Enquiry creation date: 2021-07-09

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z146/279910/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający publikuje treść pytania i odpowiedzi nr 1 do SIWZ 86/P/2021

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 86/P/2021

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań pn.: „Badania polowe - Ocena przydatności do stosowania nowych nawozów w uprawach polowych”

Kod PCV: 73120000-9 - Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn. „Specjalistyczne produkty nawozowe na bazie saletrosiarczanu amonu z funkcjonalnymi dodatkami”, o numerze POIR.01.01.01-00-1491/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. Planowany termin rozpoczęcia badań polowych:
• sierpień 2021 dla roślin ozimych
• marzec 2022 dla roślin jarych

1.2. Ilość obiektów do badań
• 12 partii pilotowych,
• po 4 formuły dla rzepaku, kukurydzy i pszenicy (uwaga: ilość formuł dla konkretnych roślin może się zmienić, ostateczna ilość formuł dla każdej z roślin zostanie podana wybranemu Wykonawcy na etapie podpisywania umowy, przy czym sumaryczna ilość formuł, tj. 12, nie ulegnie zmianie)
• 5 próbek kontrolnych tzn. nawozy bez dodatków funkcjonalnych
• ilość powtórzeń: 4
• co daje łącznie 68 poletek do badań

1.3. Zakres badań
a) Ilość prób do badań: 12 partii pilotowych + 5 prób kontrolnych.
b) Badania prowadzone na jednej glebie (uwaga: gleba o uregulowanym odczynie i średniej zasobności w przyswajalne formy składników pokarmowych), w czterech powtórzeniach
c) Powierzchnia poletka doświadczalnego: ok. 12÷15 m2

d) Analizy materiału roślinnego dla KUKURYDZY i RZEPAKU OZIMEGO:
 Ocena stanu fizjologicznego rośliny poprzez zintegrowane pomiary: zawartości chlorofilu
i oceny sprawności aparatu fotosyntetycznego - analiza parametrów fluorescencji chlorofilu a.
 Oznaczenie zawartości azotu, siarki, mikroelementów (kukurydza – Zn, B, Se, rzepak ozimy – Mn, B, Mo, Se) i pierwiastków korzystnych (Si lub Ti lub Se – rzepak ozimy) w częściach nadziemnych roślin (ziarnie/nasionach i słomie);
 Obliczenie ilości składników pobranych z plonem części nadziemnych roślin;
 Obliczenie wykorzystania azotu, siarki, mikroelementów i pierwiastka korzystnego
z poszczególnych formuł nawozu;
 Ocena ważniejszych właściwości rolniczych:
• kukurydza: liczba kolb na roślinie (83-85 BBCH); liczba ziaren w kolbie (83-85 BBCH); masa 1000 ziaren (po zbiorze),
• rzepak ozimy: ocena stopnia rozwoju rozet liściowych przed zahamowaniem jesiennej wegetacji, wiosną ocena przezimowania roślin; pomiary komponentów plonu: liczba nasion w łuszczynie (82-85 BBCH); liczba łuszczyn z rośliny (82-85 BBCH); masa 1000 nasion (po zbiorze).
 Ocena wielkości plonu ziarna/nasion (15% wilgotności - kukurydza i 9% wilgotności – rzepak ozimy), plonu suchej masy słomy. Wraz z oznaczeniem wilgotności ziarna/nasion w każdej próbie polowej.

e) Analizy materiału roślinnego dla PSZENICY OZIMEJ
 Ocena stanu fizjologicznego rośliny poprzez zintegrowane pomiary: zawartości chlorofilu
i oceny sprawności aparatu fotosyntetycznego poprzez analizę parametrów fluorescencji chlorofilu a;
 Oznaczenie zawartości azotu, siarki i składników korzystnych (Si/Ti/Se) w ziarnie i słomie pszenicy;
 Obliczenie ilości składników pobranych z plonem części nadziemnych roślin;
 Obliczenie wykorzystania azotu, siarki i składnika korzystnego z poszczególnych formuł nawozu
 Ocena ważniejszych właściwości rolniczych:
• obsada roślin (przed zahamowaniem wegetacji, po wznowieniu wegetacji) wraz z oceną stopnia rozwoju roślin;
• standardowe pomiary komponentów plonu: liczba pędów produktywnych (kłosów) na jednostce powierzchni (87-89 BBCH), liczba ziaren w kłosie (87-89 BBCH), masa 1000 ziaren (po zbiorze).
 Ocena wielkości plonu ziarna (14% wilgotności), plonu suchej masy słomy wraz z oznaczeniem wilgotności ziarna/nasion w każdej próbie polowej;
 Analiza technologiczna ziarna pszenicy (zawartość białka, zawartość glutenu, liczba opadania, wskaźnik sedymentacji Zeleny’ego, gęstość ziarna w stanie zsypnym).

