Enquiry creation date: 2021-10-13

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z199/194982

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 114-P-2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przewóz siarczanu amonu dla instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów II i nawozów z prób i zaburzeń technologicznych, a także produktów gotowych              z instalacji produkcyjnych w roku 2022 -2023 na Wydziale Nawozów w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A. w Tarnowie”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Transport siarczanu amonu – surowca do produkcji nawozów granulowanych mechanicznie z budynku magazynu siarczanu amonu (K-69) do budynku instalacji rozdrabniania siarczanu amonu przy instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów II (bud. C-126) oraz transportu nawozów powstałych w wyniku, prób technologicznych, zaburzeń technologicznych i produkcji ciągłej z budynku magazynu nawozów luzem (C-120a) i/lub budynku pakowni (C-48a) do budynku magazynu nr 2 (C-48b). Zamówienie obejmuje również przewóz surowców        i nawozów, luzem i/lub w opakowaniach wewnątrz zakładu m.in. do magazynu (F-33, HG 69) oraz gotowość do transportu wyżej wymienionych materiałów w czasie obowiązywania umowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1. Całodobowy transport siarczanu amonu z bud. Magazynu K-69 na instalację granulacji mechanicznej II, poprzez samochodową wagę towarową – w ilości do 600 t/d (lub chwilowo, w czasie jednej zmiany - do 8h, w ilości do 48 t/h). Roczny harmonogram dostaw surowca będzie uzależniony od przyjętego planu produkcji i mogą być ustalane miesięczne harmonogramy. Warunkiem udzielenia zamówienia jest zapewnienie ciągłości dostaw surowca.
2. Transport nawozów pełnowartościowych, produkowanych na instalacjach Granulacji (z bud. C-120a i/lub C-48a) do magazynu nr 2 (bud. C-48b), w oparciu o miesięczne harmonogramy produkcji. Transport surowców i nawozów, luzem i/lub w opakowaniach wewnątrz zakładu m.in. do magazynu          (F-33, HG 69).
3. Gotowość do transportu nawozów powstałych w wyniku zaburzeń, prób technologicznych i/lub nawozów powstałych w wyniku zmiany profilu produkcji (zmiany asortymentu w aspekcie niewystarczającej powierzchni składowania w magazynie nr 3) – samochód oczekujący w pobliżu układów wysypu                 w magazynie nr 2 obok (bud. C-120a), oraz z wysypu w wiacie przy budynku pakowni (C-48a), kierowca musi być dostępny na miejscu w ciągu 20 minut, wraz z drugim samochodem do zamiany (warunkiem udzielenia zamówienia jest zapewnienie ciągłego odbioru produktu), oraz transport tych nawozów do magazynu nr 2 (bud. C-48b).
4. Oferent musi być w stanie zapewnić realizację zadań wymienionych w punkcie 1 i 2 całodobowo, przez czas z góry określony przez użytkownika instalacji (zgodnie z miesięcznymi harmonogramami produkcji), a zadania określone w punkcie 3 w trybie gotowości (samochody na stanowiskach – w przypadku awarii będą rozpoczęte załadunki), kierowcy muszą być dostępni na wypadek awarii).
5. Oferent musi być w stanie zapewnić jednoczesną realizację zadań opisanych w punkcie 1, 2 i 3 –              w stanach awaryjnych może być konieczny jednoczesny dowóz surowca, oraz odbiór produktów powstałych na dwóch instalacjach.
6. Dyżur minimum jednego kierowcy do transportu nawozów powstałych w wyniku nagłych                   i nieplanowanych zaburzeń musi być utrzymywany całodobowo, również w dni ustawowo wolne od pracy.
7. Gotowość do przewozu nawozów z prób technologicznych na wywołanie (informacja z wyprzedzeniem min. 24h), przez wstępnie określony czas.
8. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia przewożonych surowców i produktów przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych np. deszcz, śnieg itp.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA. Wszystkie wymagane zgody na wejście na teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


4. Harmonogram zadania: nie dotyczy

5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Rozpoczęcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 01.01.2022 r
Zakończenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2023 r
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia z wyłonionym w toku niniejszego postępowania zleceniobiorcą umowy na okres próbny (3 miesiące) liczony od daty rozpoczęcia usługi transportowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia umowy z wyłonionym Wykonawcą po tym okresie w oparciu o stwierdzone nieprawidłowości w realizacji umowy w szczególności utrzymania ciągłości ruchu instalacji produkcyjnych.  
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem terminu 1 miesięcznego wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

6. Warunki gwarancji

Oferent udzieli gwarancji na poprawne wykonywanie przedmiotu zamówienia, niezmienną jakość transportowanych surowców i produktów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oraz gotowość do odbioru nawozów z prób i zaburzeń, oraz nawozów pełnowartościowych powstałych w wyniku zmiany profilu produkcji przez cały czas trwania zlecenia.

7. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.

Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Paweł Potaczek – tel. 785 780 760; mail: pawel.potaczek@grupaazoty.com.
Mieczysław Grzyb – tel. 785 780 761; mail: mieczyslaw.grzyb@grupaazoty.com.

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją instalacji, a w tym               w szczególności: możliwościami dojazdu i transportu materiałów z magazynu siarczanu amonu na instalację, możliwościami i dojazdem do i z magazynu, istniejącymi sieciami i estakadami, konstrukcją stanowisk załadowczych i rozładowczych.
W szczególności Zamawiający wymaga aby Wykonawca dopasował posiadane przez niego środki transportu dedykowanego do realizacji zadania objętego niniejszym postępowaniem do specyfiki infrastruktury o której mowa powyżej. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem           i jego otoczenia środkiem transportu dedykowanym do realizacji zamówienia przez Oferenta.
Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji Prac.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.
Wizja lokalna przeprowadzona powinna być przy obecności powyżej wymienionych osób bądź osoby przez nie wyznaczonej.

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.

Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
IV. CENA OFERTY.

Oferowaną cenę netto należy określić w PLN/tonę przewiezionego surowca/produktu wg Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie cena jednostkowa netto za tonę przewiezionego surowca/produktu będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ i na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przewóz siarczanu amonu (cena jednostkowa netto za tonę) 1 TO Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 114-P-2021

Questions to the inquiry "Przetarg 114/P/2021 Przewóz siarczanu amonu dla instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów II i nawozów z prób i zaburzeń technologicznych, a także produktów gotowych z instalacji produkcyjnych w roku 2022 -2023"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...