Enquiry creation date: 2021-09-07

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z256/259597

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie (z instruktażem obsługi urządzenia) reaktora o objętości 2 i 5L wraz z osprzętem o podanej poniżej specyfikacji z przeznaczeniem do prowadzenia reakcji syntezy żywic.
Ilość: 1 komplet
Urządzenie powinno być fabrycznie nowe oraz musi posiadać kompletne wyposażenie pozwalające na pracę urządzenia po jego montażu.
Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Reaktor do syntezy żywic wraz z osprzętem. Zestaw powinien spełniać poniższe wymagania:
a. Naczynie reakcyjne:
• Naczynie reakcyjne wymienne : naczynie szklane o pojemności 2000 [ml] i 5000 [ml], zaopatrzone w :
• płaszcz grzewczy
• zawór spustowy
• pokrywę z 5 króćcami
• wał mieszadła ze stali nierdzewnej, pokryty PTFE, zakończony końcówką mieszającą typu kotwica
• możliwość pracy w zakresie temperaturowym -80°C do 200°C
• wymagana możliwość pracy z dedykowanymi naczyniami z płaszczem oraz zaworem spustowym, o objętościach 2000 oraz 5000 [ml], kompatybilnymi z tą samą pokrywą naczynia reakcyjnego
• zawór spustowy bez objętości martwej, możliwość łatwego demontażu zaworu spustowego do czyszczenia
• pokrywa z 5 otworami, centralny NS 29, oraz 4 boczne (1x NS 14, 3x NS 29)
• O-ring pomiędzy naczyniem reakcyjnym a pokrywą, wykonany z silikonu pokrytego FEP;
• uchwyt reaktora łączący naczynie reakcyjne z pokrywą
• złącza dla medium cieplnego na płaszczu naczynia reakcyjnego DN15
• stalowe adaptery kątowe 90°- DN15 na M16x1 umożliwiające podłączenie do płaszcza naczynia reakcyjnego węży od termostatu
• uszczelnienie wału mieszadła pozwalające na pracę w zredukowanym ciśnieniu 20 mbar; możliwość wymiany uszczelek w uszczelnieniu wału mieszadła
• sonda temperaturowa Pt100 pokryta PTFE z gniazdem LEMO (4-pinowe z 2 pinami męskimi i 2 żeńskimi), dostosowana do pracy zarówno z naczyniem o poj. 2000 [ml] i 5000 [ml]
• adapter do wprowadzanie sondy temperaturowej do naczynia reakcyjnego
• stalowy wał mieszadła pokryty PTFE z końcówką mieszadła typu kotwicowego, dostosowany do pracy zarówno z naczyniem o poj. 2000 [ml] i 5000 [ml]
• statyw reaktora, umożliwiający montowanie naczyń o objętości do 5000 [ml]
• uchwyt podtrzymujący naczynie reakcyjne o pojemności 5000 [ml]
b. Mieszadło:
- Mieszadło kotwicowe z regulacją obrotów przystosowane do pracy z cieczami lepkimi (lepkość surowców na poziomie 80 Pa*s w temperaturze 25°C), dopasowane do kształtu reaktora
- Bezstopniowa regulacja obrotów
- Specyfikacja napędu mieszadła:
- moc 120 W, 230V
- zakres obrotów: 10 - 2000 rpm
- max. moment obrotowy: 200 Ncm
- wyświetlacz: cyfrowy 3,2” (kolor)
- kontrola obrotów: elektroniczna
- wskaźnik momentu obrotowego: precyzyjna wartość
- klasa ochronności IP54
c. Specyfikacja jednostki grzewczo-chłodzącej:
- termostat Julabo Dyneo DD-200F umożliwiający pracę w zakresie -20°C do 200°C,
- moc grzewcza 2 kW
- moc chłodzenia: 20°C - 0,2 kW
10°C - 0,17 kW
0°C - 0,15kW
-10°C - 0,1 kW
-20°C - 0,02 kW
- stabilność ±0,01
- rozdzielczość 0,01°C
- zintegrowany programator 8x60 kroków
- wydajność pompy 8 ... 27 l/min
- czynnik chłodniczy R134q
- objętość aktywna 3^4 l
- możliwość podłączenia zewnętrznej sondy Pt-100, dająca możliwość kontroli temperatury zarówno w środku naczynia reakcyjnego jak i w jego płaszczu
- medium grzewczo-chłodzące Thermal H10 pracujące w zakresie temperaturowym -20°C do 180°C, 10 lt
- dwa węże do termostatu o długości 1,5m każdy, zakończone końcówkami M16x1, pracujące w zakresie temperaturowym -50°C do 200°C
d. Pokrywa:
- demontowalna pokrywa reaktora z centralnym otworem na mieszadło oraz z czterema bocznymi na :
- sondę temperaturową (sonda temperaturowa Pt100)
- port do dozowania substancji stałych
- port do dozowania substancji ciekłych
- króciec rezerwowy
e. Akcesoria do reaktora:
• sonda wykonana ze stali nierdzewnej
• wał mieszadła z mieszadłem kotwicowym
• uszczelki, narzędzia oraz inne niezbędne materiały odporne na rozpuszczalniki organiczne
• taca ociekowa
f. Elektromagnetyczna pompa dozująca CONCEPT plus b
- wydajność 12 l/h przy 3 barach, przyłącza 8x5
- materiał głowicy : PVDF
- membrana standardowa, uszczelnienia PTFE z odpowietrzeniem ręcznym, bez sprężynek
- przyłącza standardowe
- korpus.RAL3001-przedni panel RAL7016 z logo PM
- zasilanie 230V, 50-60Hz, kabel z wtyczką Euro 2m
- wejście poziomu i sterowania zewn. Zamontowane
- zawór stopowy 2m wężyka + zawór dozujący 5m wężyka
- zewnętrzne sterowanie impulsowe mnożnik 1+pauza
- znak CE i deklaracja zgodności
- dokumentacja w języku polskim
Dokumentacja:
— Schemat reaktora wraz z osprzętem
— Instrukcja obsługi w języku polskim.
Warunki techniczne/Jakość: Certyfikat CE
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury do Zamawiającego
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: 12 tygodni od podpisania umowy
Warunki gwarancji:
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu. Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od Wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
W przypadkach, gdzie gwarancja producenta dla danej pozycji zamówienia jest dłuższej niż 24 miesiące, gwarancja ta udzielona będzie na wskazany przez producenta okres.
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Wykonawcę właściwą pozycją, wolną od wad na koszt Wykonawcy.
III. CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w PLN.
Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Dla Oferentów składających Ofertę w walucie euro (EUR) zostanie ona przeliczona na walutę polski złoty (PLN) przy kursie NBP na dzień otwarcia Ofert.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 1 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II
Przedstawiona w ofercie cena całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie reaktora do syntezy żywic 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 108-P-2021 „Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie reaktora do syntezy żywic”"

Item Question title Date of question Status
1. Dodatkowy płaszcz (próżniowy) 2021-09-10 09:16

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...