Enquiry creation date: 2021-10-13

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z200/194982

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 121-P-2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Składowanie nawozów dla Grupy Azoty S.A. w latach 2021-2024”

2. Zakres przedmiotu zamówienia:


Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
1.Zakres zamówienia obejmuje następujące operacje:
a) rozładunek nawozów w opakowaniach typu: worki a 50 kg w ilości 24 sztuk na palecie o wymiarach 800x1.200x1.300 mm o wadze łącznej 1.240 kg (brutto) lub Big Bag o masie a 501 lub 601 kg (brutto) z samochodów lub wagonów typu platforma, w szczególności SiS i Simms, Hais podstawianych przez Grupę Azoty S.A. na bocznicę własną Oferenta lub wskazaną przez niego bocznicę kolejową do magazynów składowych,
b) składowanie nawozów na paletach lub w workach Big Bag w przeznaczonych do tego celu halach magazynowych,
c) załadunek wymienionych w przedmiocie zamówienia nawozów na podstawione przez Grupę Azoty S.A. lub wskazanego odbiorcę środki transportu oraz wystawienia dokumentów obrotu towarowego oraz raportów wg uzgodnionego wzoru.
2.Składowanie - będzie realizowane okresowo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Oferentem w terminach i ilościach wymaganych przez Zamawiającego.
3.Nawozy dostarczone we wszystkich fazach obrotu i magazynowania będą wyłączną własnością Zamawiającego, a w czasie przebywania na terenie Oferenta, nawóz będzie powierzony pieczy Oferenta, który będzie zobowiązany do szczególnej staranności, aby nie dopuścić do strat ilościowych, pogorszenia jakości, niemożności załadowania nawozu na środek transportu.
4.Oferent zagwarantuje Zamawiającemu, możliwość złożenia minimum 1.500 ton nawozów Zamawiającego w opakowaniach typu Big Bag a 500 kg lub na paletach.
5. Zamawiający może wybrać jednego lub kilku oferentów dla pokrycia swoich potrzeb w zakresie składowania nawozów w szacowanej ilości do 30.000 ton i uzależniona jest od bieżących potrzeb Grupy Azoty S.A.
6. Asortyment nawozów do składowania zawiera załącznik nr 9 do SIWZ
7. Oferent załączy do Oferty dokumentację zdjęciową każdego z obiektów oraz opis magazynu/ów, które obejmuje oferta.
8. Dobowa ilość operacji przyjęcia i/lub wydania nawozów nie mniejsza niż 240 ton (10 samochodów po 24 tony)
Dokumentacja zdjęciowa powinna pokazywać przestrzeń wewnętrzną obiektu: stan posadzki, ścian oraz przeszklenia magazynów i konstrukcji dachu, a dodatkowo ilość bram wjazdowych, rampy i tory, jeżeli znajdują się przy obiekcie. Opis powinien zawierać: informację o lokalizacji, dojeździe i wielkości placu manewrowego, dane techniczne obiektu w szczególności wysokość, opis konstrukcji ścian i dachu, ilość i wielkość bram załadunkowych, sposób prowadzonych operacji rozładunkowo załadunkowych ( od tyłu naczepy / z boku naczepy; z rampy/ z poziomu zero), ilość i tonaż wózków widłowych planowanych do realizacji operacji magazynowych.
3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Informacje techniczno-organizacyjne:
1. Dostawy produktów do składowania oraz wydania nawozów odbywać się będą na podstawie wcześniej przesłanych do Oferenta zleceń. 
2. Produkty na każdym etapie współpracy z Oferentem ( przyjęcie, składowania i wydanie) stanowią własność Grupy Azoty oddaną pieczy Oferenta. Oferent odpowiada za zmiany jakościowe i ilościowe powierzonego towaru. 
3. Dostawy produktów będą realizowane transportem samochodowym lub kolejowym( jeżeli Oferent będzie dysponował możliwością rozładunku nawozów na bocznicy kolejowej).
4. Grupa Azoty S.A. prowadzić będzie załadunek całodobowy, a podstawienie samochodu będzie w terminie uzgodnionym z Oferentem.
5. Oferent w ofercie złoży wiążącą informację co do godzin otwarcia magazynów.
6. W przypadku posiadania przez Oferenta dostępu do bocznicy prosimy o potwierdzenie informacji w Formularzu Ofertowym - Załącznik  nr 1.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

1. W razie konieczności wymagane rozładowanie/załadowanie podstawionego po odbiór towaru środka transportu w terminie do 2 godzin od podstawienia.
2. Wymagane przesyłanie raportów przyjęcia i wydania towaru w dniu wykonania operacji.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu składowania nawozów – w tym nawozów saletrzanych.
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Oferent składający ofertę zobowiązany jest wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia. Oferent załączy do oferty skrócony opis magazynu, uwzględniający                 w szczególności technologię jego wykonania, ilość bram, procentowy udział okien w powierzchni ścian magazynu, powierzchnia, dostępność bocznicy kolejowej i jej podstawowe parametry użytkowe.
3) Posiadania odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji zamówienia, w tym personelu obsługującego transport bliski (wózki widłowe)
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferent załączy podpisane oświadczenie stanowiące  załącznik nr 7 do SIWZ.


4. Harmonogram zadania:
NIE DOTYCZY
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
01.12 2021 - 31.05.2024

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia. Ceny powinny być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Ceny należy podać dla 1 tony produktów w rozbiciu na następujące pozycje:
a) rozładunek nawozów (z wagonów/ z samochodów) i przyjęcie ich na magazyn;
b) składowanie produktów na paletach za paleto-dobę składowania. Oferent określi ilość dni wolnych od opłat składowania – o ile ma to zastosowanie;
c) składowanie produktów w Big Bag za dobo-tonę składowania. Oferent określi ilość dni wolnych od opłat składowania – o ile ma to zastosowanie;
d) załadunek nawozów w relacji magazyn → samochód wraz z wystawieniem dokumentów wydania                  i przewozowych.
Ceny powinny uwzględniać wszelkie należne Oferentowi koszty.
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe usług netto będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do SIWZ i na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. rozładunek nawozów (z wagonów/ z samochodów) i przyjęcie ich na magazyn za 1 tonę produktu 1 TO Read
2. składowanie produktów na paletach za paleto-dobę składowania za 1 tonę produktu 1 TO Read
3. składowanie produktów w Big Bag za dobo-tonę składowania za 1 tonę produktu 1 TO Read
4. załadunek nawozów w relacji magazyn → samochód wraz z wystawieniem dokumentów wydania i przewozowych za 1 tonę produktu 1 TO Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 121-P-2021

Questions to the inquiry "Przetarg 121-P-2021 Składowanie nawozów dla Grupy Azoty S.A. w latach 2021-2024"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...