Enquiry creation date: 2021-11-10

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z203/194982

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ 136-P-2021

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont układu zasilania rozdzielni 0,4kV instalacji KDC w Grupie Azoty S.A.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia –tj. ilości prac. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

2.1 Szczegóły remontu:
      2.1.1 Wymagana jest przed złożeniem oferty wizja lokalna na obiekcie. Ustalenia związane z  wykonaniem prac z Kierownikiem Instalacji KDC oraz służbami utrzymania ruchu.
      2.1.2 Obecnie zainstalowane są wyłączniki typu: APU-50C, In=1600A, Un=500V/50Hz; 220V-50kA.
      2.1.3 Do wykonania zadania należy przyjąć:
  - trzy sztuki nowych wysuwnych wyłączników z doposażeniem:
  - wyłącznik powietrzny Mitsubishi Electric S-AE 1600A stacjonarny, 65kA,3P, z przegrodami międzyfazowymi, styki pomocnicze z osłoną 5NO+5NC;
  -kaseta wyłącznika 3P zakres prądowy 1000-1600A z mechanizmem wysuwu i rejestratorem położenia (CON/TEST/DISCON), korba;
  - wyzwalacz nadprądowy z członami LSI, sygnalizacja obciążenia LED i LCD 40/60/80/100% oraz stanami pracy RUN i ERR;
  - styk alarmowy wyzwolenia (manual reset) 3A;
  - napęd silnikowy AC/DC 200-250V z sygnalizacją nabrojenia NO;
  - cewka zamykająca AC/DC 100-250V;
  - wyzwalacz wzrostowy AC/DC 100-250V cut -off;
  - analizator parametrów sieci zintegrowany z wyzwalaczem nadprądowym;
  - maskownica lub ramka do drzwi;
  - wyłączniki z napędem elektrycznym silnikowym. W przypadku uszkodzenia napędu, wyłączniki można zazbroić ręcznie;
  - możliwość wyłączenia (odłączenia) napędu silnikowego podczas pracy wyłącznika i postoju.

 Wytyczne w projekcie:
- możliwość odczytu aktualnych parametrów pracy wyłącznika;
- nowe wyłączniki nie mogą zmienić układu oszynowania (aluminium) na układzie zasilania rozdzielnicy 0,4kV, dlatego należy zaproponować projektowo rozwiązanie montażu;
- zamontowane nowe wyłączniki umożliwią otwarcie drzwi w sąsiednich polach rozdzielnicy;
- wymiana osprzętu elektro- instalacyjnego umiejscowionego w polach zasilaczy rozdzielnicy 0,4kV;

Wykonawca zapewni coroczny przegląd i konserwację zainstalowanych wyłączników przez autoryzowany serwis w okresie 5 lat od odbioru prac. Oświadczenie o 5 letnim serwisie należy wpisać w ofercie.
Termin prac serwisowych będzie ustalany każdorazowo z Zamawiającym przed postojem remontowym w danym roku.
- Dane autoryzowanego serwisu należy ująć w ofercie . Należy również podać numer(y) telefonu(ów) i adres email, na które można składać zgłoszenia prac gwarancyjnych, serwisowych, awarie oraz prace konserwacyjne.

      2.1.4 Ofertę należy złożyć w dwóch wariantach dot. zakresu wykonania zadania:
Wariant A - układ zasilania i sterowania bez układu SZR, ale z przygotowanymi listwami (wykonane podłączenia od strony strony wyłącznika) do przyszłościowego zastosowania SZR typu MAX Eaton (odpowiedni dla naszego układu zasilania).
       
Wariant B - układ zasilania i sterowania bez układu SZR, ale z przygotowanymi listwami (wykonane podłączenia od strony strony wyłącznika) do przyszłościowego zastosowania SZR typu MAX Eaton (odpowiedni dla naszego układu zasilania) oraz dostarczenie w/w SZR skonfigurowanego do pracy równoległej, potwierdzone certyfikatem.

 2.2 Prace przygotowawcze i zakończeniowe:
Wymagane:
      2.2.1 Wykonanie projektu, który będzie zawierał część opisową prac, schematy techniczne (montażowe) oraz elektryczne. Dobór nastaw wyłączników. Projekt będzie zawierał również układ ZSR z naniesionymi opisami podłączeń elektrycznych.

     2.2.2 Projekt należy dostarczyć Zamawiającemu do zaakceptowania min. 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac. W przypadku niejasności w przedstawionej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnień, uzupełnień i naniesienia poprawek.

     2.2.3 Po zakończeniu całego zadania, Wykonawca dostarczy projekt powykonawczy
w wersji papierowej w ilości 3 kpl. oraz elektronicznej (Pdf.) w ilości 3 szt.

     2.2.4 Wykonawca zadania dostarczy wszystkie niezbędne protokoły z pomiarów elektrycznych, dobranych nastaw wyłącznika, certyfikaty, instrukcję obsługi oraz dokumentację DTR w j. polskim i itp.

2.3 Wykonanie zadania:

     2.3.1 Prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz ustaleniami na wizji lokalnej o której mowa w dalszej części SIWZ-u.
     2.3.2. Prace przy realizacji zadania mogą być wykonywane na jednej ze "zmian roboczych" tj. I, II,III.
     2.3.3. Przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska oraz dopuszczenie do pracy pod względem 
         elektrycznym musi zatwierdzić firma pełniąca obecnie obsługę elektryczną w Grupie Azoty 
          S.A. 

