Enquiry creation date: 2021-11-24

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z277/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 143/P/2021
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania np.; Wykonanie Układu Pośredniego Chłodzenia Kompresora Howden Zabudowanego w Wydziale Amoniaku Jednostka Biznesowa Nawozy Grupa Azoty S.A.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys prac opracowany na bazie obowiązujących stawek Sekocenbud na III kwartał 2021 roku.
Zakres prac :
Branża Mechaniczna : Wykonanie Układu Pośredniego Chłodzenia Kompresora Howden zgodnie z załączoną dokumentacją wykonawczą projektu Technicznego  Nr.rej. 649-IZO-KP
Branża Elektryczna i Pomiarowa AKPiA:
1. Opracowanie kompleksowego projektu elektrycznego zasilania, sterowania i sygnalizacji pracy pomp układu pośredniego oraz instalacji oświetlenia, uziemienia, połączeń wyrównawczych i skrzynek pośredniczących pomiędzy branżą elektryczną a sterownikiem PLC. Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia.
- Wszelkie instalacje i urządzenia elektryczne wraz z osprzętem powinny być dostosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem: strefa 2 IIC T1
- osprzęt elektryczny oraz materiały instalacji elektrycznej wymagają akceptacji użytkownika (akceptacja projektu)
- lokalizacja i źródło zasilania projektowanych instalacji elektrycznych zostanie wskazane podczas wizji lokalnej.
- osprzęt elektryczny zasilania pomp, listwy pośredniczące umieścić w dedykowanej szafie / skrzynce elektrycznej
- sterowanie silnikami pomp zrealizować jako lokalne, kasety sterownicze wyposażone w przyciski załącz / wyłącz oraz sygnalizacje praca / postój i wyłączenie awaryjne
- dodatkowa sygnalizacja pracy / postoju pomp powinny być zakonfigurowane w istniejącym sterowniku PLC oraz wizualizacji InTouch. Prace w systemie sterowania mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego Administratora systemu sterowania, tj. pracownika firmy GA Automatyka sp. z o.o.
2. Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej zgodnie z zaakceptowanym projektem
3.Wykonanie pomiarów ochron elektrycznych i natężenia oświetlenia zakończone protokołem
4. Wykonanie prób funkcjonalnych, testów oraz rozruch
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (3 egzemplarze) zatwierdzonej przez Jednostkę Notyfikowaną UDT.


1. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Wykonanie przyłączy wodnych do sieci oraz włączenie Układu Pośredniego chłodzenia kompresora do układów sterowania  i wykonanie ruchu testowego Sprężarki Howden przewidziane jest w okresie postoju instalacji WW 8000 w okresie od 02.06 .2022 do dnia 17.06.2022 .
Prace winny być wykonane zgodne dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 13 do SIWZ, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowych, montażowych i budowlanych.
Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
- Protokoły odbioru wykonanych prac na poszczególnych etapach,
- Protokoły przekazania do eksploatacji,
- Dokumentacja powykonawcza w 3(trzech) egzemplarzach dołączona do Końcowego Protokołu Odbioru Robót.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji plan BIOZ.Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą prowadzone na instalacji znajdującej się w strefie EX, wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży i narzędzi.
Każdy z pracowników powinien posiadać przeszkolenie z zakresu montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych wg PN-EN 1591-4: 2014-2 dla montażysty oraz dla nadzoru wg funkcji pełnionej podczas prac montażowych.
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO

Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentów, oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, specyfikacjami. Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Oferenta będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ.


2. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
3. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Od 02.01.2022 r do 17.06.2022 r.

4. Warunki gwarancji
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.

Oferent udzieli gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia. 
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości wykonanych prac na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie Układu Pośredniego Chłodzenia Kompresora Howden Zabudowanegow Wydziale Amoniaku Jednostka Biznesowa Nawozy Grupa Azoty S.A. 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ 143/P/2021

Questions to the inquiry "Wykonanie Układu Pośredniego Chłodzenia Kompresora Howden Zabudowanegow Wydziale Amoniaku Jednostka Biznesowa Nawozy Grupa Azoty S.A. "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...