Enquiry creation date: 2021-11-05

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z202/194982

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 134/P/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie automatu myjąco-dezynfekujący MIELE PG 8593 AE-WW-AD z funkcją suszenia Dry Plus o podanej poniżej specyfikacji:

1. Automat myjąco-dezynfekujący MIELE PG 8593 AE-WW-AD z funkcją suszenia Dry Plus – 1 sztuka,
2. Pompa dozująca środki płynne DOS K 85 Flex – 1 sztuka,
3. Kosz górny A 100 do optymalnego umieszczenia modułów iniekcyjnych lub wkładów –
1 sztuka,
4. Kosz dolny A 150 do optymalnego umieszczania modułów iniekcyjnych lub wkładów –
1 sztuka,
5. Moduł na szkło laboratoryjne A 302/3 do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego wyposażony w 32 dysze (16 dysz A 844 i 16 dysz A 845) – 1 sztuka,
6. Moduł A 301/5 do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego wyposażony w 18 dysz
(9 dysz A 842 oraz 9 dysz A 843) – 1 sztuka,
7. Moduł A 304 do optymalnego mocowania fiolek 130 x 222 x 471 mm – 1 sztuka.
8. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Dokumentację techniczną urządzenia należy wykonać w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej PDF – zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz edytowalną wersję elektroniczną pliki „dwg”, „word”, „excel”.

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z rozdziałem II

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności:
100% wartości netto + cały VAT po dostawie oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów. 

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: maksymalnie 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia

Warunki gwarancji
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego). Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

III. CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w PLN.

Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.

Przedstawiona w ofercie cena całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup, dostawa i uruchomienie automatu myjąco-dezynfekującego 1 ST Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 134/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 134/P/2021 Zakup, dostawa i uruchomienie automatu myjąco-dezynfekującego"

Item Question title Date of question Status
1. dejonizator wody 2021-11-05 14:10

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...