Enquiry creation date: 2021-06-29

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z193/194982

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 87/P/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa włókniny filtracyjnej- chłodziwowej:
Poz: 1-Włóknina filtracyjna- chłodziwowa II szerokość 150cm zgodnie z WTS-2018/NK/KPP/1 – poz:4.5
Poz: 2-Włóknina filtracyjna- chłodziwowa I szerokość 59-60cm zgodnie z WTS-2018/NK/KPP/1 – poz:4.4

Ilość: poz:1- 50 000mb.
     Poz:2- 50 000mb.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowane ceny jednostkowe pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: Zgodnie z WTS-2018/NK/KPP/1 – poz:4.5 –(włóknina filtracyjna -chłodziwowa II szerokość 150cm) załącznik nr 6
Zgodnie z WTS-2018/NK/KPP/1 – poz:4.4 –(włóknina filtracyjna - chłodziwowa I szerokość 59-60cm) załącznik nr 6

Partia próbna do testów do poz:1 i do poz:2 zgodnie z WTS-2018/NK/KPP/1 punkt 6 –dołączona do oferty.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty prawidłowo wystawionej  faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Pierwsza dostawa: do pozycji 1 - 10.2021r. w ilości 10 000mb., kolejne dostawy do pozycji 1 -01.2022r. w ilości 10 000mb., 03.2022r. w ilości 10 000mb., 06.2022r. w ilości 10 000mb., 09.2022r. w ilości 10 000mb.
Pierwsza dostawa: do pozycji 2 - 10.2021r. w ilości 10 000mb., kolejne dostawy do pozycji 2 -01.2022r. w ilości 10 000mb., 03.2022r. w ilości 10 000mb., 06.2022r. w ilości 10 000mb., 09.2022r. w ilości 10 000mb.


III. CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferowaną cenę netto należy określić w PLN łącznie i za 1 mb dla każdej z włóknin: poz. 1 i poz. 2.
Oferowaną cenę netto należy określić w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 1 oraz 2 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz cen jednostkowych (PLN/mb).
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe za 1 metr bieżący dostawy netto (dla każdej z włóknin: poz. 1 i poz. 2) będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 i Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Włóknina filtracyjna- chłodziwowa II szerokość 150cm zgodnie z WTS-2018/NK/KPP/1 1 lm Read
2. Włóknina filtracyjna- chłodziwowa I szerokość 59-60cm zgodnie z WTS-2018/NK/KPP/1 1 lm Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 87/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 87/P/2021 Zakup i dostawa włókniny filtracyjnej- chłodziwowej dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w ilości około 100 000 mb."

Item Question title Date of question Status
1. ilość próbki 2021-07-07 06:25

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...