Enquiry creation date: 2021-09-20

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Enquiry No. Z341/215571/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

zmianie ulega : załącznik nr 6 do SIWZ oraz projekt umowy.
Zmianie ulega termin składania ofert.

Enquiry contents:

Zapraszamy do złożenia oferty w postepowaniu pod nazwą: Remont kapitalny silnika FRCRA 450 L6 BP 450 kW 994 obr.
Szczegóły dotyczące postepowania oraz terminy realizacji znajda Państwo w załączonych dokumentach.

Ofertę składa się w formie cyfrowej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A., za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://platformazakupowa.grupaazoty.com dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Oferenta do Postepowania. Co do zasady Zamawiający wymaga aby złożona oferta na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego przez osobę/osoby upoważniona/e do reprezentowania Oferenta. Niniejszy wymóg
dotyczy również udzielonych pełnomocnictw oraz załączników.
Oferent, który złoży na Platformie ofertę jedynie w formie skanu nie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w wersji oryginalnej – papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługa Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 email helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont kapitalny silnika FRCRA 450 L6 B3 450kW 994 obr. 6kV 1 US Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont kapitalny silnika FRCRA 450 L6 B3 450kW 994 obr. 6kV"

Item Question title Date of question Status
1. ryczałt 2021-09-13 12:24

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...