Enquiry creation date: 2021-11-04

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z274/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 131/P/2021
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont estakady ciąg XIX” na odcinku od słupa nr 1 do słupa nr 12, obejmującego remont zarówno słupów, jak i przęseł pomiędzy słupami. Zakres dotyczy prac remontowych wspólnych dla całego odcinka (ok. 230 mb), oraz prac szczegółowych dla poszczególnych słupów i przęseł. Na wyremontowany odcinek należy opracować również dokumentację remontową powykonawczą (obejmującą wykaz użytych materiałów i atestów do remontu), koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. W związku z powyższym cena łączna usługi zostanie proporcjonalnie pomniejszona o zmniejszony zakres prac.


Prace remontowe wspólne dla całego odcinka estakady- ok.230 mb: :
• czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa2, uzupełnienie lub ewentualna wymiana  uszkodzonych elementów konstrukcji, likwidacja tzw. „kieszeni” na styku połączeń stężeń
z gałęziami słupów i w podstawach słupów oraz w miejscu krzyżowania się stężeń, zaślepienie otworów w słupkach, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5 (typu NOXYDE – kolor niebieski- elementy konstrukcyjne estakady (słupy i przęsła), farba epoksydowa i poliuretanowa nawierzchniowa – odporna na UV - kolor żółty– elementy barierki i drabinki), grubość powłoki malarskiej zgodnie z kartą charakterystyki dla klasy korozyjności C5,
• dla wszystkich słupów (dotyczy również słupów kompensatorów i drabinki): wyczyszczenie i niwelacja terenu przy fundamentach słupów, uzupełnienie ubytków powierzchniowych (mieszanki do renowacji konstrukcji żelbetowych polimerowo-cementowych uznanych producentów np. Kerakoll GeoLite lub podobnej, względnie lepszej klasy) wraz z zabezpieczeniem cokołów przed wpływem warunków zewnętrznych (membraną mineralną Kerakoll Aquastop Flex lub podobnej, względnie lepszej klasy), od góry cokołu słupa do wartości 0,5m poniżej poziomu terenu, wysokość cokołu słupa powinna wynosić min. 300 mm ponad poziom terenu (w przypadku niższej wysokości - wykonać nadlewkę do żądanego poziomu),
• kładka obsługowa: ewentualny remont podłużnic kładki, wymiana uszkodzonych zastrzałów przy barierce, remont (prostowanie i dylatacja) barierek, remont słupków, płaskowników (w miejsce prętów) i krawężników – uzupełnienie brakujących- (rozstaw zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) - wysokość 1100 mm zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, odbojnice (wysokość 150 mm), wymiana wszystkich krat podestowych na nowe (wys. 40mm), mocowanie krat podestowych w czterech punktach (w narożnikach),
• usunięcie wszystkich zbędnych podwieszeń i zamocowań po zdemontowanych rurociągach,
• zamontować nowe poprzecznice w górnym pasie w miejscu odciętych belek,
• wymienić na nowe wszystkie stężenia poziome wraz z blachami węzłowymi pod chodnikiem,
• uszkodzone podpory i konstrukcje wsporcze istniejących rurociągów – wyremontować
i pomalować,
• dla wszystkich słupów: wykonanie tabliczek opisujących każdy słup estakady ciągu XIX (numeracja słupów na tabliczkach ze stali nierdzewnej – 300x300 mm wg wzoru ustalonego przez Użytkownika),
• po zakończeniu prac należy wykonać inwentaryzację powykonawczą określającą zakres wykonanych prac (elementy wymienione, elementy wyremontowane).

UWAGA: Granica słupów płaskich – głowica górna poniżej kładki estakady, przestrzennych – górny poziom estakady

Zakres prac remontowych dla poszczególnych słupów i przęseł na estakadzie ciągu XIX:
a) Słup 1; czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana na nowe blach przy podstawie słupa, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

b) Przęsło 1-2; L=~2m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów kładki, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

c) Słup 2; czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana na nowe blach przy podstawie słupa, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

d) Przęsło 2-3; L=~18m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów przęsła (stężenia - zastrzały przy chodniku, stężenia poziome pod chodnikiem z blachami węzłowymi, słupki), remont drabiny (usztywnienie do słupa), wymiana kabłąka osłonowego, wykonanie uchwytów przy wejściu na kładkę, niwelacja terenu przy fundamencie drabiny, nadlanie do wymaganej wysokości fundamentu oraz uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, demontaż podestów obsługowych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

e) Słup 3; czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana na nowe blach przy podstawie słupa, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

f) Przęsło 3-4; L=~20m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów przęsła (stężenia - zastrzały przy chodniku, stężenia poziome pod chodnikiem z blachami węzłowymi, słupki), , malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

g) Słup S-4 - przestrzenny; czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana stężeń słupa na nowe – osie północ – południe na ceownik 140 a w osiach wschód – zachód na ceownik 200 z blachami węzłowymi, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

