Enquiry creation date: 2021-07-09

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z144/279910/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

1.Zamawiający udostępnia załącznik nr 9 do SIWZ 75/P/2021 w wersji Excel.
2. Zamawiający uszczegóławia oraz aktualizuje treść odpowiedzi do pytania nr 1 oraz pytania nr 3 udzielonych w dniu 01.07.2021 r.:
"Pytanie nr 1
Czy wymiar toreb 18x18 cm jest poprawnym wymiarem? Czy torby maja mieć dno? Dla optymalizacji kosztów sugerujemy często używany wymiar A4, czyli 24x34x9 cm.

Odpowiedź:
Wymiar 18x18 jest poprawny. Torby mają mieć dno. Szerokość dna: 7 cm.

Pytanie nr 3
Czy papier firmowy ma być dostarczony w formacie A4? Proszę podać ilość.

Odpowiedź:
Papier firmowy w formacie a2, w arkuszach. Kolor szary z granatową multiplikacją grupaazoty.com, gr. 35. Papier firmowy w arkuszach tzn. papier pakunkowy – do pakowania prezentów/upominków.
Minimalna ilość – 50 arkuszy zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 75/P/2021. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić ile arkuszy papieru będzie potrzebne."

3. Zamawiający publikuje treść pytania i odpowiedź do SIWZ 75/P/2021 z dnia 09.07.2021 r.
Proszę o więcej informacji dotyczących papieru firmowego format a2, opis i odp na pytanie nie są jasne i różnią się specyfikacją.
Czy chodzi o papier 350 gram (gramatura jak teczka, czyli sztywny papier),
Czy papier pakowy bibuła? Wtedy gramatura to około 20 gram, ale minimalne nakłady to około 250 sztuk.

Odpowiedź: Papier firmowy w formacie a2, w arkuszach. Kolor szary z granatową multiplikacją grupaazoty.com
Papier firmowy w arkuszach tzn. papier pakunkowy – do pakowania prezentów/upominków. Gramatura nie ma być taka gruba jak teczka, ani nie taka cienka jak bibuła. Proponujemy gramaturę 60 g.
Minimalna ilość – 50 arkuszy zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 75/P/2021. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić ile arkuszy papieru będzie potrzebne.

4. Zamawiający publikuje zaktualizowane załączniki nr 2 (formularz cenowy) oraz nr 9 (Specyfikacja upominków firmowych) do SIWZ 75/P/2021 w związku z zmianą gramatury na 60 g. dla papieru firmowego (09.07.2021)

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 75/P/2021

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zakup i dostawa upominków firmowych dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawa upominków firmowych na potrzeby Spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacja produktu, zdjęcie poglądowe produktu, minimalna ilość zamówienia, itp.), który został określony w Załączniku nr 9 do SIWZ pn.: „Specyfikacja upominków firmowych”. Wskazane w załączeniu wizualizacje mają charakter poglądowy, Zamawiający dopuszcza różnice w wyglądzie upominku, pod warunkiem, że spełnia warunki specyfikacji. Wszystkie podane wymiary gadżetów/upominków należy traktować, jako przybliżone. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów w zakresie +/- 15 % jako zgodnych z treścią SIWZ;
- Dostarczone upominki firmowe będą zawierały wyłącznie znaki identyfikacji wizualnej Zamawiającego, przez które należy rozumieć logo „Grupa Azoty ” („Logotypy”) przekazane Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w formie wektorowej wszystkie konieczne Logotypy, wraz z „Logo Manual” Logotypów, stanowiące wzór do naniesienia Logotypów na Upominkach;
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania upominków na podstawie złożonego Zamówienia, według opracowanych przez siebie i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów graficznych wzorów poszczególnych upominków, oraz dostarczenia upominków do siedzib Spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wymienionych w pkt. I.1 SIWZ. Lokalizacje dostaw będą każdorazowo doprecyzowane przez Zamawiającego w zamówieniu. Należy założyć, że będzie to dostawa do nie więcej niż do 10 miast na terenie Polski w ramach danego zamówienia;
- Zamówienia będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego Grupę Azoty S.A., po zebraniu przez niego zapotrzebowań na upominki od pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej. W okresie trwania Umowy zostaną złożone zbiorcze zamówienia w ilości do 5 w ciągu jednego roku. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, do zamawiania Upominków. W przypadku braku złożenia zamówień ze strony Zamawiającego lub braku zamówień opiewających na wartość roczną zamówień Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Wykonawcy, jak również nie powoduje to powstania po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń o złożenie lub realizację zamówień.
Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do przedstawionych w Załączniku nr 9 do SIWZ pn.: „Specyfikacja upominków firmowych” o właściwościach nie gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego. Oferent może przyjąć produkty innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających wymaganiom opisanym w SIWZ. Ewentualne występujące w SIWZ nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe) typy i pochodzenie produktów są jedynie doprecyzowaniem oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze złożenia zamówienia w zakresie części asortymentu upominków określonych w załączniku nr 9.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ pn.: „Specyfikacja upominków firmowych”
Dostarczone upominki mają być fabrycznie nowe, niezniszczone, kompletne, bez wad fizycznych i prawnych, logicznie posegregowane, odpowiednio zabezpieczone i opisane (opakowania zawierające poszczególne Upominki powinny zawierać m.in. naklejkę, bądź inną etykietę, z wizualizacją graficzną zawartości, ewentualnie z opisem słownym, oznaczenie ilości sztuk w opakowaniu). Wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ produkty, winny być najwyższej jakości i spełniać polskie normy. Produkty winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta. Zamawiający w SIWZ (Załącznik nr 9 do SIWZ) określił minimalne, wymagane parametry techniczne produktów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania produktów o parametrach nie gorszych niż wymagane.


4. Harmonogram zadania: nie dotyczy na etapie SIWZ.

5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia: okres trwania umowy ramowej 24 miesiące liczone od dnia zawarcia umowy. W tym okresie zamówienia zostaną wykonane każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia akceptacji Próbek Upominków, przy założeniu, że Zamawiający dokona akceptacji projektów graficznych i próbek upominków.

6. Warunki gwarancji

Oferent udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, w tym na wykonane na tych upominkach wszelkie nadruki, grawery, tłoczenia, na okres min. 6 (słownie: minimum sześciu) miesięcy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta na dany przedmiot jest dłuższa, obowiązuje gwarancja producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny producenta najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu Zamówienia, o ile będzie takim dysponował. Okres gwarancji biegnie odrębnie dla każdego zamówienia od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń. Pozostałe warunki dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmi za wady i gwarancji jakości zostały określone w Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
7. Wizja lokalna
Nie dotyczy

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części usług objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 7 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część zamówienia bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w złotych polskich (PLN).
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz Cenowy) ceny całkowitej za minimalne ilości w nim wskazane oraz ceny jednostkowej (PLN/szt).
Przedstawiona w ofercie wartość całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wadium
Wymagane jest wadium w wysokości 3. 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i dostawa upominków firmowych dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. References - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 75/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 75/P/2021 Zakup i dostawa upominków firmowych dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty"

Item Question title Date of question Status
1. Pytanie 4. - Poz. 15. Bambusowy kubek 2021-06-28 10:50
2. Pytanie 3. - Poz.13 Papier firmowy 2021-06-28 10:49
3. Pytanie 2. - Poz. 11. Teczka A4 z logo 2021-06-28 10:48
4. Pytanie 1. - Poz. 9. Torby ekologiczne 2021-06-28 10:47

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...