Enquiry creation date: 2021-09-13

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 7

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL5213508624

Enquiry No. Z101/246071/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

pytania i odpowiedzi

Enquiry contents:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac branży konstrukcyjno- budowlanej i drogowej dla zadania pn.:Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego na potrzeby Wytwórni Amoniaku w GA ZAK S.A. w Kędzierzynie

1.Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres prac ujęty jest w niżej wymienionych projektach wykonawczych

a) branża architektoniczna, budowlana

- Obiekt 0001 - Budynek kompresora

- Obiekt 0001 – Konstrukcja wsporcza oraz opodestowanie kompresora C-100

- Obiekt 0002 – Budynek pompowni

- Obiekt 0003 – Basen chłodni wentylatorowych

- Obiekt 0004 - Węzeł osuszania gazu syntezowego

- Obiekt 0005 - Budynek techniczny pomocniczy

- Obiekt 0006 - Budynek transformatora, falownika i rozdzielni

- Obiekt 0007 - Komora odgazowywacza – branża budowlana

- Obiekt 0008 - Estakady technologiczne

- Obiekt 0010 - Drogi, place, chodniki, zagospodarowanie terenu

- Obiekt 000P – Budynek pompowni wody filtrowanej i kolektor na estakadzie

- Sieci sanitarne wewnętrzne

- Sieci sanitarne wewnętrzne

- Remont obiektu TR5

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i załączonej dokumentacji technicznej wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adreswaldemar.olechny@grupaazoty.compodpisanego Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 8 do SIWZ

Dodatkowy zakres rzeczowy do wykonania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia(obowiązuje również w przypadku nieścisłych zapisów w projekcie wykonawczym):

- Wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopów.

- Wykonanie placów montażowych oraz dróg dojazdowych do terenu prac (w przypadku konieczności ich wykonania).

- Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć poza teren Grupy Azoty ZAK S.A.

- Inwestor informuje, że na terenie realizacji prac mogą występować pozostałości po nieczynnych obiektach. W związku z czym koniecznym jest przyjęcie do oferty konieczności ich demontażu oraz utylizacji gruzu poza terenem Zamawiającego w ilości 300m3. W ofercie należy podać wynagrodzenie dla tej ilości oraz cenę jednostkową dla 1 m3 demontażu i wywiezienia gruzu.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sporządzić „Projekt organizacji robót”, który zapewni zaplanowany sposób realizacji robót zgodnie z Projektem w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne. Projekt organizacji robót powinien zawierać informacje o terenie, obiekcie, na którym będą realizowane prace, opis organizacji robót tj. kolejność wykonania robót, terminy, sposób/metoda wykonania robót, opis zagospodarowania terenu prac, układ komunikacyjny. Koszty związane z przygotowaniem, użytkowaniem i likwidacją terenu prac ponosi Wykonawca.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sporządzić, dostarczyć i uzgodnić z Zamawiającym „Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót” (szczegółowość do jednego tygodnia). Na podstawie „Szczegółowego Harmonogram Realizacji Robót” będzie opracowany przez Zamawiającego, z udziałem Wykonawcy, szczegółowy harmonogram realizacji całego zadania, uwzględniający również prace, których wykonanie leży po stronie Zamawiającego. Kamienie milowe, których ukończenie i odebranie przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będą ustalone wspólnie z Wykonawcą w trakcie uzgadniania szczegółowy harmonogram realizacji całego zadania.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy powołać Kierownika robót do zrealizowania przedmiotu zamówienia, który będzie obecny na placu budowy w normalnych warunkach pracy, za wyjątkiem urlopu, chorobowego albo powodów związanych z właściwą realizacją przedmiotu zamówienia. Zawsze kiedy Kierownik robót będzie nieobecny na placu budowy, musi być wyznaczona właściwa osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do działania w charakterze jego zastępcy.

- Podwykonawca zobowiązany jest poprzez swój nadzór do stałej kontroli robót i informowania Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego raportu na koniec każdego dnia tygodnia o stanie i zaawansowaniu robót oraz wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawcę obowiązuje bezwzględna podległość pod Kierownika Budowy z ramienia GA PKCH Sp. z o.o.

- Wykonawca zapewni ogrodzenie (o ile jest to niezbędne w ocenie Wykonawcy dla wykonania przedmiotowego zamówienia) oraz oświetlenie, zapewni nadzór i ochronę mienia w obrębie terenu prac.


Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą i jakościową. Dokumentacja powykonawcza musi uwzględniać zmiany do projektu wykonawczego wprowadzone w trybie nadzoru autorskiego oraz zawierać ostateczną weryfikację tych projektów. Dokumentacja ta powinna być przekazywana Zamawiającemu sukcesywnie. Dokumentacja jakościowa powinna zawierać wszystkie dane,

- zabudowanych materiałów, urządzeń (wymagane certyfikaty, znak CE, deklaracje zgodności WE); Dokumentację powykonawczą należy opracować w formie „papierowej” w 2-ch egz. i 1 egz. na nośniku elektronicznym CD w formacie PDF i DWG.

- Uporządkowanie terenu prac po zakończeniu realizacji zadania.

- Założenie książek nowopowstałych obiektów budowlanych.