f) Analizy materiału glebowego wyjściowego (przed założeniem doświadczenia) i po zbiorze
 Oznaczenie wartości pH gleby (p H20 i pHHCl gleby);
 Oznaczenie zawartości węgla (C org.), azotu (N-ogólnego) i siarki ogólnej oraz siarki siarczanowej (S-SO4 ) w glebie, a także przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu;
 Oznaczanie zawartości przyswajalnych form mikroelementów/składników korzystnych (kukurydza – Mn, B, Mo, Se, rzepak ozimy – Zn, B, Se, pszenica ozima i rzepak ozimy – Si/Ti/Se) w glebie.g) Dla formuł z inhibitorem nitryfikacji dodatkowo należy wykonać analizy rośliny testowej oraz gleby pod kątem oceny skuteczności działania zastosowanego inhibitora jak poniżej:
 Ocenę działania inhibitorów należy wykonać w oparciu o wyniki analiz wskazanych powyżej (m.in. zawartość N w roślinach, plon roślin, komponenty plonu, analiza technologiczna ziarna, pobranie i wykorzystanie N przez rośliny);
 Oznaczenie w materiale glebowym zawartości azotu amonowego (NH4+) i azotu azotanowego(V) (NO3-), przy czym oznaczenia powinny zostać wykonane przed założeniem doświadczenia (we wszystkich gatunkach, w warstwach gleby 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm), bezpośrednio przed wznowieniem wegetacji (tylko dla roślin ozimych, w warstwach gleby 0-30 cm i 30-60 cm) i bezpośrednio po zbiorze roślin (w warstwach gleby 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm);
 Oznaczenie właściwości biologicznych gleb (aktywności nitryfikacyjnej i aktywności dehydrogenaz).
h) Dla formuł z dodatkiem mikroorganizmów należy wykonać analizy rośliny testowej i dodatkowo analizy gleby pod kątem oceny skuteczności działania mikroorganizmów w zakresie:
 Analizy gleby - przed wysiewem nawozów i po zakończeniu doświadczenia:
• oznaczenie liczebność bakterii nitryfikacyjnych;
• oznaczenie liczebność bakterii z rodzaju … (Uwaga: zostanie podana na etapie podpisywania umowy);
• oznaczanie stopnia zasiedlenia systemu korzeniowego przez fitopatogeniczne grzyby
z rodzaju Fusarium i Rhizoctonia.


2. Warunki, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
Zakończeniem pracy powinno być opracowanie szczegółowego Raportu z badań obejmującego:
a) Szczegółowy opis każdego z etapu przeprowadzonych badań
b) Tabelaryczne zestawienie wyników badań przeprowadzonych zgodnie z oczekiwanym zakresem badań (w tym ocena statystyczna wyników badań)
c) Dokumentacja fotograficzna
d) Podsumowanie, wnioski i rekomendacje.


3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
do dnia 15.12.2022 roku


4. Warunki gwarancji
Nie dotyczy

5. Wizja lokalna
Nie dotyczy

III. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.

Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę
o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 5 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników
jak za własne działania lub zaniechania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio podwykonawcy.

Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dopuszcza się wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty:
- Oświadczenie Oferenta załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, wydruk komputerowy lub odpis z KRS/zaświadczenie CEiDG należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, na formularzu stanowiącym załącznik 4 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie Oferenci składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu;
- pozostałe wymagane dokumenty w niniejszej SIWZ Oferenci składają łącznie.

IV. CENA OFERTY

W ofercie należy podać łączną cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana
w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie łączna cena netto wykonania przedmiotu zamówienia będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan ( np.: w formie pliku pdf).

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Badania polowe - Ocena przydatności do stosowania nowych nawozów w uprawach polowych 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 86/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 86/P/2021 Badania polowe - Ocena przydatności do stosowania nowych nawozów w uprawach polowych"

Item Question title Date of question Status
1. liczba formuł nawozów z dodatkiem mikroorganizmów 2021-07-15 12:03
2. Pytania 2021-07-14 11:34
3. ocena stanu fizjologicznego roślin_zalacznik_nr_4 2021-07-13 13:51

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...