h) Przęsło 4-5; L=~23m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów przęsła (stężenia - zastrzały przy chodniku, stężenia poziome pod chodnikiem z blachami węzłowymi, słupki), częściowy demontaż drabiny z pozostawieniem słupka wspierającego rurociąg spustowy, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

i) Słup 5; czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana na nowe blach przy podstawie słupa, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

j) Przęsło 5-6; L=~26m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów przęsła (stężenia - zastrzały przy chodniku, stężenia poziome i podłużnice pod chodnikiem z blachami węzłowymi, słupki, poprzecznice pod chodnikiem), montaż nowych odciętych poprzecznic nad chodnikiem , malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

k) Słup 6; podwójny ze słupem kompensacyjnym, czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana na nowe blach przy podstawie słupa, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

l) Przęsło 6-7; L=~25m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów przęsła (stężenia - zastrzały przy chodniku, stężenia poziome pod chodnikiem z blachami węzłowymi, słupki, poprzecznice pod chodnikiem), montaż nowych odciętych poprzecznic nad chodnikiem, udrożnienie kieszeni na środku stężeń bocznych przęsła, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

m) Słup 7; czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana na nowe blach przy podstawie słupa, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

n) Przęsło 7-8; L=~20m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów przęsła (stężenia - zastrzały przy chodniku, stężenia poziome pod chodnikiem z blachami węzłowymi, słupki, poprzecznice pod chodnikiem), montaż nowych odciętych poprzecznic nad chodnikiem, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

o) Słup 8; przestrzenny; czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana stężeń słupa na nowe – osie północ – południe na ceownik 140 a w osiach wschód – zachód na ceownik 200 z blachami węzłowymi, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

p) Przęsło 8-9; L=~22m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów przęsła (stężenia - zastrzały przy chodniku, stężenia poziome pod chodnikiem z blachami węzłowymi, słupki, poprzecznice pod chodnikiem), montaż nowych odciętych poprzecznic nad chodnikiem, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

q) Słup 9; czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana na nowe blach przy podstawie słupa, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

r) Przęsło 9-10; L=~20m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów przęsła (stężenia - zastrzały przy chodniku, stężenia poziome pod chodnikiem z blachami węzłowymi, słupki, poprzecznice pod chodnikiem), montaż nowych odciętych poprzecznic nad chodnikiem, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

s) Słup 10; podwójny ze słupem kompensacyjnym, czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana na nowe blach przy podstawie słupa, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, wymiana stężeń słupa kompensacyjnego na ceownik 140, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

t) Przęsło 10-11; L=~28m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów przęsła (stężenia - zastrzały przy chodniku, stężenia poziome pod chodnikiem z blachami węzłowymi, słupki, poprzecznice pod chodnikiem), montaż nowych odciętych poprzecznic nad chodnikiem, demontaż skrzynki pomiarowej, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

u) Słup 11; przestrzenny, czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana stężeń słupa na nowe – osie północ – południe na ceownik 160 a w osiach wschód – zachód na ceownik 200 z blachami węzłowymi, remont drabiny (usztywnienie do słupa), wymiana kabłąka osłonowego, wykonanie uchwytów przy wejściu na kładkę, niwelacja terenu przy fundamencie drabiny, nadlanie do wymaganej wysokości fundamentu, niwelacja terenu przy fundamentach słupa, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

v) Przęsło 11-12; L=~26m; czyszczenie strumieniowo-ścierne, wymiana na nowe uszkodzonych elementów przęsła (stężenia - zastrzały przy chodniku, stężenia poziome pod chodnikiem z blachami węzłowymi, słupki, poprzecznice pod chodnikiem), montaż nowych odciętych poprzecznic nad chodnikiem, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

w) Słup 12; czyszczenie strumieniowo-ścierne, remont słupa, wymiana na nowe blach przy podstawie słupa, niwelacja terenu przy fundamentach, uzupełnienie ubytków powierzchniowych wraz z zabezpieczeniem cokołów fundamentu przed wpływem warunków zewnętrznych, demontaż podestu obsługowego zasuw, malowanie zestawem farb dla kategorii korozyjności środowiska C5.

UWAGA:
Ze względu na specyfikę prac remontowych (wymiana elementów konstrukcyjnych lub stężających słupów i przęseł) może dojść do miejscowej utraty nośności lub stateczności konstrukcji.
Zamawiający wymaga aby prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem uprawnionego Kierownika Robót. Przed rozpoczęciem remontu – demontażu poszczególnych elementów konstrukcyjnych estakady (słupy, przęsła) należy opracować przez uprawnionego Kierownika Robót zakres remontu określający elementy podlegające wymianie lub remontowi wraz z określeniem wymaganych niezbędnych zabezpieczeń konstrukcji przy wymianie elementów konstrukcyjnych lub stężających przed utratą nośności lub stateczności konstrukcji.3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnych rurociągach energetycznych/technologicznych, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Zamawiającym, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.

• prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
30.11.2023 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „REMONT ESTAKADY CIĄG XIX” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ 131/P/2021

Questions to the inquiry "„REMONT ESTAKADY CIĄG XIX” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...