Enquiry creation date: 2021-11-24

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z157/279910/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

W związku z wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania zapisu w Rozdziale VII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY - Zawartość oferty - pkt. 10 oraz Rozdziale VIII - WYBÓR OFERT, SIWZ 135/P/2021:

Jest: "Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte ich wykonanie.

Powinno być: "Wykaz podobnych prac zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte ich wykonanie."

Jest: "Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: Zrealizowanie bezpośrednio przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum dwóch zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i o wartości nie mniejszej, niż 30 000 PLN netto (trzydzieści tysięcy złotych netto) każde."

Powinno być: "Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: Zrealizowanie bezpośrednio przez Oferenta w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum dwóch zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i o wartości nie mniejszej, niż 30 000 PLN netto (trzydzieści tysięcy złotych netto) każde."

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 135/P/2021

1. Przedmiotem zamówienia jest:
wybór Aktuariusza do wyznaczenia rezerw aktuarialnych obejmujących świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych, nagród jubileuszowych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rent dożywotnich wypłacanych przez podmioty (w przypadku ich wystąpienia) dla wybranych Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na dzień 30.06.2022, 30.06.2023, 30.06.2024 roku, 31.12.2021,31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 roku oraz prognoz na dzień 31.12.2022. 31.12.2023, 31.12.2024 i 31.12.2025 roku zgodnie z wymogami MSR 19 Świadczenia pracownicze („MSR 19”).

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyliczenie rezerw

• Wycena I, dotycząca wyznaczenia rezerw aktuarialnych według stanu na dzień 30.06.2022r., 30.06.2023r., 30.06.2024r.
• Wycena II, dotycząca wyznaczenia rezerw aktuarialnych według stanu na dzień 31.12.2021r., 31.12.2022r., 31.12.2023r., 31.12.2024r.
• Prognoza, dotycząca wyznaczenia rezerw aktuarialnych według stanu na dzień 31.12.2022r., 31.12.2023r., 31.12.2024r., 31.12.2025r.

Wyliczanie rezerw winno obejmować następujące świadczenia pracownicze:

1. Odprawa emerytalna, która dotyczy pracownika, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę.
2. Odprawa rentowa, która dotyczy pracownika, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę.
3. Odprawa pośmiertna, która dotyczy, osób uprawnionych do jej otrzymania w przypadku śmierci pracownika, w czasie trwania stosunku pracy.
4. Nagroda jubileuszowa, która przysługuje pracownikowi za długoletnią pracę.
5. Odpis na ZFŚS –odpis tworzony na obecnych i przyszłych emerytów (byłych pracowników, podmiotów) z którymi umowa o pracę została rozwiązana w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
6. Renta dożywotnia do wypłacania której zobowiązany jest podmiot, m.in. na podstawie zawartych umów/porozumień lub wyroku sądowego.

Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Przed przygotowaniem finalnego Raportu Zamawiający powinien otrzymać zestawienie wyliczeń do akceptacji. Termin wykonania tych wyliczeń przez Wykonawcę powinien nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania kompletnych danych od Zamawiającego, z tym że wstępne wyliczenia w oparciu o wstępne dane przekazane przez Zamawiającego zostaną przekazane w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania danych wstępnych przez Zamawiającego.
Termin przedstawienia kompletnego finalnego raportu -3 dni robocze od akceptacji wyliczeń przez Zamawiającego.

Warunki płatności:

Wynagrodzenie za usługi będzie płatne odrębnie przez każdy podmiot Grupy Kapitałowej Grupa Azoty będący stroną umowy po wykonaniu określonego zakresu prac, przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy, w pierwszą środę po upływie 30 dni od daty otrzymania w formie elektronicznej prawidłowo wystawionej faktury. Faktury będą wystawiane po zakończeniu każdego etapu prac wymienionego w pkt. II.2. na podstawie zaakceptowanego protokołu odbioru lub innej ustalonej formy np. w formie akceptacji przez Zamawiającego na ustalonej Platformie itp.

PODWYKONASTWO, KONSORCJUM 
Zamawiający dopuszcza powierzenie Podwykonawcom części zamówienia w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia przez osoby fizyczne posiadające uprawnienia aktuarialne, z którymi Oferent zawarł umowę cywilnoprawną
Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę ryczałtową wykonania całości przedmiotu zamówienia jak również z podziałem na poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wymienione w rozdz. I.
Oferowane ceny netto należy określić w PLN (netto i brutto).

Cena ofertowa winna być podana na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Cena ofertowa winna być określona jako cena ryczałtowa z podziałem na poszczególne okresy podane w rozdz. II.2 oraz spółki/ oddziały Zamawiającego.

Cena ryczałtowa winna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z realizacją prac(m.in. koszty dojazdów, noclegów, diet, przesyłek, kosztów administracyjnych, itp.).

Dodatkowo w ofercie należy podać ryczałtową stawkę roboczogodziny za prace dodatkowe, w razie konieczności rozszerzenia zakresu usługi.

Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto oraz cena roboczogodziny netto będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszenia Oferenci spełniający kryteria formalne.

Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Wadium
Wymagane jest wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie : dziesięć tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Cena ryczałtowa łączna 1 US Read
2. Stawka roboczogodziny za prace dodatkowe 1 Roboczogodzina Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. References - 15%
  3. Stawka roboczogodziny za prace dodatkowe - 5%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 135/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 135/P/2021 Realizacja usług polegających na wyznaczaniu rezerw aktuarialnych dla wybranych Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty"

Item Question title Date of question Status
1. Dodatkowe pytania 2021-12-01 14:03
2. Zatrudnienie 2021-11-30 12:56

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...