Enquiry creation date: 2021-09-08

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z26/222777

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przeprowadzenie „Kursu Obsługi Wyciągów Towarowych I WT (Wyciąg Amunda) wraz z organizacją egzaminów”
dla pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Postępowanie w trybie uproszczonym nieobjęte ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nie podlega protestom i odwołaniom.

Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

ul. Mostowa 30A, Kędzierzyn-Koźle

I. Przedmiot zamówienia i jego opis

Organizacja „Kursu Obsługi Wyciągów Towarowych I WT (Wyciąg Amunda)” dla 5-10 pracowników Spółki Grupa Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. wraz z organizacją egzaminów przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zakres szkolenia:

· Typy wyciągów towarowych

· Budowa wyciągu towarowego, wciągarki, wciągnika oraz lin

· Czynności operatora przy obsłudze przed podjęciem pracy i po pracy

· Czynności operatora w czasie pracy wyciągiem towarowym

· Podstawowe wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

· Wiadomości z zakresu przepisów BHP i ppoż.

· Praktyczna nauka jazdy

II. Łączna liczba uczestników kursu: dla 5-10 pracowników.

III. Łączny czas trwania szkolenia:2 dni (16 h lekcyjnych)

IV. Miejsce szkolenia: szkolenie teoretyczne -sala audiowizualna na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.; szkolenie praktyczne – na sprzęcie należącym do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Szkolenie przeprowadzone zostanie z zachowaniem wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczenie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice płyn do dezynfekcji) po stronie Zamawiającego.

V. Termin przeprowadzenia szkolenia:październik 2021;

VI. Osoby do kontaktu

Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia i w sprawach proceduralnych w dni robocze w godz. 8:00-15:00 udzielają:

- Anna Wierzbowska, kontakt: tel.: 77 481 2507. e-mail: anna.wierzbowska@grupaazoty.com;

2. W przypadku problemów technicznych z zalogowaniem do platformy, kontakt pod nr tel. 0717873534; e-mail: helpdesk@logintrade.net

VII. Wykluczenie z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali umowy;

2. oferentów, którzy na dzień składania oferty pozostają z Grupą Azoty ZAK S.A. w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów);

3. oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty;

4. oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;

5. oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych
w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie uproszczonym, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;

6. oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności,
z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

7. oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

8. oferentów, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

VIII. Warunki uczestnictwa w akcji ofertowej

W akcji ofertowej mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VII oraz załączą oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;

2. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;

6. wykazali, że po 1 stycznia 2017 roku wykonywali usługi odpowiadające swoim zakresem usług stanowiących przedmiot zamówienia lub posiadają doświadczenie w podobnym zakresie;

7. spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.

Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych przez oferenta dokumentów wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

IX. Zawartość ofert

Sporządzana jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Do oferty należy załączyć:

1. wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał lub kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS – kopia potwierdzana jest za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego/ adwokata lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;

2. pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub kopia/ kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem jw. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać zakres umocowania;

3. Oświadczenie oferenta, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; Oferta powinna być podpisana przez osobę/ y upoważnioną/ e do reprezentowania oferenta.

X. Składanie ofert

Zamawiający dopuszcza składanie ofert jedynie w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE.

XI. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi po upływie terminu do składania ofert.

XII. Wybór ofert

Oferty złożone przez zainteresowane podmioty zostaną ocenione w następującej procedurze:

1. Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem spełnienia wymogów określonych w SIWZ. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów oferent zostanie powiadomiony o możliwości ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą być również poproszeni o złożenie wyjaśnień odnośnie załączonych dokumentów. Oferty niespełniające wymogów, zostaną odrzucone.

2. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o kryterium cenyz wagą 100%.

3. Zamawiający zakwalifikuje do etapu negocjacji pięciu oferentów, których oferty spełniają wymagania zawarte w SIWZ i w oparciu o kryteria wyboru ofert uzyskały najwyższą ilość punktów. W przypadku mniejszej liczby ofert Zamawiający zakwalifikuje wszystkich oferentów, których oferty spełniają wymagania zawarte w SIWZ.

4. Negocjacje cenowe zostaną przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej. Oferent jest związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego oferenta.
W przypadku braku złożenia oferty w trakcie aukcji oferent pozostaje związany ofertą pierwotną. Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena zaoferowana podczas aukcji elektronicznej. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy którykolwiek oferent złożył po aukcji, a przed ostateczną decyzją Komisji, ofertę korzystniejszą dla Zamawiającego. W takim przypadku Komisja zwróci się do wszystkich oferentów biorących udział w danym etapie postępowania z wnioskiem o pisemne złożenie ostatecznych ofert, z zastrzeżeniem punktu 5.

5. W przypadku, gdy aukcja nie przyniesie pożądanych efektów, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia z oferentami dalszych negocjacji cenowych bezpośrednich lub pisemnych.

6. Na podstawie wyników oceny ofert Zamawiający wybierze oferenta/ów, z którym/i zawrze umowę/y na wykonanie przedmiotowego zadania.

XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów po otwarciu ofert

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., zwane dalej korespondencją, Zamawiający i oferenci przekazują elektronicznie w formie zeskanowanej na adres e-mail:anna.wierzbowska@grupaazoty.com. Ze strony oferenta korespondencję podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji.

2. Uzupełnienie/ korekta oferty sporządzone/ a na wezwanie Zamawiającego dostarczana jest
w wyznaczonym terminie w formie jak w pkt. 1.

XIV. Związanie ofertą

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania. Powiadomienie o wyborze oferenta na wykonawcę przedmiotu zamówienia nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami.

XV. Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postepowania bez podania przyczyny, odwołania postepowania przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków przetargu określonych w SIWZ w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Kursu Obsługi Wyciągów Towarowych I WT (Wyciąg Amunda) wraz z organizacją egzaminów 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Kursu Obsługi Wyciągów Towarowych I WT (Wyciąg Amunda) wraz z organizacją egzaminów"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...