Enquiry creation date: 2021-07-02

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z145/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 76/P/2021

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Modernizacja sieci światłowodowej w rdzeniu sieci dla Grupy Azoty S.A.”

2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Oferenta ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych prac, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. Poszczególne oferowane ceny cząstkowe za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
Zadanie obejmuje:
1. Opracowanie projektu i dokumentacji powykonawczej z zakresu modernizacji sieci światłowodowej.
2. Wymianę starych światłowodów na nowe, zwiększenie ilości istniejących włókien światłowodów do stanu umożliwiającego wykorzystanie infrastruktury do celów biznesowych, IT i p/poż.
3. Utylizacja wycofanych światłowodów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami.
4. Przewidywana długość ułożonych światłowodów: ok. 3922 m.
5. Dostarczenie patchcordów światłowodowych.
Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączonej do SIWZ Dokumentacji Technicznej – załącznik nr 13 do SIWZ. Wersja elektroniczna dokumentu możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna.


Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

Zadanie powinno być zrealizowany przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje, certyfikaty oraz mającego doświadczenie w realizacji podobnych tematów. Modernizacja powinna być realizowana w odpowiednich warunkach pogodowych zgodnie z zaleceniami producenta okablowania. Zlecający wymaga przedstawienia w ofercie dokumentów poświadczających kwalifikacje oraz doświadczenie.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia odpadów z miejsca wytworzenia, ich zagospodarowania lub utylizacji we własnym zakresie lub przekazania innemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ustala się, że: wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem/podwykonawcą posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie oraz okazywać taki dokument na każde żądanie Zamawiającego.
4. Harmonogram zadania:
Oferent zobligowany jest dostarczyć wraz z ofertą wstępny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia określający zakres prac z uwzględnieniem terminów ich wykonania. Wstępny harmonogram podlegać będzie akceptacji na etapie negocjacji warunków umowy.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Do 30.11.2021 r.

6. Warunki gwarancji

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum:
- 24 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Ostatecznego/Końcowego, na wykonane prace
- 5 lat od daty uruchomienia instalacji, udzielana przez Producenta Osprzętu Teleinformatycznego na produkty
- 25 lat na system R&Mfreenet rozpoczynający się od momentu uruchomienia instalacji, udzielana przez Producenta Osprzętu Teleinformatycznego (przedstawienie certyfikatu producenta potwierdzającego gwarancje).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie niezwłocznie (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.


7. Wizja lokalna

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej przez Oferenta. Odbycie wizji lokalnej przez Oferenta nie jest warunkiem wymaganym dla złożenia oferty, a tylko możliwością zapoznania się z się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i panującymi tam warunkami. Oferent, który zrezygnuje z odbycia wizji lokalnej nie będzie mógł podczas wykonywania umowy zgłaszać uwag do sposobu jej realizacji, stanu faktycznego i okoliczności związanych z wykonaniem zamówienia, o którym lub których mógł się dowiedzieć podczas wizji lokalnej.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Oferent, który prześle „zgłoszenie wizji lokalnej” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej – papierowej (np. podczas wizji lokalnej) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
mail: michal.roik@grupaazoty.com.
oraz
mail: pawel.blazkiewicz@grupaazoty.com.

Oferent w przypadku odbycia wizji lokalnej zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.

Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi ok. 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział/-u Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w PLN
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Przedstawiona w ofercie cena całkowita netto za realizacje przedmiotu zamówienia będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.


Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja sieci światłowodowej w rdzeniu sieci dla Grupy Azoty S.A. 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Warranty - 20%
  3. References - 10%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 76/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 76/P/2021 Modernizacja sieci światłowodowej w rdzeniu sieci dla Grupy Azoty S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...