Enquiry creation date: 2021-09-14

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z41/199858

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Remont ciągu komunikacyjnego 1x10m przy stokażu hydroksyloaminy D-187 Wydziału Laktamu Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie

Proszę o przedstawienie oferty cenowo-terminowej na wykonanie remontu ciągu komunikacyjnego o wymiarach: 1x10m przy stokażu hydroksyloaminy D-187 Wydziału Laktamu Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie. Zakres prac:

- wykonanie penetracji terenu w celu zlokalizowania ewentualnych tras kablowych sieci energetycznych i uzyskanie pozwolenia na wykonanie wykopów

- rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z częścią podbudowy

- wykonanie nowej podbudowy oraz jej zagęszczenie

- wykonanie wykonaniem zbrojenia wraz z nawierzchnią betonową

- wykonanie szczelin dylatacyjnych (jeżeli będzie taka konieczność)

- wypełnienie szczelin poprzez oczyszczenie, osuszenie, zagruntowani i wprowadzenie masy zalewowej

- uprzątnięcie terenu i wywóz gruzu powstałego podczas prowadzenia robót wraz z jego utylizacją

Szczegółowy zakres prac zostanie omówiony podczas wizji lokalnej.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: 17.09.2021 do godz. 11.00

Wymagania:

- udział przez Oferentów w wizji lokalnej potwierdzony notatką wg wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

- doświadczenie przy prowadzeniu prac o podobnych charakterze

- zabezpieczyć niezbędne materiały oraz sprzęt do wykonania zamówienia

- przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, p.poż, ochrony środowiska, energetycznych itp. obwiązujących na terenie Grupy Azoty S.A. (maski p. gazowe, maski przeciwpyłowe, odzież roboczą i specjalną oraz inny sprzęt ochrony osobistej)

- zabezpieczenie wykonywanych prac przez ustawienie barierek, taśm, tablic ostrzegawczych

- zapewnić nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami przez pracowników

- udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace remontowe

- pracownicy muszą posiadać aktualne szkolenie w komórce BHP Grupa Azoty S.A. (ewentualnie przejść takie szkolenie na koszt Wykonawcy) oraz przejść szkolenie stanowiskowe przed podjęciem prac

Planowany termin wykonania remontu: październik 2021

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont ciągu komunikacyjnego 1x10m przy stokażu hydroksyloaminy D-187 Wydziału Laktamu Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie 1 LE - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 60%
  2. Terms of payment - 5%
  3. Delivery date - 15%
  4. Service quality - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont ciągu komunikacyjnego 1x10m przy stokażu hydroksyloaminy D-187 Wydziału Laktamu Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...