Enquiry creation date: 2021-09-06

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z135/198592

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 250007089/HL3/21 pt. Modernizacja budynku J-97- wymiana bramy automatycznej - branża mechaniczna.

I. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, BDO 000007701

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 935 ze zm.).

II. Zakres rzeczowy: zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZP67193

III. Termin realizacji Projektu:

1. Rozpoczęcie– z datą otrzymania zamówienia

2. Zakończenie– 15-10-2021 r.

IV. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.

V. Dane kontaktowei forma przekazu informacji:

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania w sprawach formalnych i technicznych jest Pani Katarzyna Golonka

Tel: 81/565-20-21

e-mail:katarzyna.golonka@grupaazoty.com

w godz.07:00 – 14:00.

Uwaga:

Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania tak formalne jak i techniczne prosimy kierować w formie pisemnej(w tym na podany adres e-mail) najpóźniej na (5) dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którym doręczono zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawnienia źródła zapytania lub zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące ofert prowadzonego postępowania, udzielane Oferentom przez inne osoby i podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami.

VI. Zakres dostaw:

1. Wykonawca:

1.1. Materiały: wszelkie niezbędne do wykonania zamówienia

1.2. Sprzęt: wszelki niezbędny do wykonania zamówienia, w tym rusztowania

1.3. Wywóz złomu do Magazynu Surowców Wtórnych Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy”

2. Zamawiający:

2.1. Materiały: nie dotyczy

2.2. Sprzęt: nie dotyczy

VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Prace prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w GA ZAP.

2. Zgodnie z Załącznikiem nr 1.

3. Wymagana wizja lokalna.

4. Terminowe wykonanie prac.

VIII. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZP 67193.

2. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych (paneli bramy).

3. Wywóz na teren Magazynu Surowców Wtórnych elementów metalowych.

4. Jednorazowe szkolenie z obsługi bramy.

5. Konserwacja bramy w pierwszym roku użytkowania

6. Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna.

IX. Miejsce wykonania robót:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A./Wydział Produkcji Opakowań/ Budynek J-97

X. Przedkładana oferta powinna zawierać:

1. Ogólną cenę ofertową za wykonanie pełnego zakresu prac, która zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Skan podpisanego kosztorysu oraz jego wersję elektronicznąz rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np. NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp.należy dołączyć do oferty.

Cenę jednostkową za konserwacje bramy w drugim roku użytkowania.

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych).
W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne,

2. Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesięcy na:

- roboty,

- materiały,

- urządzenia,

objęte niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,

3. Proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury).

4. Termin związania ofertą,

5. Oświadczenie oferenta, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do zaproszenia,

6. Przyszły Wykonawca załączy do Oferty: aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli „za zgodność z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej”,

7. Referencje(dotyczy firm spoza listy kwalifikowanych dostawców).

XI. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:

1. Wartość wykonanych Robót dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-% Z -% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji – dotyczy tylko R.

2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3.

3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.

4. W przypadku zmiany podstawowego zakresu prac (zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym) prace te zostaną rozliczone powykonawczo w oparciu o ceny jednostkowe, określone w kosztorysie ofertowym, które zostaną zaktualizowane w proporcji wynikającej z różnicy pomiędzy przedstawioną wraz z kosztorysem ogólną ceną ofertową a ceną wskazaną w trakcie negocjacji cenowych.

XII. Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZO:

Oferta w części technicznej winna być czytelna, szczegółowa i zgodna z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (dalej określanymi skrótem WTWiO) dotyczącymi, w zależności od przedmiotu dostawy, m.in. oferowanych: gatunków materiałów (z których ma być wykonany cały wyrób lub poszczególne jego elementy), parametrów pracy, konstrukcji, wymiarów, wymagań jakościowych, wymagań dozorowych itd. określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym (dalej określonym skrótem „ZO”) lub ewentualnie skorygowanymi wymaganiami ogłoszonym przez Zamawiającego przed terminem złożeniem ofert.

W celu spełnienia ww. wymogu Oferent do oferty dołączy Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZOz wyłączeniem odstępstw podanych w Wykazie odstępstw od WTWiO podanych w ZO.

W przypadku zaoferowania odstępstw od WTWiO Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowanie/tabelę pt. Wykaz odstępstw od WTWiO podanych w ZO, w którym, dla każdego odstępstwa,należy podać:

  1. wymaganie wg WTWiO
  2. zaproponowane odstępstwo od wymagania określonego w WTWiO
  3. wyczerpujące uzasadnienie techniczne, że zaoferowane odstępstwo nie jest gorszym rozwiązaniem od wymagań WTWiO

W przypadku:

· braku dołączenia do oferty Oświadczenia jw., lub/i

· braku akceptacji przez Zamawiającego wszystkich zaproponowanych w Wykazie odstępstw jw.,lub/i

· braku ujęcia w Wykazie odstępstwjw.odstępstw rzeczywiściezawartych w ofercie,

Zamawiający zastrzega sobie prawo doodrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji).

XIII. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z PanemGrzegorzem Gudek tel. 81/56539 52;

E-mail:grzegorz.gudek@grupaazoty.com

XIV. Ochrona danych osobowych w ramach RODO:

Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w związku z prowadzonym postępowaniem.

Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia Oferentom („Klauzula”) na stronie internetowej pod linkiem

https://pulawy.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych

Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej, w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.

Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuliinformacyjnej i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu zawartym w treści składanej oferty.

XV. Ofertęnależyzłożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade.

XVI. Termin składania oferty upływa z dniem: 20-09-2021 r.

Uwaga:Po przeprowadzeniu analizy formalnej i merytorycznej ofert, Komisja może się zwrócić do Oferentów o przedstawienie w wyznaczonym terminie ofert ostatecznych, w ramach, których oferty (ewentualnie zawierające wyjaśnienia i uzupełnienia składane na etapie ich weryfikacji) zostaną zmodyfikowane w zakresie warunków handlowych. Przedstawione oferty ostateczne pod rygorem odrzucenia nie mogą zawierać zmian niekorzystnychdla Zamawiającego.

Informujemy, iż nasza Spółka korzysta z narzędzia informatycznego wspierającego procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformiehttps://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail:helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.

XVII. Zastrzeżenia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1.1 prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym z uwzględnieniem jako opcji prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,

1.2 prowadzenia negocjacji bezpośrednich z wybranymi Oferentami,

1.3 swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,

1.4 zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,

1.5 odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku:

1) nie przeprowadzenia wizji lokalnej,

2) braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót),

3) braku spełnienia wymagań technicznych,

4) braku wymaganych referencji,

5) braku przedstawienia wszystkich wymaganych oświadczeń,

2. Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako oferty najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia lub umowy przez osoby uprawnione, chyba że w oświadczeniu o wyborze oferty wyraźnie zaznaczymy inaczej. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą. Z chwilą przekazania podpisanego Zamówienia wybrany oferent zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac chyba, że w treści Zamówienia zastrzeżono inaczej.

Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy.

- Załącznik nr 2 – Formularz Oświadczenie Oferenta.

- Załącznik nr 3 – Przesłanki wykluczające Oferenta z udziału w postępowaniu.

k/o: Kierownik Wydziału, Główny Specjalista Inżynier Utrzymania Ruchu, a/a

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja budynku J-97- wymiana bramy automatycznej - branża mechaniczna 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Projekt nr 250007089/HL3/21 pt. Modernizacja budynku J-97- wymiana bramy automatycznej - branża mechaniczna."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...