    2.3.2 Demontaże zbędnego osprzętu oraz przystosowanie obecnej infrastruktury do wykonywanego zadania.
    2.3.3 Wykonane zadania z w/w punktu nie mogą wpłynąć na uszkodzenie funkcjonowania pozostałej aparatury czy instalacji.
    2.3.4 Wynikłe uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawia w swoim zakresie.
    2.3.5 Zaprogramowanie wyłączników.
    2.3.6. Wymiana osprzętu elektroinstalacyjnego w polach zasilaczy.
    2.3.7 Próby funkcjonalne dla wykonywanego zadania.
    2.3.8 Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w rozruchu technologicznym instalacji.


3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.
Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej. Na wszystkie wykonane prace remontowe należy sporządzić dokumentację remontową powykonawczą zawierającą wyniki i raporty z badań. Koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej. Ostateczny termin przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z protokołem odbioru końcowego prac remontowych nastąpi z dniem zakończenia prac. Wykonane zadania z w/w punktu nie mogą wpłynąć na funkcjonowania pozostałej aparatury czy instalacji.


Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

Po stronie Wykonawcy są:
- materiały wyspecyfikowane w projekcie oraz dodatkowe niezbędne do wykonania zadania.
- dźwigi, zwyżki, rusztowania oraz inne narzędzia potrzebne do przeprowadzenia prac remontowych.
- demontaż, utylizacja zdemontowanego czy uszkodzonego materiału i osprzętu z aktualnymi badaniami technicznymi. Zamawiający zgłasza możliwość wyboru ze zdemontowanego osprzętu części dobrego materiału i pozostawienie sobie jako rezerwy.
- Naprawa wszelkich uszkodzeń i zniszczeń podczas wykonywanego zadania.
- Zapewnienie pomieszczenia socjalnego (szatnia, jadalnia, itp.) pracownikom.
- Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania okresowe oraz szkolenia obowiązujące w Grupa Azoty S.A. Koszty szkoleń pokrywa wykonawca zadania.
- Koszt wyrobienia przepustek umożliwiających wejście/wjazd na teren G.A. S.A. 
- Zamawiający wymaga aby prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem przełożonego pracowników (kierownika robót).
- Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie przybliżonym do zakresu przedmiotu zamówienia. Każdy z pracowników powinien posiadać aktualne uprawnienia adekwatne do wykonywanego zawodu - uprawnienia SEP gr. "E" i "D".
- Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy z nazwą firmy (lub logo) w której pracują umieszczoną w widocznym miejscu.
- Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej zgodnie z przepisami obowiązującymi w G.A S.A.
- Ze względu na zakres i ilość pracowników biorących udział w postoju remontowym 2022 r., Wykonawca powinien posiadać kontenery socjalne i przenośne toalety dla swoich pracowników w ilości odpowiedniej dla liczby pracowników zaangażowanych w prace. Użytkownik zapewnia miejsce w bliskiej odległości prowadzonych prac remontowych oraz możliwość podłączenia się do instalacji elektrycznej. Wykonanie układu zasilania kontenerów w zakresie wykonawcy zadania. Szczegóły do omówienia podczas wizji lokalnej.


3. Harmonogram zadania:
Na etapie SIWZ nie jest wymagany harmonogram.
4 tygodnie przed rozpoczęciem Postoju Remontowego w 2022 roku Wykonawca zadania przedstawi i skonsultuje projekt wykonawczy ze zleceniodawcą zadania.
Najpóźniej do dnia 20.05.2022 r. Wykonawca prześle wypełnianą tabelę „Wykaz pracowników biorących udział w remoncie układu zasilania rozdzielni 0,4kV KDC” z przypisanymi brygadami remontowymi do poszczególnych etapów prac.4. Termin Realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin zakończenia całości zadania do 30.06.2022r
Postój Remontowy 2022r planowany jest od 29.05.2022r do 13.06.2022 r. Postój remontowy obejmuje prace technologiczne (przygotowanie instalacji do remontu), prace remontowe na instalacji (wykonanie zadania), uruchomienie instalacji.
Dokładny termin i harmonogram prac remontowych zostanie ustalony w momencie rozpoczęcia Postoju Remontowego 2022. 
Prace związane z przygotowaniem oraz prefabrykacją materiałową należy wykonać do 20.05.2022r i poinformować pisemnie zamawiającego o przygotowaniu do prac.
W związku z procesem technologicznym instalacji oraz sytuacją COVID-19 zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia prac na obiekcie.
5. Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy (słownie: trzydziestu sześciu miesięcy) liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie niezwłocznie (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.6. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Janusz Kosoń – tel. 785 780 631; mail: janusz.koson@grupaazoty.com
Jakub Witek – tel. 785 780 741; mail:  jakub.witek@grupaazoty.com

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 12:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwościami dojazdu i transportu materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia robót budowlanych oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy.
Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót.
Brak zapoznania się Wykonawcy z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie z zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.

Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi ok. 28,00 PLN netto.

Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.
III. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia pod następującymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie tj.
- udział podwykonawcy podlega każdorazowo ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
-Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
-Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
-Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.

-Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
Dopuszcza się wspólne ubieganie Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. 
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.
IV. CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę łączną wykonania przedmiotu zamówienia odrębnie dla dwóch wariantów: A i B w zakresie zgodnym z wymaganiami opisanymi w rozdziale II.

Ceny powinny być podane w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionych cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedstawione w ofercie ceny łączne netto osobno dla każdego wariantu usługi będą cenami licytowanymi podczas aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ dla wariantu A i B.
Na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. WARIANT A- Remont układu zasilania rozdzielni 0,4kV instalacji KDC 1 US Read
2. WARIANT B- Remont układu zasilania rozdzielni 0,4kV instalacji KDC 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 136-P-2021

Questions to the inquiry "Przetarg 136/P/2021 Remont układu zasilania rozdzielni 0,4kV instalacji KDC w Grupie Azoty S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...