Enquiry creation date: 2021-07-07

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z265/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 93/P/2021
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu kapitalnego kotła parowego nr 5 OP-230 -część elektryczna w Centrum Energetyki G.A.

1. Zakres przedmiotu zamówienia: zawarty w załączniku nr 2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.


2. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
  2.1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA. oraz z przepisami Prawa Budowlanego
2.2. Prace winny być wykonane zgodne z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz z przepisami Prawa Budowlanego
2.3. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.
2.4. Wymaga się, aby wszelkie zastosowane materiały i rozwiązania techniczne, a nieuszczegółowione w przekazanej dokumentacji były zarówno dobrej jakości jak i ekonomiczne pod względem ceny zakupu i eksploatacji oraz posiadały dopuszczenie do stosowania w kraju realizacji inwestycji. Zastosowane materiały wymagają uzyskania akceptacji inwestora w formie pisemnej.
      2.5. Wykonawca w swoim zakresie prac uwzględni usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji, które
        mogą wystąpić podczas realizacji niniejszego zakresu.


Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:
• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.

• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.

• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 02.08.2021 r. do 15.09.2021r.


4. Warunki gwarancji

Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od Wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Wykonawcę właściwą pozycją wolną od wad na koszt Wykonawcy.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont kapitalny Kotła Parowego OP 230 nr 5- część elektryczna w Centrum Energetyki” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ 93/P/2021

Questions to the inquiry "„Remont kapitalny Kotła Parowego OP 230 nr 5- część elektryczna w Centrum Energetyki”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...