- Podwykonawca/Wykonawca zapewni zaplecze techniczne do realizacji swojego zakresu prac.

- Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy. Materiały zastosowane
w trakcie realizacji zadania powinny posiadać wymagane przepisami prawa dopuszczenia w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów. Wszelkie odpady, z wyjątkiem złomu stalowego i kolorowego, powstałe podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć, zagospodarować i wywieźć we własnym zakresie i na własny koszt poza teren Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), dostarczając po zakończeniu realizacji zadania kartę przekazania odpadu.

- Złom powstały podczas realizacji zadania pozostaje własnością Zamawiającego i Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć go w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. po uprzednim zważeniu go na wadze znajdującej się przy Bramie Głównej Zakładu. Powyższe ustalenie nie dotyczy złomu powstałego z materiałów zakupionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnątrzzakładowych
w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych. Za nieprzestrzeganie ww. uregulowań zastosowanie będą miały kary naliczone na podstawie stosownego Taryfikatora Kar.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na wykonane roboty i zabudowane urządzenia. Wymagany czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do usuwania awarii, wad itp. od powzięcia o nich wiadomości) wynosi maksymalnie do 24 godzin.

- Inwestor dopuszcza możliwość w sposób odpłatny udostępnienie energii elektrycznej na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu prac. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

1. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia: Oczekiwany termin realizacji : 15.03.2022

W przypadku zaoferowania dłuższego terminu realizacji za każdy tydzień powyżej 15.03.2022 oferent otrzyma – (minus)1% oceny terminy realizacji

Zaoferowanie krótszego terminu realizacji od oczekiwanego będzie wpływało na ocenę oferty. W każdym przypadku termin realizacji prac, lub jej etapów objętych niniejszym zapytaniem musi umożliwić dotrzymanie terminu realizacji całego zadania.

Zawartość oferty:

1. Wypełnione formularze interaktywne na stronie postępowania na Platformie Zakupowej. Oferent załącza skany wszystkich wymaganych w SIWZ i podpisanych załączników do oferty.

2. Formularz Oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wypełniony „Formularz cenowy” wg Załącznika nr 2 do SIWZ –

4. Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Oferencie) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał/ kserokopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS- kserokopia potwierdzona osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu. Składany przez Oferentów wygenerowany wydruk komputerowy lub odpis z KRS/zaświadczenie CEiDG powinien być nie starszy niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

6. Oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w Rozdziale V SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”, według wzoru stanowiącegoZałącznik nr 3 do SIWZ.

7. Oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz oświadczenie, żenie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości według wzoru stanowiącegoZałącznik nr 4 do SIWZ.

8. Oświadczenie o liczbie pracowników zatrudnionych ogółem, w tym zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę i umów cywilno-prawnych wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

9. Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za lata 2019 i 2020.

10. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Oferenta wraz z dowodem opłacenia składki.

11. Wzór Umowy wraz z załącznikami - parafowany na każdej stronie - Załącznik nr 9 do SIWZ.

12. Harmonogram realizacji zamówienia opracowany zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie „Harmonogram zadania” niniejszego SIWZ

13. Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte ich wykonanie.

14. Referencje na wykonanie zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

15. Lista Podwykonawców na formularzu stanowiącymZałącznik nr 10do SIWZ

Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

b) nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.

Miejsce i termin złożenia ofert.

1. Miejsce:

Oferta cyfrowa – wypełnione interaktywne formularze Oferty do niniejszego postępowania dostępne na Platformie Zakupowejhttps://platformazakupowa.grupaazoty.com/oraz załączone skany wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów i załączników do oferty.

2. Termin: do dnia 06.09.2021 do godziny 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Miejsce

GRUPA AZOTY Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 7,

33-101 Tarnów

2. Termin:06.09.2021

3.Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bez udziałuOferentów.

4.Termin przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie określony w zaproszeniu do udziału w aukcji.

Termin związania ofertą

1. Termin związania Oferenta złożonąofertą wynosi60dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Realizacja prac branży budowlanej i drogowej – Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego na potrzeby Wytwórni Amoniaku 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 15%
  3. References - 5%

Additional formal conditions:

Pomocniczym kryterium wyboru Wykonawcy jest posiadanie własnego biura projektowego.

Preferowani będą Oferenci, którzy zatrudniają pracowników na zasadzie umowy o pracę i jako pracodawcy przestrzegają klauzul społecznych w zakresie zatrudniania pracowników.

Jak najmniejsza ilość podwykonawców wskazanych w ofercie wpływa na ocenę oferenta.

Oferenci składając oferty ostateczne (po rewizji) nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w aukcji/złożonych ofertach wstępnych.

Zamawiający wymaga wykazaniem się obrotem minimum 100 000 000,00 PLN rocznie.

Warunkiem formalnym uczestnictwa w przetargu jest gotowość oferenta do przystąpienia do konsorcjum dla realizacji zadania„Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego na potrzeby Wytwórni Amoniaku w GA ZAK S.A. w Kędzierzynie”w zakresie prac branży konstrukcyjno- budowlanej, na zasadzie solidarnej odpowiedzialności za realizację całości inwestycji.

Questions to the inquiry "Realizacja prac branży budowlanej i drogowej – Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego na potrzeby Wytwórni Amoniaku"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...